2010. június 30., szerda

Megalakult a Fejér Szövetség

2010. június 25-én 40 jelenlévő és 3 előzetesen nyilatkozó alapító taggal és 6 csatlakozó tizeddel (Sárszentmihály, Öreghegy, Maroshegy, Mag Mária Kör, Teaház és Makk-kör) megalakult a Fejér Szövetség, melyhez egyúttal, mint alapító székek csatlakozott a Szent Korona Alapítvány és a 30 fővel megalakult (bejegyzésre váró) Fejér Mag Egyesület.

A jelenlévők, mint a szövetség alapokmányát fogadták el az alábbi nyilatkozatot.

Szövetségi Alapnyilatkozat (mintegy „Alkotmány”)
a Fejér Szövetség eddigi útja, céljai és alapelvei

A Fejér Szövetség alulról építkező, mellérendelő módon szerveződő mozgalom.Szervezése a Börzsönyi Nemzeti Tanács 21 pontjában megfogalmazott célok mentén a Magyarok Szövetsége Fejér megyei szervezetének szervezésével indult.

Megalakulása is a Magyarok Szövetsége keretében történt 2009. szeptember 30-án Székesfehérvárott, a Fejér megyei Magyarok Szövetsége 2. megyegyűlésén, mikor az azóta is érvényesnek vallott legfőbb együttműködési alapelveket fogadták el a tagjai és választották meg Megyeszéküket (Fejér megye rendje módja).

A Szövetség a fenti céloknak megfelelően alakította ki együttműködési alapelveit, amelynek kiemelkedő eseménye, állomása volt, mikor tagjai (104 fő) 2010. március 28-án, Virágvasárnap a Szövetségi és Képviselőjelölti Eskü rendezvényen ünnepélyes keretek között tettek közösen – az alapvető célokkal egyetértő 5 országgyűlési képviselőjelölttel azonos tartalmú – esküt (Szövetségi Eskü, Képviselőjelölti Szerződés és Eskü). A Szövetség ezen alapelveket erősítette meg a későbbi állásfoglalásaiban is Rácalmáson és Fehérvárott.

Minthogy a Magyarok Szövetsége országos testülete képtelen volt elfogadni és megérteni a Fejér megyei szövetség alapelveit, s a Fejér megyei szövetség pedig nem vállalta tovább a közösséget az alapelveivel ellentétes útra lépő Magyarok Szövetsége szervezettel, a szakítás elkerülhetetlenné vált.

Szövetségünk 2010. június 25.-étől kezdve Fejér Szövetség néven változatlan alapelvek és célok mellett, mint a Magyarok Szövetsége szervezettől, egyesülettől és tagegyesületeitől független, azonban a Magyarok Szövetsége mozgalomban részt vállaló tagokkal továbbra is együttműködő szövetségként dolgozik tovább az eredeti célok megvalósítása érdekében.

A Fejér Szövetség (továbbiakban: Szövetség), bár alapvetően a Fejér megyei tagságra épít, országos mozgalomként működik, azonban alapelveinek megfelelően a kitűzött céljai érdekében sem kíván egyetlen, avagy kizáró szervezetté fejlődni, azaz nyitott marad minden szélesebb körű együttműködésre új és már létező közösségekkel. A Szövetség a célokkal és alapelvekkel egyetértő magyar közösségek és személyek összefogásának és együttműködésének nem kizárólagos, de példa értékű terepe, mintája kíván lenni a magyar hagyományokon alapuló magyar életmód és szemlélet minél szélesebb körű elterjesztése érdekében. Célja tehát sokkal inkább példaként, mintaként működni, mint minden egyetértő tagot, közösséget magába olvasztani.

A Fejér Szövetség alapcéljai és -elvei (a Magyarok Szövetsége megnevezéstől eltekintve továbbra is):

1. A Szent Korona Eszme és Értékrend írott és íratlan alapelvei

2. A Börzsönyi Nemzeti Tanács 2009. február 7-én véglegesített 21 pontja

3. A Fejér Megyeszék 2009. november 11-én „Fejér megye rendje módja” címmel véglegesített alapelvei, azaz
- az alulról építkezés elve
- a székiség elve
- az életrevalóság és életszerűség elve és
- az osztott hatáskör (azaz a jogok és kötelezettségek egyensúlyának) elve

4. A 2010. április 23-án Rácalmáson rendezett 4. megyegyűlés állásfoglalása és felhívása

5. A 2010. június 2-án Székesfehérvárott rendezett 5. megyegyűlés állásfoglalása

A Szövetség alapító tagjai a 2010. június 25-én az Alapító Nyilatkozatot aláíró személyek és közösségek. A Szövetség csatlakozó tagjai a 2010. június 25.-ei alapítás után a csatlakozó nyilatkozatot aláíró közösségek és személyek. Az alapítók és később csatlakozók azonos joggal és hatáskörrel rendelkező tagjai a Szövetségnek, azaz minden egyes tag a Szövetség alapelveit és együttműködési szabályait elfogadó és általa képviselt személyek számával azonos szavazati joggal vehet részt a döntésekben (pl. egy tizedes a tized tagjainak számával, egy csatlakozott egyesület képviselője az egyesület létszámával azonos szavazati súllyal vesz részt a Szövetség döntéseiben).

A tagok belátásuk szerint (a legtermészetesebb módon), mint egyszerű tagok csatlakoznak a Szövetséghez vagy azon belül bármely térségi szervezethez (tizedes közösség, százados körzet, ezredes település, járás vagy kistérség, megye), avagy beléphetnek a Szövetségen belül működő bármely egyesülethez, szervezethez, melyek mindegyike egyenként önálló „széket” alkot. A tagok belátásuk és a közösségek önálló döntése alapján, akár több székhez is tartozhatnak, mely (tizedes, százados, ezredes, járási, megyei és szervezeti, gazdasági) székek képviselői létszámarányos szavazati joggal vesznek részt a Szövetség döntéseiben, feltéve, hogy a képviselő által befizetett időarányos hozzájárulás eléri a legkisebb szövetségi hozzájárulás létszám- és időarányos összegét (azaz a szavazatszám a képviselő által befizetett időarányos hozzájárulás és a legkisebb időarányos szövetségi hozzájárulás hányadosánál sem lehet több). Egy képviselő sem képviselhet egynél több közösséget a Szövetség megyeszékében. A hozzájárulás mértékéről, a Szövetség itt nem részletezett további rendjéről és a tisztségviselők személyéről az alkulógyűlést követő első szövetségi gyűlés dönt.

A Szövetségen, mint mozgalmon belül a döntésekben egy kivételével, minden közösség (szék) egyenrangú, mellérendelő módon vesz részt. Az egyetlen kivételt a Fejér Mag Egyesület (továbbiakban Mag Egyesület) jelenti, amely erkölcsi felügyeletet gyakorol a Szövetség működése felett és felelősséget vállal a Szövetség pénzügyi gazdálkodásáért, ennek megfelelően képviselője közvetlenül nem vesz részt a döntésekben, szavazati joggal nem rendelkezik.

A Szövetség a Mag Egyesület tagjai által választott testület erkölcsi és pénzügyi felügyelete alatt működik, azaz befolyó pénzügyeit a Mag Egyesület kezeli és a Szövetség elfogadja annak korlátozó szerepét a Szövetség hatáskörében hozott döntésekben. A Mag Egyesület (mintegy szövetségi felsőházként) csupán ajánló, javaslattevő, véleményező és egyetértő („vétó”) jogosultsággal rendelkezik a Szövetségen belül, közvetlen irányító szerepet nem tölthet be. A Mag Egyesület hatásköre is (az első szövetségi gyűlési által véglegesítendő) a Fejér Szövetség rendje-módja okiratban szabályozott, tagja lehet minden szövetségi tag, aki teljesíti a Mag Egyesület alapító okiratában szabályozott feltételeket.

A Szövetséghez csatlakozást minden tag maga kezdeményezi azzal, hogy mint ajánló új belépőket hív a Szövetségbe, azonban az új tagok jóváhagyására a megfelelő szintű választott testülete (széke) javaslata alapján a megfelelő szintű gyűlése (szere) jogosult, ahol minden tag részvétele biztosított (ugyanez vonatkozik a kizárásra is).

A fentiek következtében (a kizáró okokat is egyértelműen megfogalmazandó) a Szövetség tagja nem lehet egyetlen olyan személy, közösség vagy szervezet sem,

1. amely nem fogadja el a Szent Korona Eszmét, avagy Értékrendet, mint a magyarok ősi alkotmányának írott és íratlan alapelveit,

2. amely nem tudja teljesíteni az alulról építkezés elvét, azaz melynek felsőbb szintű (avagy szélesebb körű összehangoló) testületei, vagy annak bármely tagja nem alulról választott tisztviselőként a saját szervezetén belül döntési jogkörrel rendelkezhet;

3. amely nem képes teljesíteni a székiség elvét, azaz döntéseit nem önállóan hozza, melynek döntéseit bármely felettes (magasabb szintű) testülete előre nem látható (önkényes) módon felülbírálhatja (a székiség elvéből következik, hogy egy közösség ismert alapelveivel ellentétes döntés senkire nézve nem hozható a Szövetségen belül).

4. amely személy vagy közösség nem fogadja el a Szövetség alapokmányaiban, állásfoglalásaiban megfogalmazott alapelveket, avagy azzal ellentétesen cselekszik.

A Szövetség minden tagja az egyesület alapokmányaiban rögzített módon kérheti felvételét a Mag Egyesületbe is, melynek alapszabályai a Szövetség alapelveivel összhangban, annak alapító okiratában szabályozottak, s melynek tagjai a következő kötelezettséget is vállalják:

1. erkölcsi felügyeletet gyakorolnak a Szövetség tevékenysége felett, azaz választott testülete legfeljebb egyetértés („vétó”) jogot gyakorol minden, a Szövetség alapokmányai szerint hatáskörébe sorolt kérdésben (mintegy „alkotmánybíróság avagy felsőház”).

2. a Szövetség alapelvein kívül a Mag Egyesület alapelveit is teljesítik.

3. Fejér megyében bejegyzett lakosok vagy közösségek és az egyesület által meghatározott tagdíjat fizetnek.

Kelt: Székesfehérvárott, 2010. június 25-én

Az alakuló gyűlésen elhatározás született arról, hogy a Szövetség eddigi célkitűzéseit csorbítatlanul megtartva a következő rövidtávú cselekvési tervek teljesítésére összpontosítja erejét:
- a Hétvezér Esték (esti egyetem) szünet nélküli folytatása
- egy nyári gyermektábor üzemeltetése Csóron,
- a szövetségi célokkal összhangban legalább egy mezőgazdasági és kereskedelmi vállalkozás szervezésének megkezdése,
- legalább egy napi piacként működő magyar termékpiac üzemeltetési feltételeinek megteremtése.

A Fejér Szövetség
- hivatalos honlapja: http://fejerek.blogspot.com,
- közösségi oldala: http://msz-fehervar.ning.com címen üzemel.

A Fejér Szövetségbe jelentkezés szervezése a fenti honlapokon keresztül lehetséges, melyek közül a zártkörű honlaphoz csatlakozás csak személyes meghívással lehetséges.

A Fejér Szövetség tagjaival minden kedden 18 órától a Hétvezér Sörkertben (Székesfehérvár, Huba utca 7.) lehet felvenni a kapcsolatot.

Székesfehérvár, 2010. június 25.
Fejér Szövetség szervező csoportja

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése