2014. április 6., vasárnap

Bárhogy is erőlködnek; a magyarok így is és úgy is székhelyiek

Magyar Adorján (1887-1978)
Mert ide nem jöttünk mi, azaz nem mi jöttünk, hanem a minket mindenáron jövevénynek beállító jöttmentek (mindenki kiindul valahonnan: leginkább magából).

Erről szól egy újabb írás is a Fejér Szövetséget pártoló közösségünk egyik régi és egyben tiszteletbeli tagjától, amit változatlan formában itt is közzé teszünk, mert az, amiről ír, amiért szól, életbevágó. Életbevágó, hogy minél többen ismerjék meg és fel azt a mondatot Magyar Adorjántól, amit mi 2012 márciusának idusán, Kikelet havának 21., a tavaszi nap-éj egyenlőség szer napján (szerdán) felavatott Székes Fejér Város Csíki Székelykapujának homlokdeszkájára vésettünk fel tanúságul és tanulságul ékes székely-magyar rovásírással és latin betűkkel is szép magyarul:

Nem jöttünk mi sehonnan sem
Mielőtt azonban belemerülnénk közösségünk avatott tagjának egy egyre elképesztőbb jelenségre adott válaszként szerkesztett írására, előzetesként idézünk egy ideillő fejezetet a levelesládánkba pottyanó egyre szaporodó - s egyre megalapozottabb - írásokból:
 
A genetika bizonyítja, hogy a magyar Kárpát-medencei nép.

És, ha genetikailag bizonyítható, hogy egy nép itt több ezer éve megjelent, az is valószínűsíthető, hogy a nyelvük a társadalmukkal fejlődött. A többséget alkották és a rátelepülő hódító nemzetek (pld. római, frank) a nyelvüket nem tudták megváltoztatni.

"Az őskor híres útjai (Fényes Elek Geográfiai szótára szerint) az obszidián út és a só út a Kárpát-medencéből indult ki, míg a borostyán út, a kagyló út és a selyem út idevezetett, vagy itt ment keresztül."

A fémekről elnevezett korszakok is tőlünk indultak ki John Dayton összeszedte, hol folytattak bányászatot.

A civilizációt forradalmasította a kerék feltalálása. A kerék felhasználásával készült kocsi is a Kárpát-medencéből származik. A (szerk.: legkorábbi) szekér modellek lelőhelyei Budakalász, Szamosújvár, Novaj, Gyulavarsánd és Herpály. Megjelenési idejük Kr.e. 2000-1600 között.

A római korra itt egy nagy lélekszámú, genetikailag rokon nép élt ezt bizonyítja az is, hogy a légiók 44 évnyi (szerk.: vagy több) harc után tudták a Dunántúlt elfoglalni (szerk.: részben csak). Sokan el vannak ájulva a római kortól, hogy mi mindent alkottak. Én azt kérdezném, mi mindent pusztítottak el a pannonok kultúrájából.

"A Kárpát-medencéből származik (többek között):
  • az epigrafikai és paleografikai írás rendszer
  • a korong előtti és korongolt kerámia
  • a gabona kinemesítése az őscirokból
  • a fémbányászat
  • a fémművesség
  • az ötvös művészet és
  • a technikai civilizáció alapja, a kerék is !"

Gordon Childe és Fritz Schachermeyr egybehangzóan írják: Az európai népek tanító mesterei a kárpát-medencei műveltségek voltak. Az ókori írók pedig ezt a műveltséget szkítának nevesítik.
Genetikailag legközelebbi rokonaink a lengyelek. A lengyelek pedig azt tartják, hogy a nemesi rétegük sz a r m a t a.

S akkor lássuk végre az írást:

Tényleg?

Tényleg. Kiforgatnak, átmagyaráznak, elhazudnak mindent, amit csak lehet.

Többé-kevésbé ismert, hogy a „Történelemtanárok Egylete” lelkes hallgatók segítségével létrehozott egy szabadcsapatot, amelynek önként vállalt feladata a magyar történelemmel kapcsolatos „tévtanok” módszeres cáfolata. Talán nem meglepő, de ezek a „tévtanok” mindig azok, amelyek valamilyen értelemben pozitívabb képet festenek rólunk, mint a hivatalosított „finnugor” elmélet. Itt és most például arról van szó, hogy a genetikai kutatások, minden ellenkező állítást megcáfolva, egyértelműen igazolták a magyarok európai voltát és eredetét, ez pedig a „történelemtanárok” számára, úgy tűnik, elfogadhatatlan. (Hogy miért, abba most nem megyünk bele.) Megszületett hát az alábbi „cáfolat”:

„A magyar férfiak 73,3 %-a már az őskőkorban a Kárpát-medencében élt apától származik.


Czeke András A Magyarok génállománya (sic!) című cikkében Czeizel Endre genetikus egy könyvének megadott helyére (235. oldal, 3. bekezdés) hivatkozva magabiztosan kijelenti, hogy a mai magyar férfiaknak "73,3%-a már az őskőkorszakban a Kárpát-medencében élt férfiak utóda". Czeizelnél ez az állítás így nem olvasható, a "Kárpát-medence" nem fordul elő (Ukrajnáról, Dél-Európáról, Ibér félszigetről és a Balkánról viszont esik szó), vagyis ismét egy áltudományos blöffel van dolgunk.”

Mint itt olvashatjuk, a szerző látszólag Czeke Andrással vitatkozik, Czeke azonban legnagyobbrészt idéz, többek között tőlem is, bár a nevemet nem említi meg, de itt most nem is ez a lényeg. A címben idézett mondat valóban Czeizel Endre könyvéből származik, és miután nekem is megvan, könnyedén leellenőrizhettem. Egészen pontosan ez áll ott:

„A magyar férfiak 60 %-a az EU-19-es - őskőkorszakbeli - ősapa utóda. A magyar férfiak további 13,3 %-a az EU-18, 11 %-a az EU-7, és 8,9 %-a az EU-4 ősapa utóda. Mindez azt jelentheti, hogy a jelenlegi magyar férfiak 93,3 %-a négy ősapától ered, és 73,3 %-a már az őskőkorszakban itt élt férfiak utódja.”

Kétségtelen, hogy a Kárpát-medence kifejezés itt nem olvasható, és hogy Czeizel csak feltételes módban fogalmazott, a Semino-féle nemzetközi populációgenetikai vizsgálatok eredményeire utalva. Ám ami a lényeget illeti, Czeke nem állított valótlant, hiszen az „itt” kifejezés egyértelműen Közép-Európára, vagy ha úgy tetszik, a Kárpát-medencére vonatkozott. Ez a cáfolat tehát nem cáfolat.

Az persze igaz, hogy Czeizel nem igazán ezt akarta mondani, meg is írta más helyütt, hogy a magyar (szerinte) egy szedett-vedett nép, nem véletlen, hogy könyvének csak a 235. oldalán említette meg röviden (és feltehetően fogcsikorgatva) ezeket az adatokat. Valószínű, hogy szívesebben hallgatott volna róluk, de ezt egy népesség-genetikáról szóló könyvben egyszerűen nem tehette meg. Ami pedig a szedett-vedettséget illeti, teljesen alaptalan kijelentés. Ha egyszer a mi genetikai mutatóink ugyanazok, közel ugyanolyan arányban, mint a többi európai nációnál, akkor semmivel sem lehetünk kevertebbek azoknál. Ez is csak a rosszindulatúság bizonyítéka.

Ha valaki komolyan cáfolni akarná a szóban forgó állításokat, akkor azért Czeizelnél egy kicsit többre lenne szükség. Ezeket a nemzetközi összehasonlító vizsgálatokat ugyanis 2000 óta jónéhányan megismételték, és a magyarok európaiságát egytől egyig megerősítették. Minimum a MTA szegedi kutatóintézetének 2008-ban közzétett anyagát illene figyelembe venni, mert a nemzetközi kimutatásokban azóta is az ő adataikat használják. Ezek szerint is vitathatatlan a magyarok európai eredete. Rövid idézet ebből:

„A recens minták azt mutatják, hogy a 132 magyarországi és 99 székelyföldi férfitól, valamint ugyanolyan 113, illetve 84 nőtől nyert minta összetétele nem különbözik egymástól, és valamennyiüknek jó kilenctizede az európai őslakosságéval egyezik meg. Ez egyértelműen a mai magyarság genetikailag európai eredetét jelzi... Tehát a mai magyarság szerológiai, és genetikai összetételében egyértelműen kimutatott európai jelleg, ugyanakkor az ázsiainak hiánya nem egyedül az eltelt ezer év keveredéseinek köszönhető, hanem már a honfoglalás- és Szent István-kori Magyarország lakossága is szinte kizárólag biológiailag európai eredetűekből állt.”

Ne feledjük továbbá, hogy az Ural környékén élő finnugornak kinevezett népek legfontosabb Y-kromoszómás jelzője a magyarokból változatlanul hiányzik (szerk.: ez az ún. TAT kód, ami - milyen érdekes? - éppen az igen szőke, vékony hajszálú, kék szemű északi finn, svéd, norvég, dán népeknél a leggyakoribb Európában, míg 0% nálunk).

Ami aztán ezután következik a „cáfolatban”, az a legszebb finnugor meséket idézi:

"...nyilvánvaló, hogy a jelenkori magyarság őseit nem elsősorban az elő és ősmagyarok között kell keresnünk.”

Ha abból indulunk ki, hogy azok az „elő” és „ősmagyarok” a mesebeli finnugorok voltak, akkor persze hogy nem. A magyarok őseit a magyarok ősei között kell keresnünk. (Már sokszor megemlítettem, hogy azokat a „honfoglaló” csoportokat, amelyeket keletről szokás idevezetni, soha senki nem nevezte magyaroknak. Ideje lenne végre ezt is tudomásul venni.)

„A döntő többség a magyarságba később beolvadt emberek leszármazottai, akiknek a génjei az ősi európai népekig nyúlnak vissza. Ezek pedig lehetnek a Kárpát-medencében a honfoglaláskor már itt élt emberek éppúgy, mint a később ide bevándorlók.”

Ha ők a döntő többség, akkor nem ők olvadtak be a „magyarságba”, hanem fordítva. És ha ők a döntő többség, akkor a mai magyarság nem elsősorban a honfoglalóknak, hanem ezeknek az őseurópai eredetű embereknek az utóda. Nem kizárt, hogy valójában ők nevezték magukat magyaroknak, bár erről írásos feljegyzés nem maradt fenn. Miután viszont a keleti eredetű géneket a magyarságban nem sikerült kimutatni, a honfoglalók ázsiai volta is erősen megkérdőjelezhető. Minden valószínűség szerint Magyar Adorjánnak van igaza, aki szerint Árpád népe a korábban éppen innen távozó ősök hazatérő leszármazottja volt. Közel ugyanolyan genetikai mutatókkal.

„Nem érdemelne szót Czeizel szavainak kiforgatása, ha nem lenne a mindenfelé látványosan kilógó lólábak ellenére ennyire népszerű.”

Javaslom a szerzőnek, morfondírozzon el még egy kicsit azon, ki, mit és hogyan forgatott ki.

2014.04.06. Tóth Imre

Fejér Szövetség Sajtószolgálat
 

Leginkább kapcsolódó bejegyzéseink:
A vörös szócsőnek szélsőséges, ami természetes 
Nem vagyok én alávaló - s a világ első hímes tojása, no, hová való? 
Drága Obrusánszky Borbála is beleesett abba az öreg hibába?! 
Félrevezethető nép házát, s hazáját veszti 
Ha van antiszemitizmus, akkor van szemitizmus is - igen! S akkor sem jöttünk mi sehonnan sem! 
Az Ősök Napja és Mohamed barátja 
Nem jöttünk mi sehonnan sem - szól a felirat Fehérvár székelykapuján 
Csak rájövünk, hogy nem volt kettős honfoglalás sem?! 
Márpedig, tetszik, vagy sem: "nem jöttünk mi sehonnan sem" 
Bizonyítják azt ősi neveink, hogy akik jöttek, nem feltétlen eleink 
A fölművelés őshazája nem Mezopotámia ... 
KAMU, ami előbb, mint utóbb csapja ki már a biztosítékokat?! 
Sértő "bulvár" cikkre meddő válasz, ha leragadunk annál, hogy zsidó volt-e Árpád, avagy hazatérő magyar 
SZÉKHELYISÉG - Nem jöttünk mi sehonnan sem - PALLAGOK 
Hun vagy Magyar ottHON? 
Magyarok: Európában szamuráj jellemmel 
Hun vagy Magyar? Avagy hogy lett Hunanyából Ogúr, s a Magúron Magány az úr? 
Mindenszentek napján: a magyarok ősi szék(H)elyéről, a szék(H)elyföldről 
Az ok és okozat összefüggéseket nem írja felül semmiféle hála

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése