2011. március 6., vasárnap

Független Újságírók Szövetsége javasolja ezt válaszolni a kérdőívre

NEM ALKOTMÁNYOZNI KELL, HANEM TÖRTÉNELMI ALKOTMÁNYOS JOGFOLYTONOSSÁGOT HELYREÁLLÍTANI
TÖRTÉNELMI

Mert a Magyar népközösség létezése óta fennállóan, lelkiségünkben hozott, ezért nem leírt, és államalapításunk óta leírt (I. István törvényei, Aranybulla, Werbőczy 3-as, 1800-as törvények egy része, stb.) szerves-társadalomi rendünket szervező, fenntartó közösségi akarat tömör, mai megfogalmazása.

ALKOTMÁNY
A magyar népközösség állam ALKOTÓ akaratát
kifejező, szerves társadalom-politikai (és nem pártpolitikai) értékrend!
Ez az értékrend, őseink sok száz év alatt kikristályosodott közösségépítő és összetartó ereje!
Ezt az ősi hitvallást, minden magyar embernek, szívébe és lelkébe kell hordoznia! Ezért őseink, ezt nem is foglalták írásba!
Sajnos a világ rossz irányba fordulásával, újkori írásos megerősítése, szükségessé vált!
Mivel az Alkotmányt, a Nemzet alkotta, csakis a Nemzet egységes akarata változtathatja meg! Időszakosan regnáló párthatalmak, vagy külföldről érkező agresszorok, ezt soha nem tehetik!
Ha teszik, akkor az nem volt és nem lehet törvényes!

ALAPTÖRVÉNY
Nem alkotmány!
Feladata, hogy az örökérvényű Alkotmányunk pontjait, a mindig aktuális társadalompolitikai rendszerhez illessze.
Értelmezze és utat mutasson a napi élet törvényeinek megfogalmazásához.
Alaptörvényt, a Parlamentnek kell meghatároznia, minősített többséggel.
Ma azért kell az Alkotmányt és az Alaptörvényt egymástól elválasztani, mert bonyolult világunkban a társadalmi szerveződési formáció viszonylag gyorsan változik, míg az Alkotmányos értéke viszont örökösek!

TÖRVÉNYKEZÉS
(TAXÁCIÓ)
Az Alkotmány és az arra épülő útmutatás (Alaptörvény) szerint elkészített szaktörvények összessége.
A Szakminisztériumok készítik és a Parlament hagyja jóvá.

SZENT KORONA
Nem azért Szent, mert azt mondja a keresztény egyház, hanem azért szent, mert mindenek felett álló és a magyar népfelség államalkotó örök akaratát szimbolizálja!
Összeköti a magyar múltat, jelent és jövőt! Összeköti a természeteset, a természetfölöttivel!
Mivel teste a magyar népközösségünk, ezért mondjuk, hogy élõ
organizmus, vagyis személy!
Mivel teste a magyar Nemzet, ezért minden magyar érték TULAJDONOSA is!
Így válik Ő, a legmagasabb közjogi méltóságunkká!

MIÉRT ELLENEZIK A NEMZETKÖZI HATALMAT KISZOLGÁLÓK, TÖRTÉNELMI ALKOTMÁNYUNK JOGFOLYTONOSSÁGÁNAK HELYREÁLLÍTÁSÁT?
Azért, mer akkor minden aktuális nemzetközi szerződést, újra kellene tárgyalni és olyan formában megkötni, amiből a Magyar Nemzetnek csak előnyei és nem hátrányai származnak! Ez pedig sérti a globalizációs törekvéseket és érdekeket!
Egy nemzet ALKOTMÁNYÁT semmilyen nemzetközi szerződés sem írhatja felül!

EZÉRT,
MINDENÜTT HANGOZTASD, ÍRD LE HA SZÜKSÉGES:

TÖRTÉNELMI ALKOTMÁNYUNK HELYREÁLLÍTÁSÁT KÖVETELEM!

Magyar Szent Korona eszme szerinti
Szabadság Alkotmány

Preambulumba javasolt:
1. Deklarálni a magyarság kárpát-medencei ősi eredetét.
2. Deklarálni, "Magyarnak nem születni, hanem lenni kell" örökös tényét.
3. Történelmi Alkotmány, Alaptörvény, Taxáció fogalmak rögzítését.
4. A Magyar népközösségi fennmaradási, területi, környezeti védelmének általános meghatározását.
5. Hazaárulás, fogalmának örökös tényét.

1. Hungaria szemper libera

      (1) Magyarország örökké szabad.
      (2) Az állam szabadsága
        a./ a társadalmi együttélés szabályai jogrendszerbe foglalásának és érvényesítésének,
        b./ a külkapcsolatok létesítése és felbontása gyakorlásának,
        c./ a társadalmi berendezkedés meghatározásának,
        d./ a külsõ és belsõ védelmi eszközei fejlesztésének és alkalmazásának,
        e./ a Szent Korona Önigazgatási Rendszerét követõ "Nemzetgyűlési tagok, Magyarországot nemzetközi szervezetekben képviselők, valamint Országgyűlési- és az Önkormányzati képviselők választásáról szóló" 2. főtörvényben megvalósuló képviseleti rendszer kialakításának és gyakorlásának minden más államtól való függetlenségét jelenti.
    (3) Az állam szabadsága a Szent Korona tagok együttesen gyakorolt alapjoga, annak egésze, vagy bármely eleme soha, senki által és senki érdekében nem szüntethető meg.

2. Una et eadem libertas

(1) A kötelezettségek és jogok egységében a Szent Korona minden tagja egy és ugyanazon szabadságot élvez, amely nem szüntethető meg és nem korlátozható.
       (2) A Szent Korona tagja:
        a./ az államalapító magyar nemzet tagja, bárhol él a világon, valamint
        b./ az államalkotó nemzetek tagjai, ha a Szent Korona Országának területén élnek .
      (3) Államalkotó nemzet az, amely elfogadva a Szent Korona értékrendjét, kultúrájának helyet talált a Szent Korona Országának területén.
      (4) Aki nem a Szent Korona tagja, az a Szent Korona Országában vendégként él, teljes körű kötelezettség terhével és a vendégjog gyakorlásával.
      (5) A Szent Korona tagságra méltatlan személyt az "Államhatalom gyakorlásáról" szóló, 1. fõtörvényben meghatározott esetekben meg kell fosztani Szent Korona tagságától.
      (6) A vendég ugyanazon joggal rendelkezik, mint a Szent Korona tagja, kivéve:
        a./ nem végezhet olyan tevékenységet, amely a Szent Korona Országának politikai, társadalmi és gazdasági életére befolyással van,
        b./ nem vehet részt az ország gazdasági politikájának kidolgozásában és alkalmazásában,
        c./ sem maga, sem leszármazottja nem lehet a Szent Korona tulajdonának birtokosa.

3. § Sacra Corona radix omniumpossesionum.

(1) Ami a Szent Korona Országa földjén, földje alatt és földje felett van, a Szent Korona örök és elidegeníthetetlen alkotóeleme, amelyet csak a Szent Korona másik alkotóelemét jelentő Szent Korona tagok birtokolhatnak.
      (2) A birtokos jogai azonosak a tulajdonjoggal, kivéve:
        a.) Nem semmisítheti meg a birtokot.
        b.) Nem változtathatja meg a birtok rendeltetését.
        c.) Csak a Szent Korona tagjára ruházhatja át és örökítheti a birtokjogot.

4. Subspecie Sacra Coronae

      (1) Minden magyar érték a magyar érdekeket szolgálja.
      (2) Magyar érték minden olyan - (3) bekezdés szerinti - tevékenység eredménye, amelyet
        a./ magyar lelki-, szellemi vagy anyagi tulajdonnal,
        b./ Magyarország területén,
        c./ a Szent Korona tagja, vagy a Szent Korona vendége, illetve azok közreműködése
        hozott létre, illetve szolgáltatott.
      (3) Csak olyan tevékenység végezhető, amely
        a./ eredménye (termék vagy szolgáltatás),
        b./ a tevékenység végzéséhez használt eszközök működése,
        c./ a tevékenység végzése során keletkezett hulladék nem károsítja és/vagy veszélyezteti az ember lelki-, szellemi- és testi egészségét, valamint a természetes környezetet.

5. § Ius resestendi et contradiscendi

        (1) Mindazzal szemben, aki megsérti a Szent Korona értékrendjét, a Szent Korona minden tagjának nemcsak joga, hanem kötelessége ellentmondani és ellenállni.
        (2) A Szent Korona értékrendjének megsértését jelenti:
        a./ az állam szabadságának,
        b./ a Szent Korona tagjai egyéni vagy társadalmi csoportot érintő szabadságának,
        c./ a birtoklás szabályának,
        d./ a vendégjog szabályainak,
        e./ a tevékenység végzésével kapcsolatos szabályok megsértése, veszélyeztetése és minden erre irányuló magatartás.


A KÉRDÉSEK AZ ÚJ ALKOTMÁNYRÓL LEVÉLRE, AZT NEM KITÖLTVE, ÍRD RÁ KERESZTBE, NAGY BETŰKKEL:

TÖRTÉNELMI ALKOTMÁNYUNK HELYREÁLLÍTÁSÁT KÖVETELEM!

Ajánlottan add postára, vagy gyűjtsd össze és juttasd el hozzám, hogy egy csomagban feladva, visszaellenőrizhető legyen beadványunk!

Ugrin András
2081 Piliscsaba Szent István Király utca 61. sz.
forrás: FÚSZ honlapja - http://fusz.hu/index.php?op=full&q=12677
Megjegyzés: A fenti felhívásban megfogalmazott "Magyar Szent Korona eszme szerinti Szabadság Alkotmány" még véletlenül sem úgy értendő, hogy az volna a Magyar Történelmi Alkotmány, de eszmeiségét nagyon jól kifejezi, azaz mint alapelvek (ha messze nem teljes egészet alkotva is), annak  közérthető megfogalmazásai. A Magyar Történelmi Alkotmány írott és íratlan törvények összessége, melynek írott fejezetei az évezredek alatt hozott törvényekből azzal születtek és születnek meg folytonosan, hogy az idő, vagy az egyetemes magyar nemzet, vagy annak nemzetgyűlése azokat az alkotmányba, azaz az alkotmányos alapelvek sorába emelte, emeli. Ezt nagyon fontos nekünk, magyaroknak mélyen megérteni, mert ez az alkotmányos felfogás nekünk, magyaroknak különleges, egyedülálló sajátosságunk Európában, melyet egyedül csupán a brit alkotmány közelít meg valamelyest (annyira mindenképp, hogy a britek földje vize, ... máig nem árucikkek, sőt, nagy valószínűséggel nem is lesznek azok még hosszú ideig. Nekik a "koronatulajdon elv" egyáltalán nem elavult. És nekünk ...? /Ferenc (az öreghegyi)/

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése