2017. január 24., kedd

Kiegészítő szempontok Fehérvár Ereklyés Országzászlójának és terének helyreállítási terveihez

2017 január 10-én lezajlott az egyeztető tárgyalás az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű és az Országzászló tér helyreállításáról a fehérvári önkormányzat, a megbízott tervező iroda és a Fejér Szövetség képviselői között. Korábban közzétettük a városi Főépítész Iroda képviselője által összeállított emlékeztetőt és a Fejér Szövetség módosító észrevételeit, amit a Főépítész Iroda azóta be is épített az emlékeztetőbe.

Azóta lezajlott a Hétvezér Est, amelyhez a városvezetés hozzájárulását kérte a tervezők kérsére a Fejér Szövetség, azaz lehetővé vált az érdeklődők, a szövetség tisztviselői, társszervezeteinek képviselői és tagjai számára, hogy a korábbi önkormányzati egyeztetések és a januári tárgyalás alapján kiválasztott tervváltozatról képet kaphassanak és elmondhassák véleményüket.

A Hétvezér Est után a Fejér Szék (a szövetség ügyvivő testülete) összesítette a beérkezett véleményeket és az összefoglalást továbbította mind a városvezetés, mind a Főépítész Iroda, s mind pedig a tervezők számára. Alább ez az összefoglaló olvasható.
Az Országzászló tér előzetesen elkészített 2. rendezési tervjavaslata, mint a további tervezés alapja

Tárgy: Kiegészítő szempontok az Országzászló tér rendezéséhez (Országzászló tér 82. tervegyeztetés 2017.01.10.-i emlékeztető)

Tisztelt Városvezetés!
Tisztelt Főépítési Iroda Képviselői!
Tisztelt Tervezők!

Az alábbi összesítés – véleményünk szerint – nem módosítja az eddigi megállapodásban kialakult irányokat, az egyeztetések során egyetértésben megszületett alapvető elképzeléseket, azonban több mint hasznos lehet a további tervezés és kivitelezés szempontjából. Mint az Országzászló tér helyreállítási terv 2. vázlatáról alkotott összefoglaló, tekinthető szövetségi véleménynek, javaslatnak is a Fejér Szövetségbe tömörült szervezetek tagjai és képviselői részéről, nevezetesen az
 • Alba Regia Civitas Rend (cgbnj)
 • Fejér MAG Egyesület,
 • Fejér Szövetség mozgalom (cgbnj),
 • Magyarok Világszövetsége Fejér Megyei Szervezete,
 • Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület,
 • Rákóczi Szövetség Fejér Megyei Szervezete,
 • Szent György Lovagrend Fejér Megyei Priorátusa,
 • Trianon Társaság Fejér Megyei Szervezete
részéről.
(cgbnj: cégbíróságon be nem jegyzett, azonban tagnyilvántartással és szervezeti működési szabályzattal rendelkező tagszervezeteink).

Összefoglaló javaslat az Országzászló emlékmű helyreállítását és az Országzászló tér felújítását célzó 2017. január 10-én ismertetett 2. rendezési tervjavaslathoz

I. A térrendezési tervről (általában):
Kivétel nélkül határozottan (és minden megnyilatkozó részéről) egyöntetű a vélemény, hogy
 • a tervezők által a továbbfejlesztés alapjaként ismertetett 2. (nekünk is megküldött) változat az, amely garanciát nyújt arra, 
  • amit (anno) a tér kialakítását elindító, a nevét is adó (már) történelmi Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű üzenete, méltósága önmagában megkíván; 
  • hogy az akkori történések miatti nemzeti lelkülethez átgondoltan tervezett emlékmű a lehető legkevesebb változtatással, eszmeiségét és fő jellegzetességeit megőrizve, mégis megújulva legyen helyreállítható; 
 • hogy az emlékmű (a vonatkozó általános irányelveknek megfelelően) a teljes tér közepén, annak magasabb pontján (eredeti helyén) legyen – a kifejezés e szorosabb értelmében is – helyreállított,
  • az észak-keleti irányba eső homlokzatú emlékművel
  • a tér a Várkörút felől is nyitott maradhat; 
 • hogy a (korabeli épületek hiányával) a Fő utca felé is kinyílván az ország első virágórájának is helyet nyújtva a virágóra tere is legyen úgy, 
  • hogy a virágórát se kelljen elmozdítani jelenlegi helyéről, hiszen jelen körülmények között a mozdítás érzékeny műszaki és érzelmi területeket is érint; 
  • természetesebb átjárást és környezetet nyújthat a járókelők, városlakók számára,
  • miközben a tér a két (határozottan ellenkező irányultságú) műalkotás által meghatározott eltérő sajátosságokat mindkét irányban megőrizheti, azaz tartalmilag (mesterséges vagy természetes növényi falak nélkül is) finoman elkülöníthető az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű előtti "ünnepélyesebb" felvonulás térre és a virágóra körüli könnyedebb, ligetesebb élettérre;
 • hogy a teret időközben "lélegző zöld területté" varázsoló platán fák – állapotuktól függően akár – mindannyian megtarthatók, 
 • hogy az emlékmű környezete a merevebb térkialakítás (a hajdani fél-ovális süllyesztett "felvonulási" tér járósíkban történő bazalt köves kialakítása) mellett mind horizontálisan, mind vertikálisan (pl. a platán fák környezetében és a virágóra körül megvalósuló zöld dombok által) természetesen összetettebbé, emberibbé, barátságosabbá és zöldebbé válhat;
 • hogy az egységessé váló járószint és burkolat kialakítása teret nyújthat a Szent István városának, a középkori város (rondella és királyi palota) falainak és a várárok (a várárkon átvezető és évszázadokig éppen a tér sarkainál húzódó hidak) Fő utcán alkalmazott megoldásokhoz hasonló alaprajzi, vagy annál esetenként akár hangsúlyozottabb megjelenítésének is.
Egyöntetű a visszajelzés, hogy elismerés illeti a tervezőket azért, hogy átérezve e térrendezés fontosságát, hosszútávon meghatározó jelentőségét igen alapos feltáró és tervező munkát végeztek és a 2. változat kidolgozásával a fenti szempontok mindegyikét kielégítő térrendezési változatot teremtettek.

II. Az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékműről és környezetéről:
1)    Kifejezetten hangsúlyos véleményként fogalmazódott meg már a bemutató során, majd a tervvázlat ismeretében gyakorlatilag az összes hozzászóló (tag- és társzervezet képviselő) részéről, hogy az emlékmű feltétlen maradjon azonos, vagy változtatással is a "helyreállítás" fogalmát meg nem tagadóan, megkérdőjelezhetetlenül hű az eredeti emlékműhöz,
a)    mert meggyőződésünk, hogy az emlékmű egésze történelmi címerünk hármas halmát és kettős keresztjét jelképezi,
b)    mert egyelőre nem ismert arra nyomós indok, hogy a kétszárnyas oltárkő kialakítás megváltozzék,
c)    mert a 12 m-es Országzászló rudazat (látványában is) komoly tömegű, térfogatú emlékmű testet követel, ahhoz mérhetőt, amelyet az eredeti kialakítás biztosított,
d)    mert sokan vélik úgy Székesfehérvárott, hogy Rimanóczy Gyula megérdemli, hogy emlékét a város a műalkotásához hű megvalósítással őrizze meg és ápolja.
2)    Fontosnak tartjuk mi is, amint a tervezők is, hogy a kutató munkájukkal feltárt történetből sugárzó eredeti szándékhoz hűen a korabeli középkori várra is emlékeztessen az emlékmű azzal, hogy – ha nem is a várfal maradványaiból, hanem mészkő alapanyagból építve, de – teste "mintegy" várfalra emlékeztető (textúrát sugalló) mintázatot kapjon!
3)    Kifejezetten támogatjuk – ezt kivétel nélkül minden hozzászólás megerősítette – a Cser-Palkovics András polgármester úr által korábban megfogalmazott – véleményünk szerint rendkívül megalapozott – ötletet, hogy
a)    Szent István városában, a királyi székvárosban szent királyunk egyik legjelentősebb szellemi alkotását, a vármegye rendszert jelképezendő a 64 vármegye monokróm kivitelű címerpajzsai is jelenjenek meg;
b)    ebben egyöntetű az a meggyőződésünk, hogy ez az üzenet közérthetően szöveges feliratokkal nem, hanem sokkal inkább a történelmi vármegyék monokróm címerpajzs rajzolataival (akár feliratok nélkül is) kifejezhető, hangsúlyozható!
4)    Rendkívül fontosnak tartjuk mi is azt a tervezői szándékot, hogy az eredeti süllyesztett lépcsős teret jelképező és az emlékmű előtti (észak-keletre eső) felvonulási tér
a)    elkülönült (bazalt köves) burkolatot kapjon és
b)    ünnepélyes illetve kegyeleti rendezvényeknek akadálytalan teret biztosítson.

III. A téren megjelenő illetve megjelenítendő egyéb jelképekről
1)    Kifejezetten egyetértünk és támogatandónak tartjuk
a)   Dr. Siklósi Gyula professzor véleményét és javaslatát, hogy hosszú időre ez az utolsó alkalom arra, hogy a királyi város fénykorát jelentő középkori történelmi vár északi határán, e téren a királyi palota és a rondella, a várárok és a tér észak-keleti és észak-nyugati sarkain hajdan közlekedést biztosító hidak valamely formában megjeleníthetők legyenek (eltérő burkolattal a járófelületen, lábazaton, illetve tájékoztató táblákkal, vagy pl. a várárok megjelenítésére az ismertetéskor felvetett, víz hatására elszíneződő különleges beton burkolat alkalmazásával);
b)    és a tervezők elképzelését is, hogy a virágóra környezetét jelentő rézsűs domborzatot csökkentsék annak érdekében, hogy a Fő utcáról nagyobb forgalmat, átjárást, vonzást, az emlékműnek pedig láthatóságot biztosíthassanak.
2)    Aggályosnak, sőt, kifejezetten elhibázottnak tartjuk viszont (s ez ugyancsak egyöntetű megfogalmazást nyert minden hozzászóló részéről) – az eredeti szándék szerint – a vizes várárok (illetve négy folyó) – magyarázó táblával is túl elvont – megjelenítését, jelképezését süllyesztett, kecsesen ívelő mini-vizesárkok megvalósításával, mert
a)   rendkívül balesetveszélyes és karbantartás igényes,
b)   különösen hajlamos az óhatatlanul megjelenő és elkerülhetetlen mesterséges és természetes hulladékok felhalmozódására, a takaríthatóság megnehezítésére,
c)   felesleges költségeket jelent,
d)   az Országzászló Emlékművel nem igazán összeilleszthető,
e)   azaz más megoldás keresését javasoljuk a várárok és a térre vezető hajdani hidak jelképezésére.

IIII. Ezúttal erősítjük meg a korábbi egyeztető tárgyalásokon tett ígéretünket, hogy a Fejér Szövetség
1)    2017. március 21-én megkezdi és legkésőbb 2018. május 24.-ig lefolytatja az adománygyűjtést
a)    a korábban egyeztetett (kétféle méretben elkészítendő) számozott bronzplakettek és hozzá tartozó igazoló okmányok elkészíttetésével, regisztrálásával és kiosztásával
b)    a városvezetéssel folyamatosan egyeztetett kivitelben és módon
c)    a teljes nyilvánosság tájékoztatása és a befolyt adományok hivatalos és nyilvános bevételi és kiadási (költségvetési) elszámolása mellett;
2)    teljes egészében védnökséget vállal az Ereklyés Országzászló és Trianon Emlékmű állandó tartozékaként szolgáló (a tervezőkkel egyeztetett méretű, várhatóan legfeljebb 6mx1,5m-es) Országzászló felett, azaz
a)    vállalja az előzetes bemutató példányok és az emlékmű tartozékaként szolgáló legalább két példány elkészíttetésének szervezését, lebonyolítását és költségét saját hozzájárulásból és az adományokból;
b)    vállalja az Országzászló folyamatos felügyeletét, szükséges őrzését;
c)    a városvezetéssel egyetértésben az adományokból befolyt összeg erre a célra elkülönített részéből vállalja az Országzászló rendszeres karbantartását.

Kelt: Székesfehérvárott, 2017. január 22-én
a 2017. január 20.-ára összehívott Fejér Szék felhatalmazása alapján

                    Dr. Boór Ferenc sk            Sajó Victor sk                 Sajó Mária sk
                              társelnök                             elnök                             társelnök

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése