2013. szeptember 23., hétfő

A Székely Nép nevében - Ditrói Székely Nemzetgyűlés (2006)

A Ditrói Székely Nemzetgyűlés Határozata - 2006. június 18.

Hét évvel ezelőtt a Ditrói Székely Nemzetgyűlés máig hatóan és máig érvényesen megfogalmazta a székely nép legitim követeléseit, megbízta a Székely Nemzeti Tanácsot azok végrehajtásával, pontosabban fogalmazva, Románia parlamentje elé való terjesztésével, és amennyiben az autonómia-megegyezés nem jönne létre, 2006. szeptember 30-ig, úgy „2006 őszén hívjon össze Székely Nemzetgyűlést, hogy az döntsön a székely nép önrendelkezési jogának érvényesítési módjáról. Ugyanakkor a Trianoni Békeszerződést aláíró Nagyhatalmaktól követelje az erdélyi magyarság, a székelység 86 éve tartó jogfosztásának orvoslását, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezetétől, az Európai Uniótól a székely nép önrendelkezési jogának elismeréseként, Székelyföld autonóm státusának nemzetközi egyezmény általi szavatolását.”A román állam azóta sem ismerte el a székely nép önrendelkezési igényeit. Miért is tette volna, ha a Székely Nemzeti Tanács sem hajtotta végre a Ditrói Székely Nemzetgyűlés fent idézett határozatát. A mulasztók sorában ott találjuk a magyar államot is, amely Bukaresthez hasonlóan viszonyult a Ditrói Székely Nemzetgyűlés másik fontos, őt megszólító határozatához, amely felkérte „a mindenkori magyar kormányt, hogy gyakoroljon védőhatalmi státust Székelyföld autonómia-törekvései fölött.”

A Magyarok Világszövetsége támogatja a székelység október 27-i „nagy menetelését”. Ennek támogatására sajtószolgálatunk közzétette a Székely Nemzetgyűlések rövid történetét. Szerettük volna az utolsó, 2006. június 18-án Gyergyóditróban megtartott Székely Nemzetgyűlés határozatait a maguk teljességében ismertetni, de nagy meglepetésünkre a Székely Nemzeti Tanács honlapján – amely alapvetően latin betűs – ezek a határozatok csak rovásírással olvashatók. Szerencsénkre Borsos Géza, az MVSZ Kárpát-medencei térségi alelnöke, aki a Székely Nemzeti Tanács alelnöke is, rendelkezésünkre bocsátotta a megítélésünk szerint történelmi jelentőségű Ditrói Székely Nemzetgyűlés határozatát, amelyet alább közzéteszünk.

A DITRÓI SZÉKELY NEMZETGYŰLÉS HATÁROZATA

2006. június 18.

A HATÁROZAT KIHIRDETI A SZÉKELY NÉP ÁLLAMON BELÜLI ÖNRENDELKEZÉSÉNEK ALAPELVEIT

A SZÉKELY NEMZETGYŰLÉS HATÁROZATA A SZÉKELYFÖLD ÁLLAMON BELÜLI ÖNKORMÁNYZÁSÁRÓL

I. 2006. június 18-án Ditróban összesereglett minden székelyek Nemzetgyűlése, küldöttei révén kinyilvánítja, hogy a magyar nemzet részét képező székely nép élni akar önrendelkezésre való jogával, és ezen jog alapján követeli Székelyföld államon belüli önkormányzását.

II. A Székely Nemzetgyűlés megjelöli a történelmi székely székeket magában foglaló Székelyföld autonóm közigazgatási egység ideiglenes határait, amiképpen ezek a Székely Nemzeti Tanács által elfogadott és Románia Parlamentjébe benyújtott Statútumban szerepelnek.

III. A Székely Nemzetgyűlés megfogalmazza és elfogadja Székelyföld államon belüli önkormányzásának alapelveit:

1. Teljes és tényleges szabadságot és egyenlőséget Székelyföld minden lakosának és népének! A székely nép joga saját kebeléből választani önkormányzatot, nemzeti önazonosságát megőrizni, ennek védelmére megfelelő kiegészítő intézkedésekben részesülni, számarányának megfelelő saját oktatási-, kulturális-, közigazgatási intézményekkel, döntéshozó, végrehajtó és bíráskodó testületekkel rendelkezni.

2. Székelyföldnek regionális szintű hatalmat akarunk, amelynek demokratikusan létrehozott döntéshozó szerve van és amely széleskörű autonómiával rendelkezik a hatáskörök, valamint ezek demokratikus gyakorlása terén, ugyanakkor rendelkezik a feladatok teljesítéséhez szükséges eszközökkel.

3. Székelyföldön belül olyan regionális berendezkedést akarunk, amely rendelkezik a szubszidiaritás és az önkormányzás tényleges megvalósításához szükséges hatalmi szintekkel, és amelyet az európai integrációs folyamatban résztvevő Romániának sajátos belső szerveződésében, mint alapvető elvet tiszteletben kell tartania.

4. Esélyegyenlőséget minden elismert vallási felekezetnek!

5. Demokratikus jogállamiságra jellemző társadalmi-politikai rendszert a közéletben! Teljes értékű közvetlen és közvetett demokráciát!

6. A tulajdonjog szavatolását, szabad vállalkozást, gazdasági esélyegyenlőséget és szolidaritást! Gazdasági és pénzügyi autonómiát! Az adók 90 százaléka Székelyföldet illesse meg!

IV. A Székely Nemzetgyűlés:

1. Követeli, hogy Romániában az Európában gyakorolt normák érvényesüljenek és a székely nép – Európa autonóm közösségeihez hasonlóan – megélhesse önrendelkezését Székelyföld autonómiája révén.

2. Követeli, hogy Románia elnöke, parlamentje, kormánya haladéktalanul kezdjen tárgyalásokat a székelyföldi autonómia-törekvések közképviseletével felhatalmazott Székely Nemzeti Tanáccsal Székelyföld autonóm közigazgatási régió törvény általi létrehozásáról, és 2006. szeptember 30-ig írjon alá megállapodást Székelyföld autonóm  státusának elismeréséről.

3. Felszólítja a Székely Nemzeti Tanácsot, amennyiben e megállapodás nem jön létre, akkor 2006 őszén hívjon össze Székely Nemzetgyűlést, hogy az döntsön a székely nép önrendelkezési jogának érvényesítési módjáról. Ugyanakkor a Trianoni Békeszerződést aláíró Nagyhatalmaktól követelje az erdélyi magyarság, a székelység 86 éve tartó jogfosztásának orvoslását, valamint az Egyesült Nemzetek Szervezetétől, az Európai Uniótól a székely nép önrendelkezési jogának elismeréseként, Székelyföld autonóm státusának nemzetközi egyezmény általi szavatolását.

4. Felkéri a mindenkori magyar kormányt, hogy gyakoroljon védőhatalmi státust Székelyföld autonómia-törekvései fölött.

V. A Székely Nemzetgyűlés megbízza a Székely Nemzeti Tanácsot, hogy képviselje a székely nép akaratát, székelyföldi szervezettségével biztosítsa a székely közületek és Székelyföld önszerveződését, lássa el Székelyföld képviseletét belföldön és külföldön egyaránt.
Önrendelkezést a székely népnek — önkormányzást a Székelyföldnek!
A Ditrói Székely Nemzetgyűlés

Következzék e határozat rovásírásos változata úgy, ahogy az a Székely Nemzeti Tanács honlapján
szerepel.


MVSZ Sajtószolgálat
8032/130923

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése