2017. május 29., hétfő

Fanfár II. Géza apostoli magyar királyért 2017. május 31-én, szerdán Székesfehérvárott

Kegyeleti szertartás II. Géza halálának 855. évfordulós napján

Tisztelt Honfitársak!
Tisztelt Szövetségesek!

Ezúton értesítünk és hívunk Benneteket a Fejér Szövetség rövid, csendes kegyeleti szertartására, melyet II. Géza királyunk elhalálozásának 855. évfordulós napján,

2017. május 31-én, szerdán 16:30 és 17:00 között tartunk
a hajdani Koronázó Bazilika (Romkert) területén
II. Géza apostoli magyar király emlékének tiszteletére.

A kegyeleti szertartás tervezett menete:
16:30-ig Gyülekező az Alba Mária közéleti műhely előtt (Koronázó tér 4.)
16:40-ig Zászlóbontás a Koronázó tér 4. számú épület I. emeleti ablakaiban
16:45-től 17:00-ig Koszorúzás II. Géza feltételezett sírhelyén
 

Boór Ferenc társelnök
Fejér Szövetség

https://www.youtube.com/watch?v=X6g5Yx56ENw
Fanfár II. Géza apostoli királyért
2016.05.31-én
II. Géza 1141-től 1162-ig volt Magyarország királya
Rövid összefoglaló uralkodásáról a 2016. évi szertartáson készült felvételen olvasható.

A Géza nevet három hazai uralkodónk viselte. A politikai történelemtudomány és a magyar krónikás hagyatékban is nagyfejedelemmé minősített, korában viszont királyként tisztelt és elismert Géza fejedelem, I. és II. Géza király, azaz II. Géza volt az utolsó, aki ezen a néven uralkodott a magyar uralkodói listán.

Rendhagyó módon most II. Géza apostoli magyar király előtt nem uralkodásának felidézésével tisztelgünk, hanem e név eredetének elemzésével alapvetően Bognár Ferenc Flórián tanulmánya alapján. Miért is volt (és lesz, ha lesz újra) apostoli a magyar királyság? Miért is volt apostol (nem csupán apostoli, mint a római pápa) minden Turul-házi magyar király? Miért is ábrázolták a korabeli freskókon, üvegtáblákon, szobrokon Jézus hasonmásaként Szent Istvánt, Szent Lászlót, azaz a Turul-ház - Árpád-házi szenteknek titulált - e kiemelkedő és mérvadó két alakját? Nos, kapaszkodjunk meg! Elemezzük most ne az István vagy a László nevet, hanem e két szent király elődjének nevét a magyar uralkodási listán! Elemezzük a Géza nevet most és lássunk - megint egy csepp - "csodát"!
 
A Géza név eredetéről 
Mottó avagy alcím: Minden név hajdan beszédes szókép volt
forrás: Bognár Ferenc Flórián „szó szerint idézett” tanulmánya a Géza névről


Géza: régi, de gyakori magyar név. Első viselője* nálunk Géza fejedelem volt. (* megj: az írott hagyományalapján)
Idő szülte hangtani változatai: 

(Jesse!!!) Régi krónikáinkban Geyza, Geisa és Geicha, de máshol Geythsa, Geisce, Geche, Gyesse, Jesse, Yesse, formájú. Pénzein Geuca, VII. Gergely pápánál Geuza, Geusa, a németeknél, lengyeleknél stb. Joas, Jojas, Joitsco, Gouz, Govizo, Gizo, Guizo stb. alakban szerepel.

(Géza ≈ Győző) A Géza név a hivatalos álláspont szerint magyar méltóságnévből származik. Régi nyelvésztudósaink viszont a Győző(1) változatának tartották, amely már archaikus jelleggel beszédességet mutat. 

(Győző ≈ Jesu) Győztes jelentésoldala ismeretében, rögtön jelentőséget nyer, hogy Géza fejedelmünk nevének YESSE és JESSE(2) formája egyenesen Jézus nevének arameus JESSE változatát adja ki! Eszerint Géza fejedelmünk magának Jézus Urunknak a névváltozatát viselte, Győző/Győztes értelemben! 

Alaposabban utánajárva kiderül: Jézus nevének vizsgálatával is ide jutunk! 

A Jézus név héber Jeshua alakja megegyezik a zsidók győzelmeit megtestesítő Joshua = Jozsué, honszerző vezér nevével, és ezt több szál is bizonyítja.(3) Névazonosságuk által válik érthetővé, hogy miért Jézus végső Győztességet emeli ki a Bibliai Lexikon is: „bízzatok, mert legyőztem a világot”

(Győző ≈ Jesu ≈ Jisz) De további megerősítést ad, hogy maga Izrael ország névadójának, Jákob patriarchának Jiszrael nevében is az Erős ill. a Győztes jelentés lappang.(4) Vagyis idáig héber nyelvi közegből látszik jönni a Géza/ Győző név, de a szálak még korábbra nyúlnak!

(Győző ≈ Géza ≈ Ghazi) Ugyanis a Géza/ Győző név jelentésének ismeretében, mellé állíthatóak a hangalakra és jelentéstanilag is szinte pontos megfelelőjét adó arab GHAZA és GHAZI = győztes, szavak, továbbá szoros rokonsága látható a kánaáni Gáza = erős szóval is!(5) Íme, Géza nevünk eredetszálai a biblikus kor kezdeti szakaszához vezetnek, hiszen Gáza, az Ábrahám bejövetelekor már ott honos filiszteusok egyik erődített városa volt.

(Jesu ≈ Jász) Itt már körbeérnek a szálak! Hiszen a filiszteusok a nagy idő különbség ellenére is történeti eredetazonosságban állnak a címben említett Jászokkal! Emiatt lettek a középkori Jászok, a királyi okleveleinkben PHILISTAEUS néven említve.(6)
A képeken: Mikoviny Sámuel 1731-es térképe és nagyított címkerete, Iazygum et Philisteorum.

(Jász = íjász) Azt is meg kell említenünk, hogy a jászok egy hulláma - váratlan módon - már az I. században itt élt a kárpát-medencei Respublica Iasorum-ban(7) és mind az ókori, mind a középkori tömbjüknél kimutatható a nevükben foglalt íjász jelentés. Ha most félretesszük a modern kori etnikai-kategóriás gondolkodást, akkor az ókori íjászkaszt helyzetéből könnyű belátni, hogy ők adták a győzelmeket, és ők jelentették a társadalmak hatalmi erejét. Ebből következik azon szóképi sajátosság, hogy az eddig hozott névváltozatok mindegyike, egyaránt jelentett Íjászt, Győztest és Erőst is.(8)

(Jász = Gaz) Jézus - arabul Essa és Isa, latinul Iesus, görögül Iesous, héberül Jeshua, olaszul Giosué. Ahogy tehát a Géza ≈ Győző ≈ Ghazi nevek a hangrokonság rendszerén belül is teljesen normális módon azonosságba hozhatóak a Jesse/ Jesus/ Jozsue formákkal, ugyan úgy volt a középkori jászoknak is Gaz névváltozata. Jasz = Gaz.  

(Jesu ≈ Jozsue ≈ Ijasu) Érdekessé válnak számunkra az etiop vonatkozások! Itt abból az ősi Chus országból kerülnek elő a ,,jász-gyanús” maradványok, , amely Chus név Nimród révén nem csupán felmenő ősünket jelölte, de már az ókorban szinonimája volt a Hun névnek is.(9)

Nos, az etiop királylistán domináns szerepet visz a régen IYASU/ IJASU, ma JEASSU(10) formában írt név.(11) Ijasu-t az etiop hagyomány és korunk tudósai is annak a jiszraelita Joshuénak a nevéből eredeztetik, amelyről már kimutattuk a jász/ győz jelentést.

(Ijasu ≈ íjász) Jelenthet-e íjászt az Ijasu név? Nyomós érv e kérdésben Etiópia – már eltűnt - GEEZ őslakosságának és GEEZ ősnyelvének neve, mely a jászok előhozott GAZ névváltozatára hajaz. E Geez nép főként Tigré vidéken volt elterjedve, és az akkori keleten a Tigré épp úgy nyíl-nyilas értelmű (12) volt, ahogy a Geez népnévvel rokon asszyr gheeshta szó is.(13)
Ráadásul az etiop Geez név alapjelentése épp úgy ,,vándorló, szabad ember”(14), mint ahogy az ókori jász (Jazyx) nép kifejezetten vándornak mondott Metanasta ága.

A valóság frissen kikerekedett arculata azt mondatja, hogy a széles térben használt Ijasu, Joshua, Jeshua, Jézus, Jesse, Géza, Győző, és Ghazi ősi névváltozatok összetartoznak. Alaki rokonságukon túl jelentésben is azonosak, és a történelmi hőskor logikájának megfelelő beszédességgel - az íjász-harcos kaszt győzelmére utalóan - az általunk Jász formában ismert íjász-néptömbökhöz kapcsolható. Bár ennek emléke jócskán elhalványult, de a hajdani jász-íjász kulturális dominancia okán, még a Bibliába is bekerült szimbólumuk:
Az íj a vízözön által megújult világ és Isten között megkötött szövetség jelképe lett!!!

Mai fogalmaink torzan adják vissza a régiek mondandóját. Rossz szóhasználat által elkorcsosult a lényeg, minden félre lett értve, és az utókor tudatában a szövetség jelképeként a szivárvány nyert teret. Ám a szivárvány, csak egyik jelentéktelenebb tartalma az alkalmazott szónak! A kifejezésére használt héber, latin és görög szavak, a fordításban is elsősorban Ívet és Íjat jelentettek, párhuzamban a magyar nyelvi helyzettel, hiszen régi szótárainkban az íj = ív, és kézív = kézíj jelentésű volt.(15)

(Géza ≈ Jász/ íjász) Visszatérve a kiindulópontot jelentő Gézához, győztes íjász voltának kérdését talán véglegesíti, hogy apjának Taksonynak görögös Toxun változata szintén Íjász értelmű.

Jegyzetek:
 • 1 Czuczor-Fogarasi: A magyar nyelv szótára, 1862.
 • 2 Az előző az Aventinus Annales Boiorum-ban, az utóbbi a Révai L. szerint Annales Kamenzes-ben.
 • 3 a) Ógörög-Magyar Szótár: Iésous (Jészousz) = 1) Jézus, 2) Jozsua, … b) Már a korai egyházatyák Jézus előképét látták Józsueban, nem csak nevük azonosságán, de történetük analógiái miatt is. Lásd. Biblia, (Szent István Társ. 1979, Bevezetés Józsue, a Bírák, Rut, Sám. és a Királyok könyveihez, 217.o.) … c) Továbbá: …,,Előjön pedig gyakran az Iésus név a Sidók között Iosue-ről Fláviusnál. ..…. Nem kell Tudós Férfiak előtt okokkal és Ó-Testamentomi helekből vitatnunk azt, hogy a LXX. (70) Tolmátsok a Görög Szent Írásban Iosuet szinte így Iésusnak nevezik, sem azt, hogy az Iosue, Ieschuha, Iesse, s’ a’ t. (stb) egyet jelentenek…” Horvát István: Értekezés a Jászokról II. (Pest 1830.) 39.§.
 • 4 A Jiszróél szó etimológiáját a Biblia adja meg, amikor elbeszéli Jákob pátriárka tusakodását az angyallal, aki így szólt: ,,Nem csak Jákob lesz ezután a te neved, hanem Izráel is, mert küzdöttél az Istennel, és az emberekkel és győzelmes maradtál.” (Zsidó Lex. izraelita címszó) A Bibliában úgy szerepel itt, hogy emberek legyőzője lesz
 • 5 A győztes háborút (ghaza) megvívott hadvezér arab-török kitüntető címe a GHAZI = győztes harcos, (Révai Lex.) …. Gáza, filiszteus város, - neve jelentése erős, és héber Uzzi nevének jelentése: az én erőm.(Keresztény. Bibliai Lex) Nyílván régen az győzött, aki egyben erős is volt.
 • 6 Mo.-on 1681 előtt a törvényekben PHILISTAEUS, az oklevelekben pedig JAS, JASSONES névvel, de néhol váltva, vagy meg egyszerre mindkét formában így, PHILISTAEUS azaz JASONES” szerepeltek. 1681-1751-ig a JAZYGES azaz PHILISTEAUS” és 1751-től végleg eltűnik a Philistaeus nevezet, és marad a JAZYGES alak. Horvát István, Értekezés a Jászokról I. (Pest, 1829, )
 • 7 Iasii címszó, Ókori Lex. Budapest, 1902
 • 8 Ez szóképi tulajdonság. Ezért találjuk a latin Vacuus szó jelentésénél, hogy üres, mentes valamitől, és (!) szabad.
 • 9 Őrmény történetíróknál, Szongott Kristóf, A magyarok eredete és őslaka, 1906. 15. old.
 • 10 A Révai Lex 1911-ben kiadott 1. kötete Abesszin címszavában közli a modern Jeasszu formát.
 • 11 XIII. sz.-i etiop Kebra Nagaszt kéziratban
 • 12 Tigris = Diglat = (arab) SATT = nyíl. Lásd Dr. Kaulen F. Asszyria és Babylonia (1891) 8.o. és az Ókori Lex.
 • 13 Benjamin Daniali: Asszyr idők c honlapján, az asszyr életfáról szóló oldalon. http://www.assyriatimes.com/assyrian/knowledge/the-fascinating-balanced-sacred-assyrian-tree-of-life/3426
 • 14 Lásd Révai Lex. Etióp nyelv címszó! Ám mintha cél lenne az igazság eltüntetése, Etiópia nyelvéről azt írták, hogy a hajdani Axumi birodalomban virágzott, és a vele élő népnek és a nyelvnek eredeti neve a geez, és csak az Axum címszónál derül ki, hogy Axum környéke a Tigré vidékkel azonos, de a Tigré névről semmit sem közöl!
 • 15 A szövetség tárgya, hogy nem lesz többé vízözön. Jele pedig a szivárvány. (A megfelelő héber és latin szó egyszersmind íjat, ívet is jelent.) kaldibiblia.netii.net/1moz/jegyzet2...: Mózes I.k. kom. … Szivárvány, A 1Móz 9,13-ban használt szó (keset) nem egyszerűen csak ívet jelent, azonos az íjjal, ezért sokan úgy tekintik ezt a jelképet, hogy Isten, aki a viharban ellenségként lőtt az emberre, most félreteszi íját - ez a szivárvány. (Keresztyén Bibliai Lex)……100 éve még magyarul Ív = Íj = angol Bow = német Bogen = görög Toxon = héber Keset = latin Arcus, mind Ív és Íj jelentésű egyaránt.
 • 16 Toxon görögül szólva az íjászokat jelenti.

Eddig a tanulmány, s csupán csak kiegészítés az alábbi folytatás:

S, ha már a J-G-GY hangváltás szabályin elindulva bizonyítékait látjuk a JÁSZ és a GÁZA és a GEISA-GÉZA névalakok rokonságának, egy gyökerűségének, mint amelyek ugyanonnan JÖTTek avagy GYÜTTek, mielőtt e névalakokba JUTottak, vegyük észre, hogy a GÉTa és a GÓT, s a JUT és a JÜT nép-név alakok is egy tőről fakadnak (ha még a hivatalos történelmi eredetüknél maradunk is, éppen a GETica a GÓT eredet forrása, mely egészen szorosan összefügg a JUT-JÜTök által lakott JUTlanddal a GÓTok (tévesen) őshazájaként számon tartott GOTland szomszédságában. A magyar Wikiben keresgetőknek ajánlott átlépni ugyanannak angol nyelvű változatára, hogy ott olvashassák, nemcsak magyarok, hanem neves angolszászok is (Oxford English Dictionary) rádöbbentek, hogy a GÓT és a JUT-JÜT forrása a GÉTA (saka, szkíta nép), melynek átmeneti forrása csupán a szász SACHsonia, minthogy sokszor együtt találjuk őket emlegetni a korai és későbbi forrásokban is (associated with the Saxons).

Rendben, mondhatná valaki, de mi köze ennek a JESSus, JÁSZ, JAZig nép-név alakhoz. Bizony van. Nem is kicsiny, hanem rettentően nagy. Talál, aki kutat. Ugyanis még a Wikipedia JUTokkal foglalkozó angol nyelvű oldalán is szerepel, hogy e szó ősi jelentésének a megfelelője található a GIANT angol szóban, amely azt ragozza, amit a hatalmas, az erős, a győző és - figyelem! - a GIGÁSZ szavunk (és más népek szavai is) fogalmaznak. Nos, a görögben gyakori, de éppen a kelta-germán nyelvcsaládba sorolt német és angol nyelvi fejlődésben kaphatók rajta tömegével a szavak a görögös, szumíros, S-SZ-Z->T-TH-D hangváltásban. Írtam már nem egyszerűen csak szedett-vedett példasort korábban a Z-vel, SZ-szel, de még gyakrabban sárfesz-eSZ-szel írt és ejtett német szavak angol T-D-vel írt és ejtett párjaira (pl. weiSS-whiTe, heiSS-hoT, Zwei-Two, weiSe-wiDe, vagy amint a piroS-vöröS roT-reD és a víZes waSSer-waTer (ami szlávul voDa, ha nem alkoholos). Tehát, azt, hogy a JAZig-JÁSZ népnek mi köze a saka-szkíta GÉTához, most nem ragozom, mert ez köztudott (legalábbis annak, aki olvasottságban egy könyvnél többre is JUTott). S, most nem is kívánom azt sem ragozni, hogy a GÉTa és GÓT is csupán olyan, mint alma a fa alatt, s még messze sem gurult a fájától. Hozzászólásom lényege, hogy nemcsak az bizonyítható, hogy a GYŐZŐ és GÉZA-GÁZA ered a G és GY (zöngésített, majd abból lágyított) hangképzés képességével egyidejűleg már az ősi iJÁSZ szóból, hanem hogy a hajdani SCanni-DÁCiát SKanDINáviává változtató jött-gyütt, azaz odajutó JUT-JÜT név is onnan ered, azaz a JAZig-JÁSZ (saxon-sachson-saka-szkíta jász síkságán gétának nevezett nép) íjászaitól.

Összefoglalva: a GUTASAGA (kelta-germán-angol-szász-jut-gót 13. századi történelmi forrás) forrása sem más, mint a SAKA-JÁSZ történelem, avagy történelmi névalak! :)
Ajánlott két forrás a megannyiból:
1. SCanni-DACia: https://www.flickr.com/.../in/album-72157633064587594/
és
2. GYÜTT-JÖTT-JÜT-JUT JAZig-JÁSZok: http://www.mixdecultura.ro/.../sarmatii-aliati-si.../
Mellékesen ajánlott a nem kangar-hungar ('angar tartományból való) angol Wikipedia oldala a skandináviai és angolszász JUTokról: https://en.wikipedia.org/wiki/Jutes
és a GUTASAGA: https://en.wikipedia.org/wiki/Gutasaga 

S még egy - nem éppen - apróság! Nézzük csak meg a fenti térképen STOCKHOLM nevét! Ezerszer mondtam már, hogy azt a marhaságot töröljük, hogy Istókhalma (töröl!). A STOCKHOLM név azonos jelentésű, azaz nem más, mint SZEGHALOM. STÜCK és STOCK az SZEGmens, SZEGlet, SZÖGlet, SZEGletes, amint a hokedli, meg a stoki, aki hallotta már, mit jelentenek. Ez megint egyike annak a sornak, ami analógiát mutat az S-SZ-Z->T-TH-D hangváltási folyamatnak olyannyira, hogy itt egy szóban szerepel az ST, ami az ősi alakban még SZ lehetett (mint pl. KaTZe-CAT, vagy siTZ-sit, ..., stb.).

A térképen - nemes egyszerűséggel - a neve: SIC-HOLM !!!!   
...azaz SZIK-HALOM, azaz SZÉKI-HALOM pontosan úgy, amint a hajdani saka-szkíta-széki székemberek itteni települése SICAMBRIA volt.

Teller Ede után szabadon: "mire megöregedtem, rá kellett döbbennem, hogy legjelentősebb felfedezésem sem más, mint ami a Bibliában is olvasható: egy nyelv volt valaha, s az majdnem csak magyar volt".

Nincs itt ellentmondás. A teljes hangkör, amelyen a magyar gyökszavak csokorba rendeződnek és idegen nyelveken is követhetőek maradnak a J hang esetén: J-H-K-G-GY, míg a sziszegő-zizegő hangoknál S-SZ-Z-ZS (ha a röviden ejtett C-CS hangokat most ki is hagyjuk). Ami a hangkörön váltott szóalak, az megvizsgálandó a teljes hangkörrel és a magánhangzók elhanyagolásával is (nem biztos, csupán lehetséges a fogalmi analógia).
J@Sz ~ H@Sz ~ K@Sz ~ G@Sz ~ Gy@Sz.

Az első kettő, mint a Hézus - Jézus, Hozé - Jose, Huan - Juan világosan összecseng, ráadásul számos nép nyelvén a J GY-vel vagy DZS-vel, s még CS-vel, C-vel is ejtett. Értelmileg a HőS és a GYőZ ezen az elven minden további nélkül összefügghet, s lám, tartalmilag sem áll oly' messze. A hajlító nyelvű népeknél további csúszások-kúszások példája a SZ-C-CS hangként ejtett eredetileg J-K hang (lásd pl.: KReiss-CiRcle-KRuG a Kör szóból hangváltással angolul, melynek egy szakasza, mint a KöRíV KuRve-CuRve -KRiVoj hangváltás nélkül angolul is). Ezért még az is megvizsgálandó, hogy a CéZár-CSáSZár nem volt-e valaha íJáSZ-JáSZúr is egyben, aki GYőZött, azaz HőSként tisztelt. S bármennyire is furcsa, de a KoS népe is erről híres (GYőZő). Nem állítom, hogy ez bizonyított a hangváltás szabályaival (önmagában még butaságokra is vezethet), de megvizsgálandó, elemezendő, s ebben az esetben nem tartom elképzelhetetlennek a kapcsolatot a JáSZi - JóZSua és HőS kifejezésekben. Nem is kell nagyon keresni erre példát, ha valaki tudja, hogy JeRuZSáLeM ciprusi görög neve HieRoSoLyaM, ami HaRe- vagy HaRa- vagy KaRa-SóLyoM lehetett hajdan. 

Ferenc (az öreghegyi)

3 megjegyzés:

 1. Kedves öreghegyi Feri! Köszönöm írásom közzétételét, valamint az értékes kiegészítéseket. Ami a CSáSZáR - CéZáR - KaiSeR szavak azonosságának általad való felvetését illeti, igazad van. Valószínűsíthetően a Jászok KaZáR/ GaZáR névváltozatából ered. A zsidó vallási érintettségű Kazária/ Gazária neve ugyanis eredetileg (dokumentáltan) Gens GaZ-orum = Jászok(JAZYG)-nemzetsége kifejezésből ered. Üdvözlettel, Bognár Ferenc Flórián

  VálaszTörlés
 2. Egy apró, ámde jelentős részlettől eltekintve kiváló. A Józsué (Jézus) név ugyanis összetétel IHHS = Joh/Ih + Hős-ea (ahol az -ea kettős birtokos, a Joh/Ih címszavakat pedig ld. a Czuczor-Fogarasi szótárban), és nem a Filiszteus/Jász népből, hanem a Székely/Szikel/Sekelesh/Issachar nép leszármazottjaként (Galilea = a goyok földje).

  VálaszTörlés
 3. Kedves Ferenc és Mihály! Egyszerűen nagyszerű az, ahogyan a "puzzle" darabkák összerendeződnek. S, úgy-e nem is kell magyaráznom, hogy "puzzle" sem más, mint "foszlány", azaz foszlánya valami ősinek! :) Van egyáltalán magyartól idegen szó Észak-Afrika-Eurázsiában?
  Van. Azok, amelyek az idegen nyelvű környezetben gyök(ér)telenné (értsd: értelmetlenné, azaz az eredeti értelmet elhagyva csupán használati cikké) válva tolakodnak be a magyar nyelvbe, s "gyök-hülyék" is ekként kezdik értelemtelen-értelmetlen használatát, hisz tudáspótléknak (értsd: tudáshiányt takarónak) is hatásos lehet egy csipetnyi "affektálás".
  S, még mielőtt valaki félreértene, teszem hozzá gyorsan, hogy ettől - bizony - magamat is féltem. :)

  VálaszTörlés