2011. július 30., szombat

Az Ősök Napja és Mohamed barátja

Mint sokan tudjátok, ezzel a címmel: "Az Ősök Napja" rendezi meg Bíró András Zsolt, a 2008-as Kurultáj rendezvény egyik alapítója a tavalyi második és a leendő harmadik hazai Kurultáj között azon eseményt, amelynek alapját az teremtette meg, hogy - a finnugristák nem kis örömére - erős vérrokonságot fedezett fel - nyálmintákból vett Y kromoszóma vizsgálat alapján - az Ural délkeleti lejtőinél, a Torgaj folyó mentén, a Torgaj-kapuban magát "madjar"-nak nevező, azonban - mint Varga Csaba alábbi írásából is kitűnik - pontosabban madiyarnak írt iszlám vallású mongoloid népcsoporttal.

Minden józan ember tudta, hogy e vérrokonság "erőssége" legfeljebb a környező mongoloid népek közötti erősséget takar csupán. Varga Csaba írása pedig lehúzza a leplet végképp erről a tévelygésről, miszerint ez bizonyítéka lenne annak, hogy a magyar őslakósság onnan vagy azon keresztül, Ázsiából származnék e honba, ahova - mint tudjuk - nem jöttünk mi sehonnan sem, hiszen őslakosai vagyunk, mióta felvirradt az ősök Napja!

Varga Csaba írásához - lásd: a folytatásban - azonban hadd tegyek hozzá néhány - amatőr - gondolatot, hiszen teljesen világosan "bizonyítja" számomra, hogy e kazah népcsoport önazonosító népneve, hogy madiyar, valójában mit is jelent és mit is takar.

MADI-YAR annyit tesz, mint Mohamed barátja.

A magam részéről megint, újra és újra annak bizonyítékát látom, amit Magyar Adorján már évtizedekkel ezelőtt is felismert és többé-kevésbé bizonyított. "Nem jöttünk mi sehonnan sem", de eljutottunk mindenhova, oda is, ahova egyetlen földhözragadt mai tudós sem merte képzelni az elbutuló, csakis "tudós" ember írta "dokumentumokra" alapozva.

Nemrég, a magam módján írtam egy kis "esszét" arról, hogy a népnevünk: MAGYAR és számtalan szóbokrunk, amit a KÖR szavunk takar, avagy aminőképp fennen maradt egész Európában és Ázsiában, sőt, e világunknak minden táján, az bizony a véletlennél többre, távolabbi összefüggésekre következtetni enged egy gondolkodó embert, s főként minket, magyarokat. Ehhez az íráshoz - KÖRMAGYAR - hasonlóan most én is eljátszódom néhány ténnyel és gondolattal, no meg azzal, amit Varga Csabától most és régebben is tanulgattam:

1.) Vitathatatlan, hogy a hun-szkíta-magyar nép és szövetség több uralkodóházának fellegvára éppen azon a területen, kapun keresztül tartotta a kapcsolatot Ázsiával, amely ma a Turgaj avagy Torgaj-kapu névre hallgat, s amely kapun keresztül vezetett a sztyeppei hatalmas, majd nagy, s később csak egyszerűen HUN birodalom népeinek keresztútja.

2.) Vitathatatlan, hogy a magyar-szanszkrit-türk-perzsa-etruszk-latin-kelta-germán-... nyelvi kapcsolat megfejtése magyar nyelven, magyarul vezet egyáltalán valahova, azaz az őrző, képi és ragozó azaz torzítatlanul bokrosodva fejlődő magyar nyelv az emberiség ősnyelvének leghűbb folyománya. Aki ezt még mindig nem képes belátni egy mondattal az nem nyelvész, hanem tekintélyszolga.

3.) Vitatható, de felvetném mégis a kérdést - Mohamed kinek volt a szolgája? A neve mit jelent, mit takar? Felvetem, mert kézenfekvő, hogy az ő neve is az ősnyelvből fakad. Az bizony nagyon is elgondolkodtató, hogy MAH jelentése hatalmas, égi, fenséges (hadd ne bizonygassam szanszkrit, magyar, szumír, kelta, germán, latin példákkal), s hogy a MED szóban esetleg a MÉD, a MADA, a MAGYA köszön már megint avagy még mindig vissza.

Azaz maga Mohamed nem épp' a Médeát uraló nép, a méd, a medi, a mada népeknek vagy tanítóknak volt tanítványa, jó barátja? S azok honnan is származtatták tudásukat? Nem onnan, amely írásjeleiknek legrégebbi régészeti forrása ma? Hol is fekszik Tatárlaka?

S, ha a MADIYAR kifejezés azon népek körében, akikkel Bíró András Zsolt minden áron vérrokonságot bizonygat, azt jelenti, hogy Mohamed barátja, s amely népnévben a YAR a barát fogalom párja, akkor a
MADI - nem lehet az ősi MÉD, MADA, MAGYA folyománya?
YAR - pedig nem éppen a KÖR avagy KAR - ez emberek KÖRe - kiejtésbeli torzulata, s imigyen annak fogalompárja, ahogy a szumír GAR - égi rend, a magyar KOR - égi időKÖR, s a szanszkrit HAR - égi, fenséges, magasságos, isteni KÖR, azaz a JAR-GYAR-GAR-KAR-HAR hangKÖR szerinti KÖR különböző nyelvi (ha perzsa, forrása nem párszi szkíta?) szóvirága?
Minthogy tán az is igaz, hogy "nincs új a Nap alatt".
Egy szóval a műveltség KÖR, avagy KULtúrKÖR mutat magasabb rokonságot, mint bármely kromoszóma?
Már megint idejutottam: ez mégis csak, már megint, avagy még mindig MÁNIA?! (ezt sem véletlenül írtam)

Egyszóval: azért én kétlem, hogy a MADI-YAR gyöke a MUHAMMAD, s nem a MADA, ha nem is vitatom - ahogy ez a magyar nyelvben fellelhető minduntalan, hogy - annak is fogalom párja, hiszen eredendően jelentése - lásd felvetésem! - majd, hogy nem ugyanaz!

Nos, lássuk inkább Varga Csaba írását, amelynek minden szavát átgondoltan helyénvalónak látok, de a fentiek tükrében Bíró András Zsoltnak is kerestem némi igazat, ha nem is azt, amit máig szolgál megannyi - mondhatni majdnem minden - átgondolatlan nyilatkozata.

Barátsággal:
Ferenc (az öreghegyi)

Varga Csaba: Bíró András Zsolt balesete a torgayi madiyarokkal
 forrás: http://www.magyarostortenet.gportal.hu/gindex.php?pg=33102613

Ki ne hallott volna már a Kurultájról, erről a nagy pusztai eseményről, melyet a tervek szerint két évenként ismételnek majd meg. Legutoljára 2010-ben, Bugacon tartották, Bíró András Zsoltnak, az ügy szellemi vezetőjének odaadó szervezésében.

Minden úgy kezdődött, hogy egyszer csak szétterjedt annak híre, hogy létezik Kazakisztánban egy kicsi, 2000 főt számláló népcsoport, akiknek törzsi neve: madiyar. Vagyis magyar. Szinte csodával határos, hogy jóval több, mint egy évezred múltán megkerült egy népcsoport, akik nem jöttek Árpádékkal a Kárpát-medencébe, és még ma is magyarnak mondják magukat.

Hamarosan expedíció indult e távolban maradt magyarok megismerésére. A kalandot siker koronázta, a magyar a magyarral (madiyarral) ismét szövetségre lépett. Ez lett Bíró András Zsolt életének nagy kiugrási lehetősége. Különösképp azután, hogy saját genetikai kutatásaival azt is sikerült igazolnia, hogy e mongoloid típusú emberek tulajdonképpen mi vagyunk. Bíró András Zsolt nyilatkozatában mindezt így foglalta össze: "A kazakisztáni madjar törzs és a Kárpát-medencei magyarok között nem csak névhasonlóság (névegyezés), hanem genetikai kapcsolat is fennáll".

Lám, milyen nagy, hetedhét országra szóló eseményt eredményezhet egy felfedezett névazonosság, s mit ki nem tud mutatni, ha nagyon akar!
Aztán beütött a baj.
Kiderült, hogy a madjar, de ottani módon írva madiyar szó, melyre épült Bíró András Zsolt fél Ázsiát is megbolygató sikere, nem magyart jelent, hanem azt, hogy Mohamed barátja.
Ez tökéletes leégés.

Dr. Baski Imre turkológus, az MTA-ELTE Közép-ázsiai Kutatócsoportjának főmunkatársa fedte fel (Madjar vagyok, turista I-II., interneten elérhető tanulmányában), hogy a madi-yar arrafelé szokásos összetételű megnevezés, mint pl.: Tengri-yar, Huda-yar. Írja: "Ami pedig a -yar elemet illeti, az is régi perzsa jövevényszó a törökben, jelentése: "barát(nő), társ, segítő, szerető". A Madi-yar név jelentése mindebből adódóan: "Mohamed barátja, követője", vagyis "az illető személy az »igazhit« hű barátja, követője, tehát muszlim". Az eredeti szó Muhammad-i-yar, ami tipikus rövidüléssel így alakult: Mamad-i-yar, abból a Madi-yar, Madï-yar – írja Dr. Baski Imre.
Puff neki.

Ebből bizony nem lehet kimászni, itt csak bocsánatot lehet kérni a nagy tévedésért ország-világ előtt. Ám mint a http://kurultaj.com/2010/04/15/acsodaszarvas-nyomaban/ cikk mutatja, Bíró András nem beismerte a nagy tévedést, hanem azonnal ködösíteni kezdett, ami jelzi, hogy önmagát is megrendítő csapásként érte Baksi Imre szófejtő eredménye. A cikk így közvetíti Bíró mondatait:
"Kutatásaikat érik támadások, de a legtöbbjük nem szakmai alapon, hanem inkább bizonyos nyelvészeti hipotézisekből kiindulva fogalmaz meg kritikákat és kétségeket". Ez bizony ködösítés a javából, a megszokott, félrevezető fogalmazási fogásokkal: "nem szakmai alapon" = az ellenfél hiteltelenítése, de lehet-e szakmaibb alap, ha nyelvről nyelvész szól?; "bizonyos nyelvészeti hipotézis" = ez a lényeg elmosása, a bizonyítás erejének jelentéktelenné tétele, amihez tipikus szóhasználat a "bizonyos" és a "hipotézis"; s végül: "kritika", "kétség" = értsd: csak bizonytalan, nem komoly az ellenérv.
A cikkben a "madiyar" törzsnevet illetően még ezt is mondja Bíró András Zsolt, nyilvánvalóan Baski Imre lejáratására: "»roppant erőfeszítésekkel« persze ki lehet okoskodni egy szó (vagy etnonim) hipotetikus etimológiáját – de ennek vajmi kevés köze van a tudományossághoz."
Tetszik érteni kedves olvasó, hogy mit mond Bíró András Zsolt? Azt, hogy ha sikerül kiokoskodni a madiyar szó jelentését, akkor annak semmi köze a tudományossághoz.
Mindezzel Bíró András Zsolt sajnos elvesztette tudósi és emberi hitelét, ilyent igaz szóhoz szokott ember nem mond.
Ha egy tudós téved és ez kiderül, akkor kiáll, amire oly sok szép példa van, és nyilvánosan beismeri tévedését, nem pedig a tévedéssel szerzett rangját védendő, belekezd az emberek félrevezetésébe, butításába. Addig csak tévedett, de innentől kezdve már csalóvá vált – s vele a Kurultáj is leáldozott, ám most már sajnos nem elhunyt csendesen, a maga nemében tisztességesen, mert egy tévedés áldozata, hanem Bíró András Zsoltnak köszönhetően nevetségességbe fúlt.
Megjegyzés: Olvasom, hogy van, ki Bíró András Zsoltot egyenest Attila reinkarnációjának véli. Úgy tűnik most, hogy ez a rajongói vélemény kissé elhamarkodott volt.
No de, mi van akkor, ha netán Dr. Baski Imre tévedett? Kérem szépen, semmi.

2 megjegyzés:

  1. Ez a cikk egészen másról szól, mint amit a tájékozatlan olvasó gondol.
    Az egy dolog, hogy B.A. etnofesztivált rendez, másik dolog az, hogy hallotta, hogy létezik egy magyar törzs/nemzetség és genetikusként megvizsgálja, vajon van-e közünk hozzájuk, vagy sem (gondolom ez a minimum, amit meg kell tenni).
    Akit valóban érdekel, hogy miről van szó, és milyen erők mozognak a háttérben, az olvassa el a Keleti magyarok ellenszélben című cikket (google kereséssel megtalálható az interneten).

    VálaszTörlés
  2. Ezt a megjegyzést eltávolította a blog adminisztrátora.

    VálaszTörlés