2016. december 29., csütörtök

Dr. Grespik László halálára

A Magyarok Világszövetsége megdöbbenéssel  értesült Grespik László korai elhunytáról. Az MVSZ Sajtószolgálat MVSZ vezetők rövid nyilatkozatával és Dr. Grespik László utolsó nemzetpolitikai alkotásának, Trianon semmisségének jogi úton történő kimondatására irányuló petíciójának közlésével búcsúzik Tőle.

Amikor 2ooo tavaszán, a Magyarok Világszövetségének elnökévé választottak, és másnap hadat üzent nekem a fél világ, két fiatal ügyvéd sietett önként, hathatós megsegítésemre. Egyikőjük Grespik László volt... Életereje teljében bekövetkezett elmúlása nem csupán családjának, hanem egész nemzetünknek nehezen feldolgozható,  fájdalmas veszteség –   mondta Patrubány Miklós, az MVSZ elnöke.

A Magyarok Világszövetsége Fővárosi Szervezetének elnöksége mély megdöbbenéssel értesült egykori elnökhelyettese, Dr. Grespik László haláláról –  írta közleményében Gyetvay György Gergely, az MVSZ Fővárosi Szervezetének elnöke. Grespik Laci harcostársunk elvesztése mindnyájunk számára elviselhetetlen terhet ró a vállunkra. Kíválló képességű ember volt, aki jogászként mindvégig a szervezetünk és a összmagyarság oldalán állt. Íróként, közszereplőként, de magánemberként is közismert volt kívételes humora, mellyel a legnehezebb időkben is derültséget, felüdülést hozott mindnyájunkra. Mérhetelen optimizmusa sokunknak adott reményt. Honfitársi szeretete pedig sokunkat áthatott élete során.

Grespik Lászlót 52 éves korában érte a halál.  Emléke szívünkben örökké él! Az Örök világosság fényeskedjék neki!

Petíció a trianoni diktátum semmissége miatt annak nemzetközi bíróság előtti megtámadásáért és az eredeti helyzet visszaállításának követeléséért

 Mi, akik a Magyar Nép nevében ma személyesen megjelentünk, kifejezésre juttatjuk azok nevében is, akik nincsenek itt, hogy nem nyugszunk bele a Trianonban történt és a II. világháború után véglegesíteni szándékozott Magyarország-megcsonkításba és követeljük, hogy az ellen tegyen konkrét jogi és politikai lépéseket a Kormány mint Magyarországot képviselő szerv. „Az a magyar, akinek fáj Trianon”, mondja a közismert mondás.
 2019-ben lenne 99 éve, hogy elvesztettük ősi országunk és szeretett lakosságunk nagy részét. Követeljük, hogy ne hagyja tétlenül telni az időt a Kormány. Indítson mielőbb pert megfelelő nemzetközi bíróság előtt, megfelelő ország-alperesek ellen, megfelelő tartalmú keresetlevéllel az iránt, hogy bíróság állapítsa meg a békediktátum semmisségét, és rendelje el az in integrum restitutiót, vagyis az eredeti helyzet visszaállítását. Ez terjedjen ki mind ősi területeink visszakérésére, mind az elszenvedett hadisarc kamattal növelt visszakövetelésére, és olyan kártérítésre, mely alkalmas annak az elmaradt haszonnak és annak a tömeges lelki szenvedésnek a kompenzálására, mely érte országunkat, hazánkat, népünket a békediktátummal. Nehéz megfogalmazni mindazt, amit kérni kellene, mert erre eddig senki semmilyen konkrét erőfeszítést nem tett, részletesebb tervet nem alkotott. Eljött az ideje.
 Követeljük, hogy Magyarország perbeni keresetlevele tartalmának megszerkesztésére és a perbeni képviselet ellátására szervezzen a Kormány egy, nemzetbiztonsági érdekből jól fizetett, jól képzett és felesketett szakértői csapatot, mely álljon jogászokból, történészekből, gazdasági szakemberekből, és minden felvetődhető egyéb szakterületű szakemberekből, akik kapjanak meg minden segítséget és lehetőséget munkájuk minél hatékonyabb és gondosabb végzésére, beleértve a kisegítő személyzetet, infrastruktúrát és az erkölcsi megbecsülést is.
 Meggyőződésünk, hogy az alapvetően erőszakkal, fenyegetéssel, megtévesztéssel, alattomosan szerzett országterületeink birtoklása bitorlás, vagyis jogtalan használat, mely nem indíthatta be a nemzetközi közjogban is ismert területelbirtoklást (a nemzetközi jogban van 99 évre példa), végleges tulajdonjog-átszállást. Meggyőződésünk, hogy a szerződés semmis, aminek természetes jogkövetkezménye az in integrum restitutio. Meggyőződésünk, hogy a szerződés semmisségére bárki határidő nélkül hivatkozhat és mivel a semmisség tegnap, ma és holnap is fennáll, ezért annak csupán megállapítása lenne a nemzetközi bíróság dolga, de a semmisség annak ítéleti kimondása nélkül is fennáll. Meggyőződésünk, hogy azzal, hogy ha valaha is a magyar állam bármilyen joglemondó nyilatkozatot tett a trianoni békediktátum vitatásáról való lemondás, az az által előállított helyzet megváltoztathatatlanságáról, szintén semmis, mert a semmis szerződés nem létező szerződés és a semmisség eleve jogba, jó erkölcsbe és a természetjogba ütköző, joghatást kiváltani nem képes. Ezért a semmis szerződést elfogadó jognyilatkozat szintén semmis, joghatást kiváltani nem képes.
 Elődeink és mi soha meg nem szavaztuk a kegyetlen és álnok országcsonkítást és azt, hogy ez örökre így is maradjon. Ezért mi, magyarok követeljük, hogy a magyar államot képviselni jogosult Magyar Kormány ne maradjon passzív többé, érdekeink és akaratunk szerint pedig feltétlen köteles arra, hogy újabb joglemondó jognyilatkozatot többé nem tehet. Eljött az idő elkezdeni tenni valami konkrétat, ami üdvös, erkölcsös és praktikus is.
 Tisztában vagyunk azzal, hogy „a per az per”, vagyis bizonytalan kimenetelű, sikerességét biztosra venni nem lehet, de reménykedünk a sikerben, legalábbis már pusztán a perindítás kedvező hatásában, mert ha meg nem próbáljuk, akkor semmi soha sem sikerülhet. „Minden munka nehéznek látszik, míg meg nem próbálod” – írja Zrínyi Miklós, idézve egy római hadászati írót. Tisztában vagyunk azzal, hogy a nemzetközi helyzet is jelentős tényező egy ilyen, nagy és számos érdekeket érintő ügyben, vagyis a per önmagában valószínűleg kevés az ítélet végrehajtását is magában foglaló eredményességhez. Ezért követeljük, hogy mind a peres, mind a peren kívüli eredményességhez keressen a Kormány minél tartósabb és erősebb nemzetközi szövetségeseket, akik ugyanúgy léteznek, mint ellenfeleink. Vlagyimir Putyin 2016. szeptember elején egy interjúban a II. világháború után kialakított európai határok rendezése kapcsán kifejezetten megemlítette a magyar határ revíziójának lehetőségét is – a románok nagy ijedtségét kiváltva. A Szovjetunió, Jugoszlávia széthullott, új államok keletkeztek, a két Németország egyesült, már csak egy nagy jogos határmódosítás várat magára Európa közepén: a trianoni diktátum által kialakított határoké.
 Tisztában vagyunk azzal, hogy az elvett területek mostani lakossága már nem ugyanaz és ebből is számos megoldandó probléma származna pernyerésünk esetén. Ezek megoldására is fel kell készülnünk, megfelelő módon, de ahogy a jogtalan döntések következményeit országunk elszenvedte, úgy volnának kötelesek tűrni a visszarendezést a pervesztes államok és lakosságuk. Továbbá a visszarendezés költségeire szükséges volna fordítani a jogszerűen, bírói döntéssel visszafizettetett hadisarc egy részét, vagyis abból telnie kell erre is az eddig bitorló, államunkat körbevevő államoktól járó pénzből. Megfontolandó a békediktátumot aláíró összes állammal, utódállammal szembeni arányos kárigény-érvényesítés.
 A jogilag lehetséges nemzetközi jogi per által teremtett helyzetet ki kellene használni országunk tekintélyének, erejének növelésére. És nem utolsó sorban végig egyezségekre kellene törekedni a nemzetközi bírói hatalom, per számunkra jótékony meglétét kihasználva.
 Vannak eszmék, melyek nem maradhatnak örökké fenn, mert téveszmék, mert az igazsággal ellenkeznek. Téveszmének tartjuk azt a megrengethetetlennek ábrázolt hitrendszert, hamis szabályrendszert, hogy a trianoni határok megváltoztathatatlanok és nem szabad erről még beszélni sem. „Szabályszegőnek” kell ahhoz lenni, hogy valaki szembe menjen a hagyományos „bölcsességgel” és újat alkosson. Ez már neurobiológiailag is bizonyított. Újat csakis „hitrombolók” tudnak alkotni. Mi jogszerű hitrombolók vagyunk. Számunkra a régi állapot az új. Már kreatív szemmel nézzük az igazságot, ami az, hogy a trianoni határokon belüli terület, természeti kincsek a miénk örökre, jogszerűen el nem birtokolhatók tőlünk.
 Ami jogszerűen visszajár, csak azt kérjük, egyetlen négyzetméterrel, egyetlen forinttal többet sem. De ezt kérnünk kell végre! Követeljük, hogy ezt a jogi és természetjogi igazságossági elvet tartsa szem előtt a minket képviselni köteles és jogosult Kormányunk, amelytől természetjogi alapon követeljük, hogy igaza tudatában, kreatívan és okosan álljon a trianoni országcsonkítás jogi és politikai visszaváltoztatási kívánalmához. Önkéntes alapon nem kapunk semmit vissza. Helyettünk más nem intézkedhet. Magyarország kell forszírozza.
  
 A mi szándékunk alapvetően nem erőszakos úton való területszerzésre, pénzkövetelésre, idegen lakosság feletti uralom-szerzésre terjed ki. Azonban az óhatatlanul felvetődő nemzetbiztonsági kockázatok miatti párhuzamos óvatos és ügyes lépéseket is szorgalmazunk.

Budapest, Kossuth tér, 2016. november 30.
Dr. Grespik László ügyvéd
Nyers Csaba, a tüntetés szervezője

MVSZ Sajtószolgálat
9091/161227

„A Magyarok Világszövetsége jogelődjének tekinti a Kossuth Lajos, Klapka György és Teleki László által 1859-ben Párizsban életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot.” (Alapszabály)
A Magyarok Világszövetségének létértelme abból fakad, hogy a magyar nemzet a XX. század két világháborúja következtében szétszakítottságban él, és a kommunista, majd a globalizációs és uniós erőtérben a magyar állam államközi egyezmények alávetettségében működik. (Alapszabály)
A 2004. december 5-i népszavazás a Magyarok Világszövetsége több, mint hét évtizedes történetének legjelentősebb nemzetstratégiai cselekedete.
A Magyarok Világszövetségének elnöke és minden tisztségviselője fizetés és tiszteletdíj nélkül végzi nemzetszolgálatát.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése