2016. augusztus 31., szerda

A Magyarok IX. Világkongresszusának Zárónyilatkozata

MIXVK - Záró-nyilatkozat


„Élet, vagy halál!”(Petőfi Sándor)
Magyarok IX. Világkongresszusa
Záró-konferencia
2016. augusztus 20.
 Záró-nyilatkozat
A Magyarok IX. Világkongresszusa 2016. augusztus 15-20. között ülésezett Magyarországon. Tíz szakmai konferenciája keretében 171 előadás hangzott el, amelyeket a tanácskozás idején megjelent tíz, és később megjelenő három kötet örökít meg. A Záró-konferencia az alábbi Záró-nyilatkozatot fogadta el.
Üzenet Európának: Európa Trianonja
1.      A Magyarok IX. Világkongresszusa a nemzetstratégiai konferencia keretében megtartott önálló szekcióban tárgyalta az Európát elözönlő, szervezett bevándorló-áradat ügyét, és   megállapította, hogy ez a folyamat létében fenyegeti az európai keresztény  civilizációt. Amennyiben Európa államai nem fékezik meg, ez lesz Európa   Trianonja, az a pusztulás, amelyet Magyarországnak és a magyar nemzetnek az első világháborút lezáró trianoni békeparancs következtében máig tartóan  el kellett szenvednie.
2.      A Magyarok IX. Világkongresszusa felhívással fordul Európa őshonos népeihez, hogy fogjanak össze, és védjék meg magukat, kultúrájukat, az európai keresztény civilizációt. Európát ma olyan népek foglalják el, amelyeket leginkább az különbözteti meg Európa őshonos népeitől, hogy fanatikus, sőt agresszív a saját Istenükbe vetett hitük.
3.      Európa és az euro-atlanti civilizáció kiszolgáltatottságának legfőbb oka, hogy száműzte életéből az Istent.  Életben maradásához, gyarapodásához vissza kell hoznia Istent mindennapjaiba és társadalmainak életébe. Keresztény gyökereit éltetnie kell.
Hozzájárulásunk az egyetemes közjóhoz
4.      A Magyarok IX. Világkongresszusa meghatározó hozzájárulása az egyetemes emberiség sorsának jobbra fordulásához a Dr. Balogh Sándor által kidolgozott megoldás az Albert Einstein által felvetett, de megoldatlanul az utókorra hagyatékozott tér/mező kérdésre. Dr. Balogh Sándor megoldása egy új tudományos  paradigmát teremt, amelyben helye van az onnan a materialista világnézet eluralkodása folytán kiszorított Istennek, amely lehetővé teszi a legmagasabb tudományok nyitott kérdéseinek megválaszolását, létező ellentmondásainak feloldását, ezáltal megteremtve az anyag, a szellem és a lélek egységes tárgyalásának lehetőségét. A megoldás egy új világkép alapjait rakja le.

Bizonyított székely és magyar ősiség
5.      A Magyarok IX. Világkongresszusa  keretében megtartott őstörténeti konferencia legfőbb hozadéka, hogy az ott elhangzott előadások cáfolhatatlanul bizonyították a székely nép Atilla  nagykirály hátramaradt hun népének voltát és magyarajkúságát. Ez a két  megállapítás látszólag csak 500 évet nyit meg a magyarság legújabb kori  Kárpát-medencei történetében, de voltaképpen kitolja a magyarság határait a kínai nagyfalig és az egyiptomi Szfinxig térben, és megnyit 5000 évet időben.

A magyar nemzet meghatározásának kiegészítése
6.      A Magyarok IX. Világkongresszusa a Jövő a Szent Korona jegyében című nemzetstratégiai konferenciája révén kiegészítette a Magyarok VIII. Világkongresszusa által kidolgozott és elfogadott magyar  nemzet-meghatározást a család és a közösség, valamint a haza fogalmával. A haza fogalma egyszerre jelent területet és az azon élő népet.

A magyar ősiség a magyar nyelv és a magyar írás védelmében
7.      Ugyancsak a nemzetstratégiai konferencia hívta fel a figyelmet a magyar nyelv meghatározó szerepére a magyarság alapvetően békés, igazságra és méltányosságra törekvő lelkületének alakításában. Egyben óva intett az idegen nyelvi szerkezetek  befogadásától, mert azok alkalmasak a magyar nép lelkületének hátrányára  történő megváltoztatására.
8.      A Magyarok IX. Világkongresszusa több konferenciája   – őstörténeti, nemzetstratégiai, kulturális, rovásírás – tárgyalta a  magyar nép ősiségének kérdését. Ezzel együtt tárgyalta a magyar nyelv és a székely-magyar rovásírás ősiségének, valamint egyediségének ügyét is.   Megállapította, hogy mind a magyar nyelv, mind a magyar írás az egyetemes  emberiség kiemelt értékei közé tartozik, és kéri, hogy nyilvánítsák a magyar nyelvet a világörökség védett részévé. Hasonlóképpen kéri, hogy   nyilvánítsák a világörökség részévé a magyar írást, amelyből egyes   nem magyar kutatók minden ma ismert más írást származtatnak.
9.      magyar  nyelv jelentősége miatt szükséges, hogy annak a jövőben a Magyarok  Világkongresszusa minden ülése keretében önálló konferenciát szenteljenek.     
A magyar nyelv túlnyomóan mellérendelő szerkezetekből építkezik. Ez ősiségének legfőbb bizonyítéka, és egyben legnagyobb értéke, ereje is. Méltó arra, hogy az emberiség kincseként védjük. A magyar nyelv mellérendelő volta mellérendelővé nemesíti a magyarság világképét, gondolkodásmódját és erkölcsét is. Az alapvetően alárendelő indogermán nyelvek, különösen az angol a gyarmatosító, globalizáló hatalmi elv egyik forrása.
Aki a magyar nyelv mellérendelő belső lényegét őrzi, a teremtés rendjét őrzi, és hozza vissza a ma velejéig alárendelő és emiatt vesztébe rohanó emberi társadalomba. A SZER a régi magyar nyelvben rendet jelentett. A szeretet a mellérendelés rendje, a teremtés alapelve, amely létrehozta és működteti a teremtett világot.
A magyar nyelvet, világképet és erkölcsöt meghatározó mellérendelés elve azonos a Jézus Urunkban megtestesült Újszövetséggel, a szeretet törvényével.
10.  magyar írás jelentőségének ismeretében a Magyarok IX. Világkongresszusa  kezdeményezi, hogy a székely-magyar rovásírás legyen része az általános  iskolai tananyagnak.

Felszólalás a méltányosság jegyében, a magyar nemzet védelmében
11.  A Magyarok IX. Világkongresszusa kéri,  hogy magát a magyar nemzetet is nyilvánítsák a világörökség  részévé.

A Kárpát-medence és a Szent Korona országa
12.  A Magyarok IX. Világkongresszusa megállapítja, hogy a magyar nemzetnek   otthont adó Kárpát-medence a földkerekség egyik legtökéletesebb természeti  és földrajzi egysége, amelynek megóvása elemi és egyetemes emberi érdek. Ezért kéri, hogy nyilvánítsák a világörökség részévé a Kárpát-medencét.
13.  A Magyarok IX. Világkongresszusa  kinyilvánítja a Kárpát-medence geopolitikai egysége helyreállításának  elodázhatatlan voltát, ami minden itt élő nép kiemelt jelentőségű érdeke.
14.  Az egyetemes magyar nemzetet képviselni  hivatott testületként a Magyarok IX. Világkongresszusa elérkezettnek érzi  az időt a Szent Korona országának a helyreállítására, amely országot a helyreállított  jogfolytonosságú történelmi alkotmány ural, és amely újra szavatolja a  területén élő népek önrendelkezését és egyenjogúságát. A Szent Korona  országa a Kárpát-medence népeinek hazája. A Magyarok IX. Világkongresszusa  támogatja az MVSZ Elnöksége által Botos László kezdeményezésére   elfogadott, és számos nyelvre lefordított felhívás –  A   közbéke érdekében – terjesztését. Ez a felhívás ismerteti két jeles cseh közéleti ember, František  Palacký és Rudolf Kučera méltatását a Szent Korona országáról,  példaként ajánlva azt más nemzetek, más országok számára. A Szent Korona  országának működéséről szóló ismereteket széles körben, minden érintett országban terjeszteni kell.

A székely nép önrendelkezése
15.  A Magyarok IX. Világkongresszusa álláspontja szerint meg kell teremteni a lehetőségét annak, hogy a bizonyított ősiségű székely nép élhessen önrendelkezési jogával. A magyar kormány  vállaljon védhatalmi státust ebben a folyamatban.

Trianontól a hazaáruláson át a Szent Korona országáig
16.  A Magyarok IX. Világkongresszusa  megerősíti a Magyarok Világszövetségének Elnöksége (15/2015. (IV.24.)), majd Küldöttgyűlése (9/2015. (04.25.) által 2015-ben egyhangú szavazattal  elfogadott megállapítást, mely szerint Antall József néhai miniszterelnök  és külügyminisztere, Jeszenszky Géza 1991-93 között a  hazaárulás minősített esetét követték el. Öt nappal az Ukrajna függetlenségét kimondó és Kárpátalja különleges státusát követelő népszavazás   elsöprő erejű győzelme után, annak következményeiről említést sem tevő,   Kárpátaljáról örökre lemondó alapszerződést kötöttek, sőt azt hosszú ideig még az Országgyűlés elől is eltitkolták.
17.  A Magyarok IX. Világkongresszusa álláspontja szerint Kárpátalja helye miként ezer éven keresztül volt, ma is a Szent Korona országában van. Ukrajnához történelme során soha nem tartozott. Ennek az országnak nincs sem erkölcsi, sem jogalapja áldozatot  követelni Kárpátalja népeitől egy olyan belháborúban, amely Kárpátaljától   távol zajlik, és amelyhez nekik semmi közük nincsen.
18.  A Magyarok IX. Világkongresszusa  keretében első ízben megtartott Kárpát-medencei magyar vértanúság című konferencia felfedte, hogy milyen hatalmas méreteket öltő, sorozatos  magyarirtás zajlott a Kárpát-medencében. A török hódoltság idején kezdődő  és a huszadik századig tartó rác- és oláhjárások ártatlan, hadi cselekményekben részt nem vevő magyarok százezreinek vérét ontották ki. A sorozatos magyarirtások eredményeként Dél-Erdélyben és a Délvidék részein  szinte teljesen kipusztult a magyarság, és összességében kisebbségbe   került a történelmi Magyarország területén. Ez pedig ürügyül szolgált a  trianoni ország- és nemzetcsonkításhoz.
19.  A MAGYAROK IX. VILÁGKONGRESSZUSA NYOMATÉKKAL KIMONDJA, HOGY JÚNIUS 4., TRIANON NAPJA NEM NEVEZHETŐ A MAGYAR ÖSSZETARTOZÁS      NAPJÁNAK.

Petőfi Sándor szépunokája
20.  A Magyarok IX. Világkongresszusa „Hamvaidnak      elhozása végett…” című Petőfi-konferenciájának meghívására,  munkálatain részt vett az orosz állami hatóságok által hivatalosan is  elismerten Szibériába elhurcolt Petőfi Sándor egyik burjátföldi  származású, ma Németországban élő szépunokája. A Magyarok IX.  Világkongresszusa döbbenetesnek tartja a Magyar Tudományos Akadémia (MTA)  teljes elutasítással párosuló közönyét a nemzet legnagyobb költője, Petőfi  Sándor és a Szibériába elhurcolt magyar honvédek ezreinek sorsa iránt.

Az MTA alkalmatlansága
21.  A Magyarok IX. Világkongresszusa a magyar nemzet sorskérdéseinek tárgyalására teljesen alkalmatlannak tartja a   Magyar Tudományos Akadémiát. Ezért kezdeményezi annak feloszlatását és egy  olyan Magyar Tudós Társasággal való helyettesítését, amelynek értékrendjében  a tudományos kíváncsiság, az igazság feltétel nélküli keresése és a magyar  nemzet szolgálata egyaránt meghatározó.

Az MVSZ fokozott szerepvállalása
22.  A Magyarok IX. Világkongresszusa Záró-konferenciája részletes vita után háromnegyedes többségű szavazattal felhívja a saját ügyvivő testületeként működő Magyarok Világszövetsége  újonnan megválasztott Elnökségét, hogy hagyjon fel eddigi tartózkodó magatartásával a magyar köz- és politikai élet vonatkozásában. Vállaljon aktív, összehangoló szerepet azért, hogy Magyarországon befejeződjék a  rendszerváltás, és annak érdekében, hogy a lehető legrövidebb úton Magyarország történelmi alkotmányának jogfolytonossága helyreállíttassék.  A Magyarok IX. Világkongresszusa Záró-konferenciája megismétli a Magyarok VIII. Világkongresszusa Záró-nyilatkozatában foglaltakat: történeti alkotmányunkon kívül nincs és nem is  lehet életképes magyar nemzet.”

A magyar föld védelmében
23.  A Magyarok IX. Világkongresszusa önálló  szövegű határozatban szólította fel a magyar kormányt, hogy a magyar föld védelmében kezdeményezze Magyarország EU-s csatlakozási szerződésének újratárgyalását, követelve az országot sújtó diszkrimináció megszüntetését, és a termőföld kiemelését a szabad forgalmú tőke  fogalmából. A föld nem tőke, hanem megújuló természeti erőforrás, a haza  meghatározó összetevője. A határozatot önállóan is nyilvánosságra hozza.

A népszaporulatot segítő méltányos nyugdíjrendszerért
24.  Tekintettel a magyarság megnövekedett  átlagéletkorára, demográfiai mélypontjára, és a méltányosság jegyében a Magyarok IX. Világkongresszusa támogatja A Fény üzenete – kulturális  konferencia keretében elhangzott előterjesztést, amely az államilag  szavatolt nyugdíj mértékét arányossá kívánja tenni a kitanított utódok  számával.

A tíz szakmai konferencia hozadéka
25.  A Záró-konferencia a Záró-nyilatkozat  mellékleteiként annak részévé emeli a tíz szakmai konferencia vezetői  által beterjesztett beszámolókat és határozati javaslatokat.
A Magyarok IX. Világkongresszusa szakmai konferenciáit az alábbi felsorolás nevezi meg:
·         Jövő a Szent Korona jegyében – nemzetstratégiai konferencia – Dr. Drábik János és Bottyán Zoltán
·         In vivo – orvos-konferencia – Dr. Horváth Szabolcs és Prof. Dr. Egyed-Zsigmond Imre
·         Kárpát-medencei magyar vértanúság – történeti konferencia – Dr. Botlik József
·         Trianon-100: „Hiszek Magyarország feltámadásában” – kiútkereső konferencia – Botos László
·         „Hamvaidnak elhozása végett…” – Petőfi-konferencia– Fuksz Sándor és Kiss Endre József
·         Sémiták, árják és turániak – őstörténeti konferencia – Dr. Aradi ÉvaDr. Bakay Kornél és Dr. Varga Tibor
·         A Fény üzenete – kulturális konferencia – Dr. Grandpierre Atilla
·         A számítógépes szabványosításon túl – rovásírás konferencia – Szondi Miklós
·         1956: Szabadság, tisztesség, méltóság – a 60. évfordulónak szentelt konferencia – Sujánszky Jenő és Hadady László
·         „Radványi Jenő” borászati konferencia – dr. Borbély Zsolt Attila

Budapest, 2016. augusztus 20-án, Szent István napján
                                                                                              A Magyarok IX. Világkongresszusa
A kiadmányt hitelesíti: Patrubány Miklós István Ádám, a Magyarok Világszövetségének elnöke
MVSZ Sajtószolgálat
8969/160827


A Világkongresszus összes sajtóanyaga ide kattintva időrendben olvasható.
Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése