2011. július 11., hétfő

Drága Obrusánszky Borbála is beleesett abba az öreg hibába?!

Mitől lesz az ember finnugrista, avagy újabban ázsio-szkítianista? Attól, hogy abba az öreg hibába esik, hogy függővé válik. Saját művének vagy kutatási területeinek eredményei homályosítják el a valóságra és mások véleményére - eredendően még kíváncsi - szemeit. Azaz saját eredményeit a másokénál már sokkalta, de sokkalta jobban szereti, sőt, az igazságnál is jobban szereti. Ezt az öreg hibát is izmusként jegyzik és áldozatait nárcisztikusoknak nevezik.

Egy ilyen "öreg hiba" napvilágra kerülése miatt közösségünk egy pártoló tagjának tollából jelent meg ez az írás a honlapján Válasz egy elfogult írásra hivatkozással, amit most vágatlanul teljes terjedelmében itt is közzéteszünk. Hadd legyen olvasható itt is, hiszen a gyanú - a kutatási eredményei alapján általunk is nagyra becsült - Obrusánszky Borbála tollából akár illethet minket is, mióta (már jó régóta: gyakorlatilag megalakulásunktól fogva) egyik jelmondatunk éppen Magyar Adorján mondata is. Itt olvasható felül ezen "tudománytalannak" kiáltott sugallat, mint egyik nem titkoltan őstörténeti írásokat is tartalmazó rovatunk címe (s ez is nyersen, vágatlanul): "nem jöttünk mi sehonnan sem".

Obrusánszky Borbála írását olvasva az az érzésünk is támadhat, hogy mi olyat vallunk, amit nem megengedett vallanunk, azaz amiért ejnye és bejnye járna, s fejünkre homokot szórni volna feladatunk. Azaz minden - főként tudományos címmel nem megáldottként - sorainkba álló, sőt "konferenciákon" sem, csupán a földön járó párának nyomban ki kellene kérnie magának, hogy azok, kik e közösségbe hívnak, azaz mi, senkitől sem sugallva, csupán mindenkit meghallgatva a magunk meggyőződéséből hisszük és valljuk, hogy leszármazottai vagyunk a Kárpát-medence minden időkben őshonos őslakosságának, akik ide nem jöttek, de születtek, s itt is éltek és haltak, azaz azelőtt is, akkor is és azután is itt maradtak, mikor ezek, meg emezek hont foglaltak. Leginkább annak és nem másnak, avagy még másabbaknak. Lássuk hát az írást!


Néhány észrevétel Obrusánszky Borbála: Az ”őshonosság” buktatói című írásához

A szóban forgó írás bevezetőjében azt olvashatjuk, hogy a finnugorizmus az utolsó óráit éli. Jó lenne, ha így lenne, de nagyon valószínű, hogy ennek az elméletnek a hirdetői (nem feltétlenül hívei) még jó ideig keserítik a mi életünket.

A következő mondat így szól:
“A bukás utáni időre néhány szervezet már készenlétbe helyezett egy új, áltudományos gondolatmenetet, miszerint mi, magyarok őshonos vagyunk a Kárpát-medencében.”

Nem tudom miféle szervezetek lennének ezek, nincs tudomásom ilyenekről. Éppen ezért nem is hiszem, hogy effélék koholmánya lenne a magyarság őshonos voltának elmélete, amit egyébként magam is hiszek. Elég csak arra utalnom, hogy - többek között - Marjalaki Kiss Lajos, Király György és Magyar Adorján már közel száz éve megírták, hogy ez az igazság, szó sincs tehát arról, hogy ez valami “új gondolatmenet” lenne. Idézhetném Werbőczyt is, aki szerint a nemesek ősei Szkítiából nyomultak Pannóniába, amelyet most változtatott néven, az itt lakó magyaroktól Magyarországnak neveznek, tehát még 1500 környékén is világosan tudták, hogy voltak Szkítiából benyomuló hunok-hungárusok, és voltak már akkor is itt lakó magyarok. Itt jegyzem meg, hogy Árpád hungárusait a X. században senki sem nevezte magyaroknak, bár ezt a szót történészeink gyakran behelyettesítik a forrásokból idézett szövegekbe, hogy a hungárus szó fel ne tűnjön. (Sokszor persze jóindulattal, hogy az olvasó könnyebben megértse a mondanivalót, de valójában ezeknek az apró torzításoknak a sorozata eredményezi a magyar történelem meghamisítását. Ez az, ami tényleg tudománytalan.)

Ez a nyilvánvalóan rosszindulatú vízió, miszerint a szerző nézeteitől eltérő “áltudományos” véleményeket ismeretlen szervezetek “helyezték készenlétbe”, rendkívül káros, és semmivel sem különb a finnugristák vagdalkozásainál. Rendkívül káros, mert egyrészt nincs igaza, másrészt pedig, megint egyszer megosztja a nemzeti oldalt, mint afféle turáni átok. Meg kellene értenie Obrusánszky Borbálának is, hogy a magyarság őshonos volta nem mond ellent a honfoglalók szkíta-hun voltának, (amit egyedül a finnugristák tagadnak,) így a kettő nem is zárja ki egymást. Itt bizony a honfoglalás idején is éltek emberek, akik ugyanúgy a későbbi magyarság részévé váltak, mint a honfoglalók. Ez egyszerűen letagadhatatlan.
 
A szerző gyakorlatilag átveszi a finnugrista módszereket, amikor ledorongolja az őshonosság híveit: “Ne is várjunk csodát, hiszen az íróasztal mögött gyártott ötletek kitalálói semmilyen szakirányú végzettséggel nem rendelkeznek és még arra sem vették a fáradtságot, hogy összehasonlító vizsgálatot végezzenek a külföldi múzeumokban, egyetemi előadásokat hallgassanak végig a világ nagy intézményeiben, vagy akár kikérjék a szakemberek véleményét.”

Álljunk meg egy szóra! Ezek szerint igaza csak a szakirányú végzettséggel rendelkezőknek lehet? (Ami természetesen nem árt.) Mi van akkor a finnugristákkal? Nekik aztán megvan minden szakirányú végzettségük, - ezek szerint tehát nekik van igazuk? Avagy: akad-e egyetlen finnugrista, aki Obrusánszky Borbálának ad igazat, mondjuk a szkíta-hun eredet kérdésében? Nem akad? Akkor hogy is van ez?

Másrészt például Magyar Adorján egyáltalán nem íróasztal mellett gyártotta az elméleteket, rengeteget kutatott pl. Erdélyben, és több nyelvet ismert, nem is akármilyen szinten. Írásaiban egyértelműen bebizonyítja a magyar nyelv rokonságát minden közismert nyelvvel.

Ellentétben a finnugristákkal, és pl. Obrusánszky Borbálával, akik elismerik ugyan a számukra szimpatikus nyelvekkel való rokonságot, de a többiről, mint mondjuk a latinról, ógörögről, németről, angolról mélyen hallgatnak. Pedig hát a ház, - hogy csak egy példát említsek, - ugyanaz a szó, mint a haus és a house, bárki bármit állítson is. (megjegyzés Boór Ferenctől: nem beszélve arról, hogy a curvus-curve-kurve-krivoj (kurvusz-körv-kurve-krivoj) az körív, a hortus-garden-garten-gorod-gradina (hortusz-gárd
en-gárten-gorod-grádiná) az kert és a lake-loch (lék-lohh) meg lik-luk-lok-lak és sorolhatnánk napestig nyelvészeti diplomák nélkül is). Így tehát a magyar nyelv rokona szinte minden eurázsiai nyelvnek, és erre a szkíta-hun eredet ugyanúgy nem ad magyarázatot, mint a finnugrizmus.

Továbbá: Schliemannak semmiféle régészeti végzettsége nem volt, mégis megtalálta és feltárta Tróját. Grotefend sem volt nyelvész, mégis ő fejtette meg a híres behistuni feliratot. Hol tartana ma a világ nélkülük?

Menjünk tovább:
“A történettudományban vagy régészetben valamennyire jártas olvasónak ezeket az iratokat olvasva azonnal feltűnhet, hogy a szerzők folyamatosan elferdítik a tényeket, a magyar történelmet pedig ugyanúgy kedvük szerint alakítgatják, mint a finnugristák, fittyet hányva az ősi magyar hagyományra. Ne is csodálkozzunk a járatlanságon, hiszen a „szerzők” híján vannak alapvető történeti-régészeti ismereteknek: vagy nem olvasták, vagy nem akarják figyelembe venni a magyar történeti krónikákban leírtakat és mellőzik nagy királyaink rendeleteit és törvényeit, ahol szintén többször említik őseink, a szkíták nevét és sok hagyomány eredetét oda vezetik vissza.”

Hogy ki ferdíti el a tényeket, és ki hagyja figyelmen kívül a krónikákat, arra ezúttal is mutatok néhány példát.

A szerző “Genetikai szemfényvesztés” bekezdéscím alatt azt állítja, hogy Ornella Semino a magyarokban 60 %-ban vélte kimutatni az M178-as Y-kromoszómás jelzőt, és erre hivatkoznak az őshonosság hívei is. Ez nem igaz, ilyet senki sem állított. (Illetve csak az OB által idézett, vele egy véleményen lévő szerző, – szintén alaptalanul.) Az M178 éppenhogy az Ural környékén élő “finnugornak” mondott népek jellemzője, ami a magyarokból gyakorlatilag hiányzik. A szemfényvesztés tehát valós, csak nem úgy, ahogy azt OB állítja.

Arról pedig már ne is beszéljünk, hogy Semino nem egyedül dolgozott, hanem 16 másik genetikussal, és hogy az európai népek összehasonlító genetikai vizsgálatait azóta többször, többen is megismételték, mindig hasonló eredményekkel. Még az MTA szegedi kutatói is, tessék csak utánanézni a Magyar Tudományban! Érdemes megnézni az eupedia.com c. honlapon az európai népek genetikai összetételét ábrázoló térképet, az világosan megmutatja a lényeget! Az, hogy a mi “tortánk” nagyon hasonlít lengyelekére és az ukránokéra, (ezért kétségtelenül rokonai vagyunk egymásnak,) valóban magyarázható lenne azzal, hogy ők is a szkíták-szarmaták utódai. (De tényleg azok? És akkor mitől “szlávok”?) Na, de mi van akkor az osztrákokkal, szlovákokkal, csehekkel, horvátokkal, akik szintúgy hasonlítanak ránk? Ők is a szkíták utódai? Vagy ők azért olyanok amilyenek, mert germánok meg szlávok, mi meg azért vagyunk ugyanolyanok, mert szkíták, törökök, uram bocsá’ finnugorok vagyunk? Itt is egyértelműen a tények jelentős részének a figyelmen kívül hagyásáról van szó.
 
Mit mondanak a krónikák?

OB szerint ezek egyértelműen kimondják, hogy mi csakis a szkíta-hun-hungárus honfoglalók utódai vagyunk. Ez sem igaz. Krónikáinkban benne vannak az őstelepes földművelők is, csak egy kicsit figyelmesebben kell olvasni őket!

Anonymusnál pl. ezt olvashatjuk: (A sok példa közül csak kettő a Gesta Hungarorumból.)
„..Mikor így gyökeret vertek, (Árpádék) akkor az ott lakók intelmeire közös elhatározással kiküldték erős csapat élén Böngér fiát Borsot a lengyelek földje felé, hogy szemlélje meg az ország határait, továbbá gyepűakadályokkal erősítse meg egészen a Tátra-hegységig, s alkalmas helyen emeljen várat az ország őrizetére. Bors pedig, miután elbocsátották, jó szerencsével nekivágott a dolognak, és a nagy számban összegyűjtött parasztsággal a Boldva vize mellett várat építtetett...”
„..Majd később Árpád vezér kegyesen ugyanennek a Ketelnek adományozta Sátorhalomtól egészen a Tolcsva vizéig az egész földet lakosaival egyetemben.”

Benne vannak tehát a krónikáinkban az őslakók? Igen, benne vannak. Megint egyszer azt találtuk tehát, hogy Obrusánszky Borbála figyelmen kívül hagyta a tények neki nem tetsző részét. S hogy ezek az itt lakók az avarok, netán a hunok utódai lennének? Szó sincs róla, ezek a földművelők itt éltek már az avarok, hunok és a szkíták alatt is, egészen pontosan az újkőkortól kezdve. Ezt bizonyítják a régészeti leletek. Nézzük hát ezeket!

Ha valaki benéz a Magyar Nemzeti Múzeum honlapjára, ott a Magyar föld népeinek története c. kiállítás ismertetőjében többek között azt olvashatja, hogy az Alföld település-sűrűsége már az újkőkorban (tehát mondjuk 7000 éve) elérte a mai szintet. Tessék utánanézni! Itt az ekésszántásos földműveléssel foglalkozó emberek már ekkor 25-30 m-es házakban éltek, kiégetett kerámiákat készítettek, szántottak vetettek, szaporodtak és terjeszkedtek. Előbb csak a medencén belül, majd kívül is, Belgiumig, és az Uralig. Házakban éltek tehát, nem jurtákban, nem is földbe vájt gödrökben, mint ahogy azt sokan szeretnék elhitetni velünk. Mutatok egy rekonstrukciót a polgári M3 Archeoparkból:
Az ilyen házak nyomait a régészek minden korból megtalálják, egészen a XX. századig. Sőt! A tákosi református templom – Európa egyetlen paticstemploma – ma is áll!

Régészeti körökben közismert, hogy Magyarország kivételesen gazdag régészeti leletekben. Olyannyira, hogy ezeknek a tömege világrekord számba megy. Megint csak egy példa: az M7-es autópálya építése során Zamárdi és Ordacsehi között (30 km) másfél millió leletet találtak, és ezek a leletek az újkőkortól kezdve minden közbeeső korból egészen a mai napig reprezentálják az itt folyamatosan jelenlévő népességet. Nem hiányzik egyetlen időszak sem! Ugyan hogy is lehetett volna üres a Kárpát-medence bármikor, ha egész Európában itt kerül elő a legtöbb lelet, és nincs egyetlen időszak sem amelyből ne kerülnének tömegével elő?
 
A másik fontos dolog amit a leletekkel kapcsolatban ma már tudni illik, az az, hogy az itteni leletek rendre öregebbek a máshol találtaknál. És ugye, ami itt volt előbb, azt nem lehetett később máshonnan idehozni. Megint csak egy idézet, ami ezt bizonyítja: Bánffy Eszter, az MTA Régészeti Intézetének egyik vezetője nyilatkozta a következőket: “Többek között például kiderült, hogy a réz- és aranyművesség első virágzó időszakában, a korai rézkorban nem úgy törént, ahogy korábban gondolták, hogy na természetesen ez is Anatóliából, Kis-Ázsiából az Égeikumon és a Balkánon keresztül jutott át Európába. A fémanalízis ugyanis kimutatta, hogy a híres várnai aranytemető anyaga, ahol egy-egy sírban akár több kiló aranytárgy is előbukkant, az bizony nem keleti eredetű arany, hanem az erdélyi aranybányákból származik.” http://www.magyarszemle.hu/cikk/19990701_%E2%80%9Eoh_ido_futos_ido_1_resz
 
Továbbá: “Másrészt - s ez talán még fontosabb - korábban azt gondolták, hogy minden délkelet-európai civilizáció Mezopotámiából jött, és minél északnyugatabbról való egy lelet, annál későbbre datálható. Ez az elképzelés megdőlt, mert kiderült, hogy azok a leletek, amelyeket korábban például a Kr. e. III. évezred végi mezopotámiai tárgyakkal véltek egykorúnak, itt 1500 évvel előbb megjelentek.” http://www.otka.hu/otka-magazin/a-honap-kutatoja/2008-1/2008-marcius

Nem igaz tehát amit Obrusánszky Borbála állít, hogy a máshol talált leletek idősebbek az ittenieknél. Felmerül ezek után a kérdés, ki is az, aki nem veszi figyelembe a régészeti kutatások eredményeit? Az persze tény, hogy itt nem találtak eddig sem zikkuratokat, sem hatalmas kővárosokat. De vajon tényleg csak ezek lennének a kultúra fokmérői?

Visszatérve a honfoglalásra, a régészeti leletek segítségével ma már azt is megtudhatjuk, hogy milyen lehetett az őslakók és a honfoglalók aránya? A História c. folyóirat 1996. évi II. száma – tekintettel a honfoglalás 1100. évfordulójára – Jobbágyok és nemesek ősei bekezdéscím alatt azt írja, hogy akárhogy csűrik, csavarják a tényeket, az itteniek legalább tízszer annyian voltak, mint a honfoglalók:

Igaz, itt is “későavar” népességről beszélnek, de ezek a földművelő falusiak sohasem voltak avarok, amint azt már korábban tisztáztuk. Az uralkodó avar-hunok létszámát a bizánci források mindössze húszezer főben adják meg. Tessék ennek is utánanézni! (Ld., pl. Szádeczky-Kardoss Samu: Az avar történelem forrásai!)

A karosi honfoglaláskori temetőket feltáró régész, Révész László nyilatkozta nemrégiben, hogy a X. és a XI. századból összesen 27 000 sírt tártak fel eddig, és ebből mindössze 1000 a honfoglaló. Ha a XI. századot figyelmen kívül hagyjuk, (mert hát a temetkezési szokások is megváltoztak ekkor,) akkor is csak azt mondhatjuk, hogy az arány 13500 az 1000-hez. Tehát nagyjából tényleg az, amit a História 96-ban már megadott. Vegyük hát figyelembe végre a régészet eredményeit!

Visszatérve a genetikai kutatásokra, feltűnő, hogy a mai magyarságban nem találják meg Árpád népének (genetikai) hagyatékát, márpedig ennek léteznie kell. Ugyanakkor egyszerűen nincs olyan marker, amire azt mondhatnák, hogy ezt bizony a honfoglalók hozták ide.

Mindebből egyetlenegy logikus következtetés adódik, mégpedig az, hogy ugyanolyan mutatókkal rendelkeztek, mint az itt élők. Ekkor pedig egyáltalán nem abszurd a Tárih-i Üngürüsz azon kijelentése, hogy Hunor népe itt a saját nyelvén beszélő népet talált, és Magyar Adorjánnak még abban is igaza lehet, hogy Árpád honfoglalói nem mások, mint az innen korábban elszármazott ősök visszatérő utódai. Mindez magyarázatot ad arra is, hogy az itt élők miért fogadták békével a honfoglalókat. (Ld. Anonymust fentebb!)

Ebben a rövid összeállításban igyekeztem elkerülni a más véleményen lévők minősítgetését, és Obrusánszky Borbálát sem állt szándékomban megbántani. Olyan kevesen állunk a nemzeti oldalon, hogy mi ezt nem engedhetjük meg magunknak. Véleményünknek nem követelhetünk kizárólagosságot, mert senki sem tévedhetetlen. Összefogásra, összegzésre van tehát szükség, hogy egymást erősítve felülkerekedjünk végre valódi ellenfeleinken.
 
Semmi kifogásom nincs az ellen, hogy ha valaki mindezek után is kizárólag a honfoglalók utódjának tartja magát, szíve joga. Én azonban úgy hiszem, sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy én annak a kereszténység révén szolgasorsra jutott parasztságnak vagyok az ivadéka, amelyik már a szkíták előtt is itt élt. Annál is inkább, mert a szkíta-hun eredetű nemességet ezer éven át irtották a helyükre kívánkozók, így mára alig maradt belőlük néhány, mutatóba.
 
2011. 07. 09
Tóth Imre

Kiegészítette és ideszerkesztette:
Boór Ferenc (az öreghegyi)

39 megjegyzés:

 1. A Természet Tudományi Múzeumban évekkel ezelőtt volt egy kiállítás arról, hogy hogyan éltek a medencébe beérkező őseink. A veremház előtt egy koszos (még az arca is össze volt kenve)rongyokba bugyolált, kócos céda állt velünk szemben. Férjemmel mozdulni nem tudtunk a látványtól, azóta is sokat emlegetjük ezt a borzalmas élményt. Tény, hogy voltak veremházak, a szerencsétlen szolgák egy része így élhetett, de sajnálatos, hogy csak ez van a nyilvánosság elé tárva. A nagy, gazdag házakat, épületeket mint raktárakat,vagy nem magyarok által lakottakat emlegetik. A skanzenek sem sokat foglalkoznak a gazdagabb réteg építményeivel, esetleg egy-két módosabb gazda háza fellelhető, de hát miben lakott az uralkodó réteg?

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. A "Természet Tudományi Múzeum", az helyesen: Magyar Természettudományi Múzeum!

   Törlés
 2. OB írásaiban találtam olyan magjegyzéseket, hogy a nyesztoriánus vallás terjedésével a kereszt mint jelkép ábrázolása, hogy terjed el (Mo.-on is). Ami nincs rendben számomra,hogy Jézus a kereszten ábrázolást én legkorábban a XIII. sz.-ból ismerek - a megfeszített Jézusra gondolok, OB pedig a VIII.-IX. századra tesz ilyen leletanyagot. Gondolom én tévedhetek.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves Katalin!
   Először is a kereszt ábrázolásáról. A magyarok és Árpád magyari népének kereszt ábrázolásairól nemcsak hogy az ún. árpád-kori leletek alapján győződhet meg (tarsolyok, övcsatok, függők), hanem a korábbi edény, bronz és egyéb leletek között is. Nem is beszélve máshova vándorolt őseink szkíta, pártus és egyiptomi, kusi leleteiről. Tudom, ez nagyon meglepő, de javaslom végighaladni a naplónk "hunok és magyarok" keresőszóval címkézett bejegyzésein avagy a nem jöttünk mi sehonnan sem rovaton található néhány letölthető anyagot, honlapot. Meglepő dolgokat olvashat igen hiteles forrásokból. Többek között a magyarok 10.000 éves lakás, avagy házépítési műveltségéről.
   Amennyiben fehérvári, feltétlen látogasson el hozzánk egy-egy vonatkozó Hétvezér Estén, ha budapesti, akkor várom egy jövő hét hétfői budapesti előadásomra, amelyről hamarosan olvashat ezen a szövetségi honlapon.
   Köszönöm, hogy hozzászólt.
   Ferenc (az öreghegyi)

   Törlés
  2. FejerSzovetseg (lasd pl. a mai ukrajnai KIEV eredeti nevet: amit is csak a MAGYAROK adattak, ami is igy neveztetek volt: FEHERKOVARALJA) csakis a HETVEZER TOKANY rehabilitaciojaval lehet hitelesitheto! Het husfelesegbol, azok het kulonbozo fajtaibol kerult hetszer/het (azaz: 7x7=49!) kulonfele fozetekre es megannyi fuszerezett valtozatokra teve szert = a VILAGON EGYEDULALLO ZAMATBIRODALOM! Minden KARPATMEDENCEI ma is MAGYAR TAJEGYSEG versengesere szamitunk, elso DIJ: EGY Millio = 1 M!

   Törlés
 3. Borbi [ amugy ha a 'b' 'v' a szlav neylvben ugyanaz akkor a neve Var-vara] nagyon szereti Genghis-t,meg lehet erteni foleg ha annyira agymosva st voltunk mar a 18ik szazadban hogy Indiaig [Korosi Csoma] mentunk az 'oshazaert' akkor...

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. A legnagyobb magyar(szellemtudományi szinten mindenképpen)nem mellesleg boddhisattva is....azaz megvilágosodott szent....az Újgúrokhoz igyekezett,de el akart jutni Lhaszába,hogy ott tanulmányozza az ott fellelhető iratokat a magyarokról,amikor Darjilingben elérte a vég.Akár mérgezés,akár betegség malária (hegyvidéken?.:)..)képében.A mélyebben kutató egyet kell értsen apáink ,őseink információjával,hogy több 7. Magyarország is volt. Így már érthetővé válik a kínai,koreai történészek állításai,miszerint volt egy Magyarország Kelet-Kína és Észak Korea feletti részeken. De a Kaukázusban is (L:Csaba Magyara) az ottani Magyarországot Timur Lenk=Tamerlan szüntette meg mongolaival 1395.ben...."Magyar" nevű fővárossal egyetemben. L:Bendeffy Kummagyaria) Baskíriai Magyarországot szintén a mongolok számolták fel. Khorezmit is számtalan háború.a Tarim medencei elsivatagosodott a két fő folyó leszabályozása miatt! A 7. Orgyeni az öregidőkben Kasmír és Észak Pakisztán-Dél Afganisztáni volt.Így már érthető,hogy miért is van olyan sok helyütt magyar vonatkozású nevek,helyek és válik érthetővé,hogy a szkíta népek nemcsak a Fekete-tenger feletti pusztákon léteztek...mert bizonyos ,hogy Indiáig Ázsia legtávolabbi pontjáig Japánig(gondoljunk a hun Ainókra)a szintén Pakisztáni,hun Hunzákra,a nepáli Magarokra vagy a Mongoliai tíz magyar törzsre....Íme a nagy összefüggő sztyeppei Szkíta térség Hun világbirodalma.

   Törlés
 4. ''Ezzel szemben a valóság az, hogy nem történt idegen hódítás, hanem a különböző szkíta népek szövetsége révén a régi lakók és a keletről jött rokonok vérszerződést kötöttek és szépen megosztottak a szállásterületeken!''

  amugy sajat maga is ezt mondja hogy voltak itt[ habar meglehet nem szittyakra gondol,azaz magyarul beszelokre]

  azok is vagyunk kik itt voltak s akik bejottek s annyi.

  VálaszTörlés
 5. '''Semino fenti adatsora ismételten a szkíta-magyar rokonságra és nem az őshonosságra talált bizonyítékot!''

  de akkor az ukranok kozt miert nem ilyen magas??

  kb mint a 'hivatalos' 'gondolkozas' ,olyan ez is

  VálaszTörlés
 6. ja e smeg a kitalalt kozepkorrol nemis beszeltunk [ mert bulgarpokot emleget mint 'kesei hunokot']

  mert akkor a 'bulgarok' azok a korai hunok mi meg az avarok [ ha volt egyaltalan '2ik bejovetel' is]

  VálaszTörlés
 7. ''Teljesen abszurd a Tarihi Üngürüsz krónika azon részére hivatkozni az őshonosság kapcsán, hogy a hunok már magyarul beszélő népeket találtak itt, ezért mi őshonosok vagyunk. Az igazság az, hogy Attiláék szkíta-szarmata népeket találtak a Kárpátokban, akikkel szövetséget kötöttek''

  no koment

  ugyanis a 'szarmatak' voltak a 'hunok' es a 'gotok'is a 'hunok'.-akik bejottek

  a 'hunok' azok a honi szkitak-vagyis akik ITT VOLTAK.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. a gótok germánok voltak (ostrogotók vagyis Keleti gótók,vízi gótok stb.)Egyáltalán nem kérdés,hogy magyarul beszéltek...miként a kunjaink is kétnyelvűek voltak....beszélték a kipcsakot és a magyart,miként tudjuk,hogy Batu khan követeinek sem volt szűksége tolmácsra.A köztük a mai napig élő magyar törzsek miatt.Fotó Taron a Körösi Csoma pavilonban. (Mongóliai magyar család)....és ne felejtkezzünk meg a Római-Vatikáni magyar dokumentumokról....sem.

   Törlés
 8. ''Különös, hogy a civilizációs központnak kikiáltott Kárpát-medencéből nem kerültek elő olyan nagy metropoliszok romjai, mint az elő-ázsiai, vagy kisázsiai lelőhelyekről''

  Fehervar ,feher folt stb

  -------------

  ''hunokat a mi Hunorunkról, a magyarokat pedig Magorról.''

  ezeket a 16ik szazad utan talaltak ki valszeg [ a kronikak is a 18ik szazadba 'kerultek elo'-valszeg atirtak--lasd Varga tibi is megmondta]

  mitn ahogy a 'csaba kiralyfi erdelybe menekul es ok a szekelyek' stb--ez meglehet joval korabbi sztoribol lett oszedobva.

  vagyis a szekelyek az oslakok[ vagysi akkor 'dakok']
  --------------

  amugy a 'szkitiabol kijovetel' lehetett hadjarat a Karpat medencebol nyugatra vagy delre --es akkor nem volt bejovetel sem...

  na de ha ez meredek egyelore akkor vegyuk ugy hogy elotte is volt bejovetel [ asszem 'daknak' nevezik i.e. 1500 korul es 'kimmer-trak-szkitanak' i.e. 700 korul.
  -vagyis akkor egyelore nem lenne nagy gond azt mondani hogy a mai magyar az az itt regebben lako [valszeg ugyanaz a szkita] es a bejott szkita 'kevereke'.

  vagyis szkita igy vagy ugy de nem csak bejott!

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. A székelyek NEM dákok,az igaz ,hogy a dákok is szkíta nép volt,de őket Traianus akiket nem ölt ,áttelepítette Africa provinciába,Decebal öngyilkos lett.A szkíta Dákok aranya ,mint a szintén szkíta galloké Romát tette gazdaggá. Ha nincs ez a két nagy zsákmány,akkor a Római Birodalom sokkal hamarabb omlik össze....Azt kell megérteni miként Pap Gábor is ezen az állásponton van,hogy a népek innen áramlottak ki Ázsiába és onnan vissza is....ami nem is történhetett másként...:) A szkíták-hunok mi vagyunk! L:Lama Csöpel szkíták és hunok a Buddhák ősi útján!....:)

   Törlés
 9. ja es ha igaz amit Pap Gabor mondott ,hogy Borbola Janos [ asszem egyetemi tanar a svedeknel] megfejti az egyiptomi irasokot [matek feladatokot] magyarul.

  VálaszTörlés
 10. Pap Gabor itt is mondj ahogy az 'oshaza kereses olyan german hulyeseg a 19ik szazadbol'

  http://www.youtube.com/watch?v=OQs8EvLDv0g&feature=related

  VálaszTörlés
 11. Válaszok
  1. Kedves hun77!

   A "magyarság" bizony nem feltétlen volt faj, s ez igaz a kun-hunságra is és a szaka-szkítaságra is.

   Azonban, amit ma is igaz magyarnak nevezünk, az bizony a leghűbb örököse az ősmagyarságnak is.

   A daha-dana-szkíta, mielőtt eltahósodott volna bizony annyira lehetett székhelyi székely is, mint amennyire dák lett, sőt, dákó román is (csak gondolj arra a székelyre, aki a Tárih-i Üngürüszt írta a hatalmas Padisah dicsőségére).

   Nem tartom elvetemült ötletnek, hogy a dana-dán-daha-szkíták a gyepün gyepi-dahák, majd gepidák lettek (sőt, dánok is), ha a szolga-szolgaságot többre becsülték már a szigorú-szikár-széki-szaka őrzésnél is (értsd: "szaka" az összes turáni, sőt szamuráj nyelven mintegy "széki" értelmű, azaz önrendelkező területet jelöl).

   S, ha már itt tartunk, feltűnt-e, hogy a szakaságát (önrendelkezési területét) oly' szigorúan őrző "szamuráj" kifejezés mennyire hasonlatos ahhoz, amiről a sumer-szumír szamária kapta nevét, hol csak egy nemzetközi egyezmény, hogy ma nem szamír-t, hanem szumírt mondanak a szumirológusék is. S, ha észrevesszük, hogy az m-mb-b, mily közeli kiejtés változat volt, van és lesz is még, akkor a szumír-szubaru-szabari és Szabária is arról beszél, hogy lehetett az akár szabír.

   BÍR-PÍR-BÍR-BAR-BÁR-BÁL-BÉL és HAR-KAR-GAR

   BELO/feHÉR volt a BOLGÁR és a BULGÁR, vagy véletlen csupán?

   Visszatérve hát a kapitány-gepidana-gepidákokra, bizony - az a meggyőződésem, hogy annyira voltak székelyek, amennyire az önrendelkezésükért harcoltak (márpedig, Te tudod, hogy azért harcoltak sokan), miközben a Kárpát-medence magyarsága, amolyan MAGURasan szántott, vetett és szórta a magvakat rendületlen, őrizve a hont, hun a nép élt e Nap alatt.

   A tudóból is úgy lett tót, ahogy a székita dahából dák, majd dákó- vagy tahó. S mily érdekes? Tóth Imre szerint a tót nevet a gepidák vezető rétegétől is vehették éppen az elszolgásított (siculus-sclavus-szlovák-szláv) népek, ha már a testében-lelkében-szellemében más nem maradt meg. Mert szláv lett a gyepűn, ha volt is valaha úz és palóc, avagy esetleg eszkló-szklavenoi, avagy vándor-vandál-vendgar-venger, sőt, esetleg angar-ungar-hungár is azelőtt.

   Mert Szlavónia neve sem volt más valaha, mint Tótország, hol az elszlávosodó vendekről kapta a szláv vend a szlovén nevet. S mily érdekes, fenn (Halics) és lenn (Délvidék), ha nem feledjük, hogy fenn, tehát har, ott volt vót a harvót, mi lenn már horvát-kravót, míg mások megmaradtak vén-vendnek. S Halics földjén élő har-vótok sem voltak restek az ősi úzokkal házasodni sem, kiket hajdan még harúznak is hívtak rendesen, míg a gyepű törvénye nem szlávosította hrúz-hrussz-russz-ruszinra azt is, bár mi mégis máig őrizzük ezt a HAR-t az ó-russz orosz népelnevezésünkben.
   S, ha a HARVÓT KRAVÓT lett, akkor akár GARVÓT is lehetett. S fenn harúz, meg garaúz-garúz-grúz ugyanúgy. Persze ejthette más akár a gart gornak vagy gurnak is - miért is ne? -, hogy ugor-ogur-onogur-ungurúz-ungurusz legyen neve. S az ujgur-jugur-jogúr avagy jogaros szkíta székita nép Kr.e. 5000-es kiáramlásának hatalmas területe is, mint a széki-szaka-székita-szkíta népek testvérisége fejlődhetett, míg meg nem jelentek, s el nem hatalmasodtak a gyepű vidéken már a szemetek.

   Nos, szerintem, a mi "mesénk" nem arról szól, hogy mi hunok, hungarok legyünk-é avagy magyarok-e mégis, hanem arról, amit Werbőczy írt, hogy a magyarok a sztyeppéről érkezett szkíta-hun-avar-hungarok és a helyben lakó szkíta-magyarok között keletkeztek, s az itt lakók nyelvéről már végre magyaroknak neveztettek. Avagy a honvédő honerő, Hunor éppúgy ősatyánk, mint a Magura magőr, Magor.

   Egyre inkább úgy látom ezt, hogy nincs is más, mint testvérellenség ott, hol a lélek elveszett.

   Ferenc

   Törlés
  2. fonok nem vajok nagyfej de a HUN=HON

   A GOTok=BE-GYUTT szkitak VAGYiS A 'Hunok' AKIK JOTTEK[ a hazugsag 'hivatalos' szerint]

   CSAK 180fokba hamisitvava n a tortenelem es ezett a Honiak[hunok] 'jottek' be.

   Törlés
  3. Testvér!
   Csakugyan jöttek, gyüttek a keleti (fehér) és nyugati (fekete) gótok egy része IS, meg még a turáni és kumániai királyi szkíta lovasság is, no meg velük az ott élő daha-dana-dák-dán vándor-vandál szkíták is.
   S igazad van abban is, hogy a honi hunok, avagy a székhelyi széki szakák mindig többen voltak, mint a jöttek-mentek. Mert aki nem igazodott az ősi föld ősi úz és székhelyi széki szaka székita törvényeihez, azoknak az út fel is és le is vezetett, hogy - csak az európaiakat soroljam, hagar vikingek, lent gar lengyelek, vagy gar mann germánok, elpártolt balti poroszló prutének, daha dánok, hungár angar angolok és kelta gaelek, alán gar bárd longobárdok, vándor vendgar vandálok, hispán gallok és parti portugálok, szabírból szerbek avagy gar vótból horvátok, szláv vendek avagy szlavón szlovének, lett vend és vót livón litvánok, béla-belo harúz russzok vagy bolgárok, gyepi daha dákok és vlah oláhok, tudó tót szláv szlovákok, gara úz grúzok és őr mén örmények, kürt türk török kurdok és ogur-ugor-ukrán rutének legyenek és sorolhatnánk végtelen a többé vagy kevésbé elpártolt testvér népeket.
   Ferenc (az öreghegyi)

   Törlés
  4. A gótok sosem voltak szkíták,ők germánok,annyi igaz tőlünk hunoktól tanultak sok mindent....túl sok ez a "nyelvészkedés"is. Az alánok pedig jászok.A longobárdok sem szkíták voltak,hanem germánok,miként az alemanok,markomanok,,,stb.A bajorok egydül félig hunok félig germánok.....a székelyek pedig "fehér magyarok".Árpádék voltak "fekete magyarok"....A dákokat felesleges emlegetni ,mert akit nem öltek meg Tarianus légiósai,azt áttelepítették Afrikába.....

   Törlés
  5. A géták sem voltak szkíták? Melyik és mikori gótok nem voltak géták? A GÓTok i.sz. szerint 200-300 között még greutHUNGok és therHUNGok (de már 500-ban akár türingek!). Ezt még Jordannes is le kellett írja (a GETICA címmel gótokról írt "művében"), ha tetszett neki, ha nem. Később ők is greutvingek és thervingek lettek. Aki egy kicsit is figyelmes az ógörög és más nyelvek hajlítgatásaiban, annak azonnal feltűnik, hogy ez a therhung, nem szárhung volt valaha, amint az a kérdés is jogos, hogy mi köze a Hargitának a Thargetaoshoz, avagy a Szár-gétához (csak emlékeztetőül: TEOS, DEUS, ZEUS). A kérdés nem az, hogy a germánok ősei pl. a gótok, hanem az, hogy meddig voltak géták, s mikortól lettek gótok, avagy gar-mann-ból germánok! S most nem is merülk el a hung helyetti elképesztő mennyiségű -ung, -ong, -ang, -ing, -ving, -veng, -vang, ..., sőt (az igen gyanúsan emezekkel összetartozó) -umb, -omb, -amb, -and, ... torzulatokban. Mindenki visszaveti mai állapotát a múltba. Miért ne tenné meg a germán, ha már nem tagadhatja, hogy szinte minden ősnemzetsége Atilla korában született újjá (nem is véletlenül atyácska értelmű ez a név számukra), ahogy a kelta-germán nyelvcsaládba sorolt angoloknak is NEMES az értelme az ATHELING szónak (aminek ersze semmi köze - ugyebár - az ETELE-ATILA-ATILLA-ATTILA névhez és a HUN-HUNG kifejezéshez?!?). Nyelv és nyelvek nélkül ehet egyáltalán gondolkodni?

   Törlés
  6. A sok jo helyett egy rossz viccet is bedobhatunk - Kozosen: ugye-ugye a "ger - man" nem mas mint a kelletlensegerol, azaz onzosegerol hirhedtte valt csapatok "gyere - mar" girman (nem girnyo, de giearmann) azaz a jo
   fiu a rossz fiut ki huzodkodik az azonnali tennivaloktol (mivel a HUN- Magyarok osidok ota HADITARSADALOMBAN eltek es tehat igy piritottak ra:
   gir/nyo!gyere/man/mar gyerman/gyermano - igy es igy akarcsak a finoh de fino/ubor/kas nezetvilag tudosmalyas szakertelme=szellemi 'szinvonala'!

   Törlés
 12. Szánalmas, ahogyan a tudományos tényekkel vitatkozik a hit. Lehet abban hinni, hogy volt itt egy "ősnép", meg az UFO-kban is lehet hinni, ami azonban bizonyos, hogy a szervezett magyar államot a honfoglalók hozták létre itt, a Kárpát-medencében. A "kultúra bölcsőjét őrző ősnép" után nem maradt semmi említésre méltó. A népeket a nyelv és a kultúra határozza meg elsősorban, nem a genetika. Ennek alapján a germánokat vagy az angolokat vagy a dánokat velünk rokonnak nevezni...

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Ebben téved! Akkor Bendegúz ,Atilla nem hozak létre szervezett államot? Önök azt hiszik csak a keresztény államiság az államiság?...:)Téved! A népeket pedig elsősorban a vérségi kötelék határozta meg a nyelv olyannyira nem,hogy a pusztai népek általában kétnyelvűek voltak....a kultúra igen a vér után.Nem maradt semmi említésre méltó? Mire gondol romokra?...:D Itt vagyunk mi magyarok! Párthiaban sok vár városunk romokban,Közép-Ázsiában Horezm és az ezer Buda temploma.A Kaspi tengernél a Kaukázus tól északra Magyar nevű romvárosunk.De volt Vetus Buda Atilla vára(Etzelburg)...amit a Török lerombolt(a Pálosok építette két 150méteres katedrálissal együtt)...A szkíta építészetet megcsodálhatja a Heftalíták által épített szinte összes indiai építészetet.....Mi mást akar? Itt a Kárpát medencében? Annyi magyarírtás után? Roma és főleg a török és az osztrák okozta nagy pusztítások után milyen nagy romvárosokat akar itt látni?....:)Sem a germán sem az angol ,sem a dán nem rokon nép!

   Törlés
  2. Nem itt a KM-ben hanem osidok ota HADITARSADALOMBAN elo kozosseg volt, ahol a CSALAD es a NO szerepe kiemelt jelentosegu es tiszteletre melto volt, ugyanis a MAGYAR TORTENELMI NO! SZULTE UJJA! az olykor v. sokszor hianyossa valt hadsereget s tenyesztette a valtozo hadmuveletek valtozo
   helyszinu hatorszagban az eurazsiai (+Egyiptom/Hyksosok/BM London balra a fobejarattol a ket nagy tablazat!) harctereken szinten rendszeresen veszelyeztetheto lovakat; most NEMZETNEVELO kuldeteserol nem is szolva

   Törlés
 13. Névtelennek!
  Szánalmas, ha valaki máig nem értette meg, amit már László Gyula is közzétett. Kinek a nyelvén írta névtelenül Névtelen, hogy "szánalmas" a krónikáink szerinti magyar nyelvű őslakosságra hivatkozni, akinek nyelvéről neveztetett ez az ország Magyarországnak? Minthogy Árpád népének nem ez volt az anyanyelve, ha nem is tartott sokáig, hogy beszélni, ne csak uralni tanulja.

  Névtelen, ezt nem tudta/tudja? Szánalmas, ha valaki még a krónikáinkat is szánalmasnak tartja, ahol ez is világosan meg van írva.
  Eljárt az idő a honfoglaló, honcsinálók és a névtelenek felett.
  Eljött a befogadók órája újra. Igazodni az őslakosok unokáihoz kell hamarosan ... szánalmasan, vagy sem?! Biztos, hogy nem névtelenül.
  Ferenc

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Van sok tudatlan ostobaság.....

   Törlés
  2. S még annál is több megalapozatlanul (olvasatlanul, gondolkodás mentesen) magabiztos oktalanság!

   Törlés
  3. Flancos Valasz a Flancos Tamaskodok Klubjahoz: a becsmerlo"Honfoglalas" otletet valamelyik elszant judaator eresztette rank a bibliai mozesitak foldfoglalo rohamait utanzando: mondvan, hogy a blamas balhe, a marmint ujbol/ujbol elfoglalni valaki mas foldjet az o esetukben kosher volt de senki mas eseteben nem, azaz: igy a Magyar Honfoglalas a buntudat terhe alatt rohadjon orokkon orokke mig osszehasonlitva az okori zablazasra s annak megannyi bunterhes kovetkezmenyeire gondolva (akarmi' legyen az:) Isten miatt helyes oldokles volt de a Magyar NEM! Az egyetlen NEM' mert az angliai Plymouthbol az Amerikai Indianok hazajara zudult plymouthian rohamozok (bibliai utanzatra mintazott, szinten tomeges nepgyilkossagba torkollo honfoglalasa rendben volt/van - de lam/lam a fejlodestorteneti lepcsokon maig elmaradott primitiv tribisch ungaritanok hatalmas! es ma is megbocsathatatlan bunt kovettek el az artatlan (de kesobb gyilkossa, sot kivetel nelkul tomeggyilkossa valt csoport) judokereszteny nepesseg
   innocenciai ellen. Da da Magyarok dadada: bunhodjetek s a buntudat ideo oda rangatasa kozben azonban adjatok vissza az elfoglalt! foldet a majd mindenkor ujjonnan erkezo de mar titokban osidok ota elolakok unokainak - magyaran: az eredeti HADMUVELET helyett nyuzott Honfoglalas fogalma a fajuldozes egyik ma mar a nemzetkozi perrendtartasra tartozo targy; nem mas mint a tortenelmi fajuldozes=anthungarizmus buntetendo szuvadasa!!!

   Törlés
 14. anya föld! anya nyelv! az apák történelmét sokáig bogozhatjuk.... késő bronzkortól ie.2700 évtől "honfoglalásig" 72 azaz hetvenkét bejövetel a kárpát medencébe... de mind beolvadt a többségbe, az öslakosokba ezt ma magyarnak mondják, vagy hun-avar... én Zóki Azal Panon vagyok Zalából!
  Trója!!!!
  " Schliemannak semmiféle régészeti végzettsége nem volt, mégis megtalálta és feltárta Tróját. "
  Mellé ment ez nem kicsit! Trója = Szörény vár. Anatóliában se jó nő se arany ! oda minek háborúzni. Tündérország és aranya 4000 éve kell Dareiosnak, Nagy Sanyinak, görögnek, rómainak, hunnak, avarnak, és a ruszin kun varég turáni pásztor-nomád Árpádi szövettségnek.. Nem ők voltak az ősök hanem anyáink!!!!

  VálaszTörlés
 15. Amikor az őshonosság kérdése merül fel egy vitában, érdemes megemlékezni a 7500 éves szentgyörgyvölgyi tehénszobor magyar hieroglifákkal írt magyar, vagy magyarral rokon szövegéről. Mindennél erősebb érv a magyar őshonosság mellett. https://hu.wikipedia.org/wiki/Szentgy%C3%B6rgyv%C3%B6lgyi_teh%C3%A9nszobor

  VálaszTörlés
 16. Ahogy a fentieket elolvastam, Nangyal Dorje megnyilvánulásait érzem hitelesnek. Ami csekélységet én tudok, az megegyezik N.D. állításaival.

  VálaszTörlés
 17. A fenti, Obrusánszky B.-ról szóló cikkhez szeretném hozzáfűzni: Ma felmentem O.B. honlapjára. Ott, számomra hajmeresztő kijelentéseivel találkoztam. Pl: a Csodaszarvas a téli napforduló állata, meg a sólyomröptetés szokásának tagadása, bizonyítékok nélküli, légből kapott kijelentések... Hozzászóltam, hogy pontosítsak, cáfoljak, helyretegyek dolgokat. Erre kitörölt, semmilyen hozzászólásom többé nem jelenhet meg a honlapján. Ez önmagát minősíti. Nem érvel, nem hoz fel bizonyítékokat, KITÖRLI, aki kritikusan áll a kijelentéseihez. :-) Korábban 3 könyvét egyszerre megvettem. Most belenéztem: olyan mesélősek, a mesekönyv színvonalán. Csalódtam, komolyabb művekre számítottam.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. ma én voltam a soros, mert védeni merészeltem IV. Bélával szemben a mágusainkat. Tudatlan és tanulatlan vagyok s azonkívül nagy baj van velem.

   Törlés
 18. nÉVTELENNEK- ha még errejár valaha: a veremház csodás finom dolog volt, télen meleg, nyáron hideg, egészséges, van felvételem egy asszonnyal s kép is róla, szép ő maga s 19 gyermeke született, most tartott egymlékünnepséget a 63 dédunokája...

  VálaszTörlés
 19. üzenet Tóth I.-nek: örülök, hogy egy honfira találtam, én is úgy gondolom: "én annak a kereszténység révén szolgasorsra jutott parasztságnak vagyok az ivadéka...."

  VálaszTörlés
 20. Mindenki aki erdeklodik Dr. Obrusanszky Borbala tudomanyos tajekozottsaga irant; sziveskedjek s olvassa (forditsa, jelentesse meg, terjessze atlantico-europiodiok kozt vilagszerte, nepszerusitse = non-stop erezze magaenak, epitse be mindennapos magatartasaba es tartasaba, tartalma felo vilagositsa fel amazon hitetlenkedoket s vilagositsa fel a tobbnyire nyugatiasan felmuvelt/muveletlen tomegeket: a "THE CORRIDORS OF TIMES" c. J/C historicoarchaeologiai kutatasokat csak reszben ismerteto 4 (azaz negy) kotetes tudomanyos ertekezes minden lapjat mar csak azert is, hogy meglassak az eddig kultivalt muvelodesugy alagutacskaik es sznobsztikus foldturasaik vegen a fenyt = ismeretek, ismeretek, ismeretek!!! Lenin forog a sirjaban: TANULNI>TANULNI>TANULNI! Dr. Obrusanszky Borbalatol!!!!

  VálaszTörlés