2014. október 5., vasárnap

Bő egy hét múlva folytatódik az igazságtalanság pere Kajászó ellen

Fejérek és pártolók figyelem!

2014. október 14. (kedd) 9:00
földszint 6. számú tárgyalóterem
Székesfehérvári Járásbíróság
NFA kontra kajászói közember

Előzetesként Dr. Boór Ferenc írásban benyújtott tanúvallomása, amelyben azzal vádolja
  1. az NFA vezetését és elnökét, hogy bűncselekményt követett el, amelyet az NFA a mai napig fedez,
  2. miközben mint felperes attól sem riad vissza, hogy a Bíróságot is megtévessze!
Dr. Boór Ferenc tanúvallomása (Székesfehérvár, 2014. június 3.)
Én, Boór Ferenc, a Bíróság előtt 2014. június 3-án az alábbi tanúvallomást adom elő (és nyújtom át):

Mindenekelőtt kérem a tisztelt Bíróságot, hogy
1.      figyelmeztesse a felperes képviselőjét, hogy tartózkodjék a gazdákat, személyemet és közvetetten ezzel a bíróságot is sértő kifejezésektől, mint pl. az alperesre és társaira vonatkozóan „ezek”, személyemre vonatkozóan „a semmi titkára”, „szellemi mentor” versikéktől, a Gazdatanácsok Szövetsége prostituáltakkal, a földműveléssel tüntetők Budapest utcáin meztelenkedve tüntetőkkel hasonításától, minthogy ezek mind az általa képviselt államra, állami hatóságokra, mind pedig az eljáró bíróságra, az érintettekről nem is beszélve, súlyosan sértők és ügyvédhez, tisztviselőhöz és törvénytisztelő állampolgárokhoz méltatlan megnyilvánulások. Nem kívánom elviselni és szó nélkül hagyni a felperes ügyvédjének – egyetemi hallgatóim körében három évtized alatt sem tapasztalt – túlkapásait, sőt a leghatározottabban visszautasítom és nem is kívánom következmények nélkül hagyni;
2.      tanúvallomásomra alapozva és a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (első rész, általános rendelkezések I. fejezet, „A törvény célja” címszó alatt) 8. § (1), (2) pontja alapján figyelmeztesse, különösen „a rosszhiszemű pervitel következményeire” és a (3) pontja alapján pénzbírsággal (120. §) sújtsa a felperest, minthogy tanúvallomásomban egyértelműen bizonyítani kívánom, hogy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA) és képviselője a) az ügyre vonatkozó oly tényt állított, amelyről bebizonyult, hogy valótlan, vagy az ügyre tartozó oly tényt tagadott, amelyről bebizonyult, hogy igaz, b) olyan tényt elhallgatott, amelyről tudnia kellett, hogy a per eldöntése céljából jelentős, vagy c) nyilvánvalóan alaptalanul hivatkozott valamely bizonyítékra”;
3.      tegye lehetővé, hogy tanúvallomásomban kitérjek a kajászói események időrendi összefoglalására, ok- okozati összefüggéseire, azaz olyan részletekre, amelyek csak látszólag nem kapcsolódnak közvetlenül a felperesi keresethez, azonban közvetlenül kapcsolódnak annak bizonyításához, hogy a kártérítési igény alapját képező színlelt szerződések az őrző-védő szolgáltatóval, a felperes által bemutatott okiratok azt bizonyítják, hogy a mai helyzet éppen nem az alperes, hanem a felperes törvénytelenséget leplező magatartásának következményeként állt elő, egyúttal jelzem, hogy ezen tárgykörben tett tanúvallomásomban – kikerülhetetlenül – súlyos bűncselekmények elkövetésével is vádolom, gyanúsítom a felperest, azaz az NFA elnökét és ismeretlen tettestársait;
4.      rendeljen el helyszíni szemlét, hogy arról is meggyőződjék, hogy – nem szakértői szemmel is megállapíthatóan – mennyire „csapnivaló” módon gyakorolja a felperes földhasználati jogát, mint tulajdonos az érintett területen (van egyáltalán törvényi felhatalmazása a földhasználati és tulajdonosi szerepre!?), amelytől sohasem párbeszéddel, érvekkel, de nem is jogi, hanem „hirtelen” erőszak eszközével kívánta távol tartani az alperest a felperes.

Kijelentem, hogy sem személyes, sem gazdasági érdek nem fűz sem a résztvevőkhöz, sem a kajászói ügyhöz. Tanúvallomásomat arra a tényre alapozom, hogy egy kivétellel minden alkalommal jelen voltam azokon az eseményeken, amelyek ok-okozati szerepet játszottak a kajászói törvénytelenségek feltárásában és e per tárgyában. Részletes tanúvallomásomban
I)        tanúsítom és állítom, hogy a felperes Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (NFA)
1.      egyetlen egyszer sem válaszolt a törvénytelenséget feltáró (tértivevényesen feladott vagy kézbesített [1][10]) és/vagy elektronikusan megküldött [15][23]) leveleinkre, s
2.      teljes mértékben elzárkózott, s a Fővárosi Bíróság jogerős ítélete ellenére is elzárkózik a tájékoztatástól, párbeszédtől, s a mai napig nem állította helyre Kajászón a törvényes állapotokat,
3.      a mai napig – fokozottan – törvénytelen szerződéses állapotokat fedez, tart fenn és teremt Kajászón,
4.      jogkerülő, kormányt, közvéleményt, bíróságot megtévesztő módon járt és jár el, perdöntő tényeket hallgat el és takargat;
II)      tanúsítom és határozottan állítom, hogy Böcsödi Gergely alperes
1.      amennyire a törvénytelen helyzet ezt engedte, jogkövető és törvénytisztelő módon járt el,
2.      általa valós kár nem keletkezett, csak saját és baráti (Fejér Szövetség, Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület, kajászói gazdák, Gazdatanácsok Szövetsége) forrásokra támaszkodott, államnak, társadalomnak, NFA-nak és földbitorlónak is csak anyagi hasznot hajtott a föld művelésével tüntetve,
3.      akkor is önmérsékletet gyakorolt, mikor az NFA jogi megoldás helyett az élő vetés barbár megsemmisítésével válaszolt és kárt okozott legfőképpen éppen az alperesnek és Kajászónak,
4.      a lehető legnagyobb mértékben törekedett az együttműködésre és fokozatosságra, azaz sohasem mutatott sem ráutaló, sem fenyegető magatartást, ami miatt indokolt lett volna a felperes által önkényesen választott „földvédelmi” eljárás;
III)    tanúsítom, azaz határozottan állítom, hogy
1.      Kiss Árpád HU21-10063 és HU21-10064 számú pályázatain [11],[12] alapuló földbérleti szerződései a 0124/1, 0172/16, 0175/3 és 0122/1 (ma 0122/5, 0122/6) hrsz.-ú földterületekre egyaránt törvénytelenek, (mindkettő – lásd: a pályázati felhívás 12.2.f) pontját![1])
2.      ezért állítom, hogy az NFA törvénytelen, jogkerülő, önhatalmú magatartása vezetett a „Tavaszi vetés” – minden szempontból – jótékony akciójához, s az NFA máig jogtalan magatartásának következtében a csakis általa okozott és csakis az alperest sújtó anyagi károkhoz,
3.      ennek megerősítéseként nyújtom át az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesület, mint felperesnek az NFA (elsőrendű alperes) és Kiss Árpád (másodrendű alperes) ellen indított perében az első fokon eljáró Pesti Központi Kerületi Bíróság 2013. november 5.-i tárgyaláson hozott ítéletét, amelyből világosan kiderül, hogy a jelen perben érintett területekre kötött szerződések semmisek, tehát azoknak a semmisség kimondása nélküli módosításával, területi alapjainak megosztásával létrejött minden szerződés semmis (1. csatolt melléklet).
IV)   tanúsítom, azaz határozottan állítom, hogy
1.      Sebestyén Róbert és Kiss Árpád 2012. november második felében még mit sem tudott arról, amit most a felperes keresetében állít, azaz hogy 2012. november 1.-jétől meg lett volna osztva a 0122/1 hrsz.-ú terület, s annak bármely részén más lett volna a felhasználó, mint Kiss Árpád, azaz állítom, hogy
2.      a felperes nevében nyilatkozó Sebestyén Róbert 2012. november 12-én szándékosan megtévesztette a nyilvánosságot, s most a felperes újra meg kívánta téveszteni a bíróságot, egyúttal a felperes által elvégzett megosztás és szerződés módosítás során már az okirat hamisítás gyanúja is felmerül. Itt hivatkozom a felperesi kereset F/8, F/9, F/10 és F/11-es számú mellékleteiként szereplő, a 0122/6 hrsz.-ú területre vonatkozó okiratokra, melyeken az értelmezhetetlen keltezések (földhasználat kezdete: 2012.11.01.; míg a megosztás: 2013.01.28.) az okirat hamisítás gyanúját is felvetik.

Ennek igazolására kívánom e tanúvallomás részeként itt csatolni és ismertetni, felidézni Sebestyén Róbert 2012. november 12-én a HÍRTV-ben nagy nyilvánosság előtt tett nyilatkozatát és az ahhoz – annak minden bekezdéséhez egyenként – fűzött tanúvallomásomat (2. csatolt melléklet), hogy a 2012. 11. 01., a felperes keresetében is hivatkozott dátum, mint a „kajászói őszi szántást” megelőző szerződésmódosítási vagy földhasználat változási dátum, minden jogalapot nélkülöz és csupán a közvélemény és a bíróság szándékos megtévesztésére szolgál.

A fenti állítások bizonyításaként, a per tárgyát szorosan érintő ok-okozati összefüggések tisztázása érdekében a közreműködésemmel és jelenlétemben zajló – e perrel összefüggő – kajászói eseményekről időrendi sorrendben a következőképpen nyilatkozom:
1)      Jómagam, mint a Fejér Szövetség elnökségének tagja, a Fejér MAG Egyesület elnöke viszonylag későn, csak 2012. júliusában kerültem kapcsolatba a kajászói gazdákkal. A kapcsolat előzménye, hogy a gazdák – eredménytelen tiltakozásuk miatt – többek között – egyik tagszervezetünkhöz, az Összefogás a Magyar Földért és Vidékért Egyesülethez, mint kifejezetten jogi képviseltre is vállalkozó érdekvédelmi szervezethez fordultak segítségért még februárban, amely egyesület elnök asszonya – az ügy súlyát és országos jelentőségét felmérve – kért segítséget a szövetségtől, hogy teremtsen országos nyilvánosságot a földügyek körüli vitáknak általában. Három országos értekezletet (2012. március 31., május 5., június 23.) szervezve Budapesten tettünk eleget a kérésnek, amelynek keretében megszületett országgyűlési közindítványban az NFA pályázatok körüli igazságtalanságok is helyet kaptak. A konkrét kajászói ügyben – a továbbra is eredménytelen fellépés miatt – augusztusban fordult az egyesület a Fejér Szövetség elnökségéhez támogatásért. Az elnökség augusztus 7-én egyhangúan döntött, hogy vállalja a nyilvánosság megteremtésének és a törvényesség helyreállításának szervezését és felelősségét és engem kért fel a földügyek gondozásával. Így került sor a gazdákkal együttműködve a kajászói akciókra (2012. szeptember 4., október 17., november 11., november 17., december 1. és 2013. április 19., 23. és 30.), amelyek a jelen per tárgyában is a valós ok-okozati összefüggéseket tárják fel. Ezért bátorkodom időrendben ismertetni ezeket.
2)      Tanúsítom, hogy az alábbi eseményekről az illetékeseknek (köztük a felperesnek) soha sem kellett csupán a sajtóból, honlapunkról vagy avatatlan hírforrásból értesülnie, mivel előzetesen is és utólag is tértivevényes levelekben kaptak pontos tájékoztatást az eseményekről és azok pontos okáról;
3)      A 2012. szeptember 4-én megtartott „Kajászói gazdagyűlés” kellő nyilvánosságot adott a panaszainknak, hogy a megfogalmazott [3], majd a megye összes országgyűlési képviselőjének tértivevényes levélben, és minden illetékesnek elektronikus levélben is eljuttatott [4] tájékoztatásunkat (abban a kajászói törvénytelenségek adataival is) komolyan vegyék és a legkisebb erkölcsi veszteség mellett kezdjenek párbeszédet a gazdákkal (előadó: Ángyán József; résztvevő: ~ 150 gazdálkodó);
4)      2012. október 17-én, a földtörvény parlamenti beterjesztése napján tartott „Őszi határszemle” (amely akciót az NFA a keresetében is anyagi „károkozás mentesként” ismer el) már országos nyilvánosságot kaphatott a kajászói törvénytelenségi panaszunkkal, amikor pontos és egyértelmű tájékoztatást adtunk a törvénytelenség mibenlétéről, ám az NFA mégis úgy nyilatkozott minden fórumon, hogy mindent rendben talált, majd utóbb hallgatott, továbbra sem válaszolt, azaz látszólag – vagy velünk elhitetendő (?) – tudomásul vette az ún. ideiglenes „közbirtokossági” bejelentést a törvényesség helyreállításáig [5] (kapcsolatfelvételt nem kezdeményezett);
5)      2012. november 11-én, vasárnap, miután a kajászói lakosság figyelmeztetett bennünket arra, hogy az általunk bizonyítottan törvénytelenül szerződött Kiss Árpád megbízásából szántanak az október 17-én ideiglenesen, a törvényesség helyreállításáig jelképesen közbirtokosságba vett területen,
a) mintha nem lett volna Kiss Árpád és az NFA számára is nyilvánvaló, hogy a szerződésük semmis,
b) már nemcsak a 0124/1, hanem a 0122/1 hrsz.-ú területen is szántatott, azaz a törvényesen egy földhasználó számára maximálisan engedélyezett 6000 AK értékhatárhoz közeledett a területen,
c) ekkor került sor – kényszer gyorsasággal – a vasárnapi „Őszi szántás” akcióra (figyelmeztetésként),
d) a fokozatosság elvén hangsúlyosabban, de kárt nem, csak hasznot hozó munkával „tüntetve”,
e) azaz az NFA és Kiss Árpád figyelmét is felhívtuk ezzel, hogy ne fokozzák tovább a törvénytelenséget;
6)      2012. november 12-én (hétfőn) a Kajászói Gazdatanács bejelentette a birtokba lépést a területen az illetékes jegyzőnél [6/1];
7)      majd levélben kérvényeztük az NFA-tól, hogy egyedi megbízási szerződést kössön a kérelmet aláíró és a területet megművelni képes (kajászói területekre érvényes pályázatot benyújtó, de mindenhol elutasított) helybéli gazdákkal, a Gazdatanács tagjaival [7],
a) azaz ezzel meg is akadályoztuk volna Kiss Árpádot a törvénytelenség folytatásában, ha tudomásul vette volna, de nem vette, hanem ugyanazon traktorral és személyzettel (tanúként megidézhető Kiss Árpád is), másnap ugyanúgy folyt tovább a szántás ott, ahol mi abbahagytuk az akkor még 0122/1-es hrsz.-ú (később 0122/6 hrsz.-ot kapott) területen [6/2],
b) Kiss Árpád minden gond nélkül elfogadta a szántást (szó sem esett arról, hogy kárt szenvedett volna, szó nélkül elfogadott ajándékba mintegy 250-270eFt + ÁFA önköltségű munkaértéket),
c) a jegyző nem indított birtokvédelmi eljárást, az NFA büntető feljelentését elutasította a Gárdonyi Rendőrkapitányság, mert nem kellett attól tartani, hogy veszélyeztetnénk a törvénytelenül birtokolt területet (mindenki értette, hogy nem történt más, mint erélyes, jótékony figyelmeztetés);
8)      2012. november 16-án Kiss Árpád is birtokvédelmet kért minden fenti pályázatában elnyert területre, amelyből kiderül, hogy semmilyen megosztásról, szerződésmódosításról sem tudott (peranyag F/26),
9)      2012. december 1-én a mintegy 150-200 fős „Kajászói Országos Értekezlet és Szolidaritási Nagygyűlés” rendezvény keretében, számos országgyűlési és/vagy EU parlamenti képviselő és országosan ismert közéleti személyiség támogatásával végső írásbeli figyelmeztetést fogalmaztunk az illetékeseknek [8],
10)  2013. március és április folyamán Kiss Árpád – az időközben kiméretett és a január 25.-i határozattal jogerősen csak január 28-án 0122/6 hrsz. alatt leválasztott terület kivételével – megkezdte és be is fejezte az általunk még 2012. október 17-én a törvényesség helyreállításáig ún. „közbirtokosságba” vett 0124/1-es és (0122/1 hrsz.-ú terület) 0122/5 hrsz.-ú részterületein a tavaszi munkálatokat (előkészítő talajmunkálatok, vetés és utógondozás), a (leválasztott) 0122/6 hrsz. alatti terület parlagon hevert,
a) azaz, a terület megosztásával – ha a titokban is, de – önmaga által is bizonyítottan törvénytelen, tehát semmis szerződésre alapozva műveltette és művelteti máig mindkét területet a felperes,
b) ám Kajászón senki sem tudott a terület megosztásáról (a jegyzőtől tudom, hogy a jegyző sem),
c) az alperestől, vagy tőlünk nem kellett tartania és nem is tartott senki olyan brutális, mezőgazdászhoz nem méltó, az élő vetéssel szemben gyilkos – erőszakos – cselekedet miatt, mint amit az NFA elkövetett később, azaz ennek halvány jelét sem lehet az alperes esetében felmutatni;
11)  2013 márciusában a fentiek miatt kívántunk sajtótájékoztatót tartani a területen, (http://gazdatanacs.blogspot.hu/2013/03/tavaszi-hatarszemle-sajtotajekoztato.html) de egy nem várt havazás és a sáros talajviszonyok miatt ez elmaradt;
12)  2013. április 12-én fordult a Kajászói Gazdatanács újra – az országos központból kapott eligazítás alapján – az NFA Fejér megyei irodájához jogos kérdéseivel, ahol viszont éppen az országos központra hivatkozva utasított el minden tájékoztatást Kutasi osztályvezető úr azzal, hogy „Mi közük az állami földterületekhez?”, majd többszöri felszólítás után volt csak hajlandó jegyzőkönyvezni a történteket [9];
13)  2013. április 19.-ig, a Tavaszi vetés” napjáig sem az alperes, sem én, sem társaink (Gazdatanács, vagy támogató szervezetek tagjai) nem léptünk a földterületekre, bár jelképesen fenntartottuk a „közbirtokosságot”, míg a törvényesség helyre nem áll (hol van itt a leghalványabb jele is bárki vagyonát, értékét veszélyeztető ráutaló magatartásnak?)
14)  2013. április 19-én a Gazdatanács és támogatói már úgy láttuk, hogy minden tájékoztatási lehetőséget kimerítettünk ahhoz, hogy a kormány felszólításának is eleget téve az NFA a törvényességet helyreállítsa, ezért újra – anyagi kárt nem okozó, de nagyobb súlyú – földműveléssel, azaz „Tavaszi vetés”-sel lehet már csak felhívni a figyelmet a már halmozottan törvénytelen állapotokra [10],
a) miközben semmilyen nyilvános adat nem volt elérhető sem az NFA honlapján, sem máshol arról, hogy ki és milyen jogalapon tekinthető földhasználónak a területen, hiszen senki nem művelte azt,
b) azaz az NFA nyilvánvalóan nem tett semmilyen intézkedést a törvényesség helyreállítására, hanem a kormányt is és mindenkit félretájékoztatva úgy állította be a jogi helyzetet, mintha lehetősége volna kikerülni a szerződések semmiségének és következményeinek elismerését, kihirdetését,
c) az NFA továbbra is takargatja, hogy Kiss Árpád nem művelhet pályázati nyertesként egy területet sem, hogy a területekre egyedi megbízási szerződéseket kellene kötni és/vagy új pályázatot kiírni;
15)  2013. április 20. és 24. között sem gyakorolt senki közülünk arra utaló magatartást, melynek értelmében – addigi tetteinkre rácáfolva – valakire, vagy valamire is veszélyes tevékenységet lehetett volna feltételezni rólunk;
16)  2013. április 20. és 24. között mindkét bérlő, akiket az NFA ekkor kért fel a területre vonatkozó szerződéssel, megkereste az alperest és felajánlotta, hogy kifizeti, vagy lehetővé teszi a vetés külön művelését, de ezeket az ajánlatokat sem fogadtuk el, mivel ezzel törvényellenesek, szabálytalanok lettünk volna (eszerint a vetésben károkozást ők sem kívánták megtenni, talán ezért is léptek vissza);
17)  2013. április 23-án előre bejelentett látogatást kezdeményeztünk az NFA székházába, ahol (az NFA megyei irodáján kapott tájékoztatás alapján) választ adhatnak a kérdéseinkre, azonban az NFA elzárkózott attól, hogy fogadja küldöttségünket, sőt, ahelyett, hogy érdeklődtek volna szándékainkról – mint később, májusban megtudtuk –aznap kezdeményeztek birtokvédelmi eljárást a jegyzőnél, holott az őszi szántástól egészen addig a napig eltelt 5 hónapban számtalanszor tehették volna, de nem tették, s még a vetés utáni első munkanapon sem, hanem csupán a látogatásunk napján;
18)  2013. április 24. (őrző-védők megjelenésének napjától, erről tudva) és 30. között sem tett az alperes, sem közülünk bárki olyat, ami indokolhatná az NFA keresetét, tehát a legmesszebbmenőkig elutasítom, hogy az NFA feltételezzen rólam vagy az alperesről olyat, vagy a legkevésbé is hasonló cselekedetet, amilyet ő tett a Kajászói Gazdatanács nevében megművelt területen, olyat végképp nem, mint az élő vetés legyilkolása;
19)  2013. április 30-án a budapesti NFA székház előtti tüntetéssel végső kísérletet tettünk arra, hogy az NFA számolja fel a törvénytelenséget, amelyen újra több országgyűlési képviselő is aktívan mellénk állt, de akkor már – éppen a fentiek miatt is – büntető feljelentést is kezdeményeztünk az NFA elnöke és ismeretlen tettestársai ellen, azonban ezt is a törvénytelenségek felszámolásáért, s akkor és azóta egy pillanatra sem veszélyeztetve másokat, Kiss Árpádot sem, aki – az NFA támogatásával – tovább művelte és élvezhette hasznát a 124/1 és (az új) 122/5 hrsz.-ú területekre kötött és törvénytelenül fenntartott szerződéseknek, hiszen Kiss Árpád a jelenlegi törvények alapján semelyik területen sem lehet, mint pályázati nyertes, bérlő, 20 évre terjedő szerződéssel főként nem, sőt, az is kérdéses, hogy törvényszegése miatt egyáltalán egyedi megbízásban bérlő lehet-e;
20)  2013. május 2-án az őrző-védő szolgálat jelenlétében tárcsáztatta ki a felperes egy mezőfalvi vállalkozóval a kajászói vetést: milyen példát mutat ez az eset a jogkövető állampolgárok számára, milyen alapon tartja az NFA a honlapján az érvényes szerződések között az eredeti szerződéseket?!

ÖSSZESSÉGÉBEN tehát a fenti tényekre hivatkozva tanúsítom, hogy a felperes
1.      együttműködési szándékot egy pillanatra sem mutatott a törvényesség helyreállításáért, sőt, a törvénytelen állapotot kívánja ma is törvényesként feltüntetni;
2.      megtévesztési gyakorlatát e perben is folytatja, azaz a keresetében perdöntő tényeket hallgatott el (tértivevényes leveleink, korábbi és mostani nyilatkozataik ellentmondásai, törvénytelen szerződéseik alaptalan módosításai), jogilag értelmezhetetlen földhasználati, földhivatali keltezések alkalmazásával kívánta a kajászói akciók előtti időpontra varázsolni szerződésmódosításit, …, a perrendtartást is sértő képviselői magatartással, szólamokkal kívánja szándékosan lejáratni az alperest és társait.

Igen Tisztelt Bíróság!

Mi volna, ha a sarjadó vetés sikoltani tudna? Ez a per szűkebben véve a kajászói „Tavaszi vetés” akció után az NFA jogkerülő megoldásainak következtében az általa alkalmazott őrző-védők költségeire alapozott kártérítés igénnyel indult.

Tanúsítom felelősséggel, minden tudásommal, pártatlan elfogulatlansággal és állítom A MEGGYILKOLT ÉLŐ VETÉS nevében, A TISZTESSÉG ÉS IGAZSÁG NEVÉBEN, hogy a kajászói ügyben az alperes és a gazdák minden lehetőt megtettek a törvényesség helyreállítása érdekében. Nem egy levélben fordultak az illetékesekhez (az NFA elnökétől kezdve a felügyelő miniszteren keresztül az Országgyűlés mezőgazdasági bizottságáig és Orbán Viktor miniszterelnökig). Sohasem erőszakoskodtak. Mindig nyíltan, a felelősséget vállalva léptek fel. Soha senkit nem fenyegettek. Tanúsítom, hogy a kajászói ügyben az NFA volt többszörösen törvénytelen, s a mai napig az, s továbbra is az lesz, ha a Bíróság nem ad helyt Böcsödi Gergely ellenkeresetének. Kerüljön végre pont a teljesen nyilvánvaló kajászói ügy végére! El kell utasítani az NFA – a jogi megoldás helyett – megalapozatlan és önkényeskedő, közhivatalhoz és köztisztviselőkhöz nem méltó magatartását, a vetésgyilkolásra és az őrző-védő szolgálat alkalmazására alapozott kártérítési igényét! Helyt kell adni Böcsödi Gergely keresetének és az ellenkeresetben megnevezett kártérítésen kívül kötelezni kell az NFA-t, hogy tárja fel mindazon szerződéseket, amelyekre hivatkozik, de törvényességét bizonyítani nem tudta! Amint a fentiekből kitűnik, nem csupán törvénysértő magatartást tanúsít az NFA, hanem bűncselekményeket követ el (hatalommal visszaélés, a közvélemény, a kormány, a bíróság félretájékoztatása, vissza dátumozás, okirat hamisítás alapos gyanúja, …). Ezért is folytatódik – panaszunkat jóváhagyva – a bűnügyi nyomozás az NFA ellen (3. csatolt melléklet). Hogy a bűnügyekben mit tehet egy bíróság, nem tudom, azonban a per tárgyában az igazság már nem lehet kérdéses.

Tisztelettel kérem, mint tanú a Bíróságot, hogy kötelezze a felperest, az NFA illetékeseit arra, hogy igazolják, milyen alapon tekintenek el attól, amit még 2012 májusában, a magyaralmási esetben világosan és egyértelműen értettek és megtettek, azaz attól, hogy Kiss Árpád bérlővel a HU21-10063 és a HU21-10064 számú pályázatokra alapozott törvénytelen szerződéseit a 0124/1 és 0122/1 hrsz.-ú és a további kisebb (0172/16 és 0175/3 hrsz.-ú), csatolt területekre semmisnek nyilvánítsák! Kérem a tisztelt Bíróságot, hogy UTASÍTSA EL AZ NFA – a fentiek alapján is belátható, hogy – teljesen alaptalan KERESETÉT ÉS ADJON HELYT AZ ALPERES alapos indokkal benyújtott ELLENKERESETÉNEK!

Kajászó, 2014. május 31.
Tisztelettel: Dr. Boór Ferenc
Csatolt mellékletek:
2.       „Bizonyít az NFA novemberi nyilatkozata.doc” nyomtatott változatban és annak mellékletei (ld. alul!)

Mellékletek (melyek sorszám szerint megegyeznek Böcsödi Gergely 2014. április 15.-i beadványának mellékleteivel): 

[1]       Petíció a vidékfejlesztésért - Kajászó, 2012.02.28.
[2]       Családi gazdaságok petíciója Magyarország vezetőihez – Budapest, 2012.03.13,
[3]       Kajászói indítvány – Kajászó, 2012.09.04.,
[4]       Nyílt levél Fejér megye minden országgyűlési képviselőjének – Székesfehérvár, 2012.09.12.,
[5]       Igazságot Kajászónak (Őszi határszemle), Kajászó, 2012.10.17.,
[6/1] Birtokbavétel bejelentése – Kajászó, 2012.11.11.,
[6/2] Birtokháborító szántás bejelentése – 2012.11.14.,
[6/3] Jegyző válasza – 2012.11.18.,
[7]       Folyamodvány egyedi megbízási szerződésért – Kajászó, 2012.11.26.
[8]       A Kajászói Szolidaritási Nagygyűlés határozata – Kajászó, 2012.12.01.,
[9]       NFA Fejér megyei irodája – 2013.04.12.,
[10]   Tavaszi vetés bejelentése – 2013.04.19.,
[11]   Kiss Árpád HU21-10063 számú pályázata
[12]   Kiss Árpád HU21-10064 számú pályázata
[13]   Magyaralmási precedens -2012.05.17.,
[14]   Nyilvántartási adatok elérhetetlensége – 2014.04.11.
Elektronikus leveleink (a teljesség igénye nélkül):
[15]   Miért törvénytelen? (2012.11.11.) http://fejerszovetseg.blogspot.hu/2012/11/miert-torvenytelen-az-nfa-kajaszoi.html,
[16]   Sajtónyilatkozat a kormány 2012. november 12.-i állásfoglalásáról (2012.11.13.), http://fejerszovetseg.blogspot.hu/2012/11/sajtonyilatkozat-kormany-2012-november.html
[17]   A folytatás mellett döntött a kajászói Gazdatanács (2012.11.15.), http://fejerszovetseg.blogspot.hu/2012/11/a-folytatas-mellett-dontott-kajaszoi.html
[18]   Nyílt levél a "diszlexiás" igazság-vacilálóknak Kajászóról, 2012.11.17., http://fejerszovetseg.blogspot.hu/2012/11/nyilt-level-diszlexias-igazsag.html
[19]   Kereset az NFA és Kiss Árpád ellen, 2012.11.22., http://fejerszovetseg.blogspot.hu/2012/11/a-fovarosi-torvenyszekhez-fordultak.html
[20]   Sajtótájékoztató az NFA székháza előtt, 2013.04.22., http://gazdatanacs.blogspot.hu/2013/04/sajtotajekoztato-az-nfa-szekhaz-elott.html
[21]   Petíció átvételének megtagadása, 2013.04.23., https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=DZ4xeqUGgOo
[22]   Az NFA nyilatkozatának cáfolata állításról állításra, 2013.03.24., http://gazdatanacs.blogspot.hu/2013/04/az-nfa-nyilatkozatanak-cafolata.html
[23]   Nyílt levél Sebestyén Róbertnek és a sajtónak (felvétellel), 2013.05.03., http://gazdatanacs.blogspot.hu/2013/05/nyilt-level-sebestyen-robertnek-es.html

[1] Idézet a pályázati felhívásból: „12. A pályázat érvényességének feltételei: … 12.2. A pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát arról, hogy: … f) sem a pályázat benyújtásakor, sem a pályázat elnyerése esetén nem esik a Tft 22. § (1), (2) és 21. §-ban foglalt, a haszonbérelhető területek nagyságára vonatkozó korlátozása alá, …”

Bizonyít Sebestyén Róbert 2012. novemberi nyilatkozata 

2012.11.12. HÍRTV Rájátszás című műsor /2012.11.12./ – vágatlan részlet szóról-szóra

Műsorvezető: Szabó Anett /Rip/
Vendég: dr. Sebestyén Róbert /SR/
Beszúrt tanúvallomás: dr. Boór Ferenc /BF/

Rip: A Rájátszás mai első vendége pedig Sebestyén Róbert, a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet /NFA/ elnöke. Jó estét kívánok. Üdvözlöm.
SR: Jó estét kívánok!
Rip: Üdvözlöm. A szakértőjük, a Földalapkezelő szakértője, ma látogatott Kajászóra. Mivel találkozott, egyáltalán milyen akcióra került sor tegnap pontosan?
SR: Tegnap egy olyan akcióra került sor, amikor néhány gazda, vagy legalábbis magukat gazdának nevező személy egy haszonbérleti pályázat eredményeként velünk szerződést kötött, haszonbérlő használatában lévő területekre ráment, vagy területre ráment, és ott mintegy 10 hektárnyi területet saját akaratukból jogellenesen felszántottak.

BF: SR egyértelműen Kiss Árpádot (továbbá: ) tekintette haszonbérlőnek, míg később és keresetükben azt állították, hogy ekkor már nem volt a terület hasznosítója. (?!) Az NFA honlapja máig -ot hirdeti változatlan pályázati hivatkozással nyertesnek, máig nyoma sincs szerződésmódosításnak. Tanúsítom, hogy a felszántott terület abba a szántóterületbe esett, amelyet az NFA jóval később, titkon választott le egybefüggő bérleményeiről, miközben tele volt a sajtó Kajászóval. Miért is tette? Tehette? Ugyanis két pályázati szerződés keretén belül – sok apró és különálló terület mellett – a 0124/1 és 0122/1 hrsz.-ú területekre egyidejűleg kötött az NFA-val bérleti szerződést, melyek egyenként (fontos :) 141 illetve 143 hektár méretűek. A két pályázati terület összesen viszont 8194 AK[1] értékű, ami 2194 AK értékkel meghaladja a törvényben megengedett értéket. A szerződésekben nyilatkozatott arról, ha nem felelne meg a törvényi feltételeknek (különösen is: a pályázati felhívás 12.2.f) pontja[2]), a szerződések semmisek. szerződései mindkét területre bizonyítottan semmisek. Erről addig is többször tájékoztattuk az NFA-t (1. melléklet). Ezzel az NFA elnöke, alelnöke (Nagy János), a felügyelő miniszter (Fazekas Sándor) is tisztában volt, hiszen 2012 májusában egy ugyanilyen fejér megyei ügyben – jóval kevesebb AK túllépés miatt – meghoztak már egy semmisségi határozatot (2. melléklet). A fenti nyilatkozatban SR – ennek tudatában – mégis azt állította, hogy továbbra is érvényes szerződése (?!). Az NFA 2013 januárjának végén – titokban, az illetékes jegyzőt sem tájékoztatva – a 0122/1 hrsz.-ú területet fölmérette és megosztotta, a megosztást a földhivatalnál bejegyeztette. Az NFA ezzel (a 2194 AK értéknek megfelelő terület leválasztásával) hallgatólagosan „beismerte” a törvénytelenséget, azonban nem teljesítette kötelességét, máig szabotálja a kormány 2012.11.12.-i felszólítását is, amire válasznyilatkozatunkban mi is figyelmeztettük.[3]
Az eredeti (hrsz: 0122/1) területről később leválasztott rész kapta a 0122/6 hrsz-ot. A kajászói gazdák 2012. november 11-én ezen a részen szántottak, hogy elejét vegyék az NFA és további törvénytelenségének, s hogy (még október 17.-i levelükre sem kapva választ) nyomatékosabban figyelmeztessék az illetékeseket kötelességükre. A gazdák békés megoldásra törekvésének és törvénytiszteletének bizonyítékaként tanúsítom egyúttal, hogy a szántás akkor történt, amikor a települési lakosok jelezték, hogy szántatni kezdte az október 17-én képletesen ún. „közbirtokosságba vett” területet. Az „Őszi szántás” ott történt, ahol még nem kezdett szántani a bérlő, s amely területre érve a 6000 AK értéket is meghaladta volna (ha a szerződése már nem lett volna semmis, akkor is). A gazdák ezzel nemhogy kárt nem okoztak, de szántottak a törvénytelen bérlő helyett, aki azon területen már fokozottan is törvénytelen. Összefoglalva: SR fenti mondataival a közvéleményt megtévesztve, a tények mellőzésével állította, hogy kápolnásnyéki vállalkozó eredeti szerződése törvényes, miközben tudta, hogy ez nem igaz.

Rip: De miért? Honnan tudják ebben a pillanatban, hogy az jogellenes volt?
SR: Hát onnan tudjuk, hogy ezen a területen egy szabályosan, pályázat útján megkötött haszonbérleti szerződés áll fent a haszonbérlővel, senki más nem használhatja ezt a területet.

BF: Nincs tévedés. SR megismételte, hogy pályázat útján áll szerinte szerződésben, a bérlő, tehát a 2012.02.01-én a földbérleti pályázat nyerteseként szerződött . Ezt igazolja az is, hogy 2012.11.16-án birtokvédelmi eljárást kezdeményezve kereste fel az illetékes jegyzőt. Melyik terület miatt? Azon terület miatt is, amellyel már meghaladta törvényes keretét, s amelyről SR fenti nyilatkozatával szemben az NFA áprilisban és keresetében is azt állította, hogy „a területen az NFA 2012.11.01.-től a törvényesen bejegyzett felhasználó” (Sajtóközlemény - Kajászó 2013. április 23.). Erről a riportban szó sem esett, s ennek az NFA honlapján nyoma sincsen. Az illetékes jegyzőnek csak 2013 áprilisában, az NFA által indított birtokvédelmi eljárásában jelezte a terület megosztását, a szerződésmódosítást (Ez vajon törvényes? A szerződést nem érvénytelenítve? Egy semmis szerződést módosítva? A megosztásról senkit nem értesítve?). Tanúsítom, hogy a jegyző asszony 2013 májusában arra a kérdésemre, hogy mikor tudta meg, hogy a 0122/1 hrsz.-ú területet az NFA megosztotta, határozottan azt válaszolta, hogy az NFA birtokvédelmi eljárást kezdeményező április végi leveléből, tehát csak 2013-ban, a „Tavaszi vetés” akció után. Egyértelmű, hogy SR valótlant nyilatkozott akkor is és most is. A föld használatában állt, de törvénytelenül. Azaz szó sincs arról, hogy a területet megosztották volna!

Teljes felelősséget vállalva állítom és kijelentem, hogy SR folyamatosan félretájékoztatta a sajtót, a közvéleményt, a kormányt, s most a bíróságot is, amit még a riporter is szóvá tett!

Rip: Igen, csak Ők meg ezzel szemben azt állítják, hogy nagyobb területet vett birtokba vagy nagyobb területet nyert el a pályázaton ez a bizonyos vállalkozó, mint amennyit a törvény keretei megengednének. Ezt borzasztó egyszerű kiszámolni: mennyit enged meg a törvény és mekkora a földterület, ami most a vállalkozó birtokába került.
SR: Így van, ez az adatszerzéssel érintett földterület 100 hektárt egy kissé meghaladja, viszont összességében a földtörvénynek megfelel.

BF: A riporternő világosan kérdezett. Nem a pályázó által bérelt egyik, vagy másik, hanem a nyilatkozatainkból, a legkülönbözőbb híradásokból, a kajászói panaszokból, beadványokból, levelekből SR által is pontosan tudott és a törvények szerint is összeszámolandó területek méretére kérdezett rá. SR – helyszíni szemlére kiküldött munkatársának jelentésére alapozva (?!) – is tisztában volt ezzel. Vajon a helyszínelő munkatárs jelentése tartalmazta-e azt, amit a Kajászói Gazdatanács a felszántott terület sarkában levert (hónapokig ott álló) táblára írt és a törvénytelenséget felszámolni szándékozó, csatlakozó, támogató szervezetek és magányszemélyek, országgyűlési képviselők, a jelenlévő sajtóképviselők is láttak, értettek, s miután a világhálót is bejárta, az olvasók is pontosan tudtak? Felveti ez a kiküldött köztisztviselő alkalmasságának kérdését is, ha netán erről egy szó, egy kép, egy sor sem került volna SR asztalára. Nem akármilyen ügyben járt el az illető és nyilatkozott SR, mint egy törvénytelenségről szóló állampolgári bejelentés és akciósorozat indokának kérdésében.

ORIGÓ
NOL

SR rosszul, ügyetlenül köntörfalazott. Nem a kérdésre válaszolt, hanem mintha az osztatlan, 0122/1 hrsz.-ú és 143 hektár méretű területre vonatkozott volna a kérdés, vagy vonatkoznék bármilyen korlátozó jogszabály, ahol történetesen a kajászói gazdák szántottak 2012. november 11-én.[4] A vonatkozó törvények nem egyes területnagyságról, hanem összterületről, nem egyes terület AK értékről, hanem összes AK értékről rendelkeznek. Hivatalos leveleinkben, az összes híradásban erről tájékoztattuk a pályázati hivatkozási számokkal és a két legnagyobb terület helyrajzi számaival együtt. Ezt SR-nek köztisztviselőként kötelessége volt tudni. Saját szavaival kerül ellentmondásba, mikor az „összességében” kifejezést használva folytatja, hogy szerződése „a földtörvénynek megfelel”. Ezen nyilatkozata végképp válasz a kérdésre, hogy félre kívánta-e vezetni a közvéleményt. Amennyiben 2012. november 1-én már módosították szerződését, azaz az NFA kezelésébe került volna az akkor még nem létező 0122/6 (az őszi szántás után még által szántott) terület, akkor SR itt milyen 100 hektárt meghaladó területről beszél? Az eredeti, osztatlan 0122/1 hrsz.-ú terület valóban nagyobb, mint 100 ha, de a 0122/6 hrsz.-ú része és a leválasztás utáni maradék is jóval kisebb annál. Valójában fel sem merült a leválasztás, vagy szerződésmódosítás (hogyan is, ha még nem volt AK érték szerint kiszámítva, kimérve, megosztva a terület, s hogyan is, ha a pályázat nem osztott területre szólt? …). Súlyos jogsértés, súlyos bűntett, hogy a keresetükben is azt állítják, hogy már az „Őszi szántás” előtt megosztották a területet és szerződést módosítottak. Ez a riport és az NFA keresete is bizonyítja, hogy nemcsak a közvéleményt, de a bíróságot is megtévesztené az NFA. Nem köthettek szerződést 2012 novemberében egy 2013 januárjában megosztott területre. Nem módosíthatnak egy semmis szerződést. Nem lehet pályázattal nyertes, aki hamis nyilatkozatot tett a szerződésben, akivel az összeszámítási szabályt elmulasztva szerződött az NFA. Nem nevezhető pályázati nyertesnek, akivel – a pályázatra alapozott szerződés törvénytelenségét leplezve – egy módosított helyrajzi számú területre kötnek megbízási szerződést. Ráadásul a vonatkozó törvények kifejezetten tiltják egyedi megbízással (= területmódosítás) 20 évre földbérleti szerződést kötni. Felelősségem tudatában állítom, hogy többszörösen és fokozottan visszaélve hatalmával követett el és fedez törvénytelenségeket az NFA és minden a döntésben érintett köztisztviselő, felügyelő miniszter, illetékes államtitkár és kormánybiztos.
Teljes felelősségem tudatában állítom, hogy ebben a mondatban SR köztisztviselőként újra kísérletet tett a közvélemény megtévesztésére. Többek között ezért is tettünk büntető feljelentést Ő és tettes társai ellen.

Rip: Mert, hogy a földtörvény mennyit tesz lehetővé?
SR: A földtörvény egy természetes személy, magánszemély részére legfeljebb 300 hektárt vagy 6000 aranykoronányi területnek a használatát engedélyezi.
Rip: Na de…e…e…ezek a gazdák azt állítják, hogy … ez a gazdaközösség, a kajászói gazdaközösség …, hogy ezt a 6000 aranykoronányi méretű területet – 2194, ha jól emlékszem a pontos számra, ennyivel – meghaladta.
SR: Az a terület, amire ők rámentek, az érintett szerződés semmiféleképpen sem haladta meg ezt.

BF: Ez a mondat viszont már egyértelmű bizonyítéka a hatalommal való visszaélésnek és a köztisztviselői feladatok hanyag ellátásának! Miről beszélt itt SR? Csak nem azt akarta javasolni, hogy minden területre, amit bérelt, rá kellett volna menni ahhoz, hogy teljesítse a törvényi előírást és számoljon, összeadjon, hogy a bejelentéseket végre elolvassa, értelmezze és felfogja?! Felfogja, hogy nem egy, hanem a leveleinkben félreérthetetlenül megírt mindkét pályázattal elnyert összes földbérleti területtel sértik a törvényi előírásokat, s hogy mindkét szerződés semmis azzal, hogy a szerződésben az erre vonatkozó nyilatkozatát aláírta. Amennyiben SR nem értette volna mindezt, akkor feladatkörére alkalmatlan volt, ha viszont értette, ahogy a magyaralmási májusi példában, akkor bűncselekményt követett el már nem először (e riportban is).

Rip: Na, de …, hogy lehet ezt kétféleképpen mérni?
SR: Nem kell kétféleképpen mérni. Azt a szerződést kell megnézni, amely területre rámentek, ezt meg is néztük, le is ellenőriztük.

BF: NEM!!! Nemcsak azt. Lementek a területre, látták a táblán a hrsz.-okat, átvették beadványainkat. Kötelessége volt a beadványban felsorolt mindkét pályázatot megnézni.

Rip: Azt is megnézték egyébként, mi volt a gond a kajászói gazdaközösség pályázatával? Mert ugye, eleve ez az egész akció annak kapcsán indult el, hogy az ő pályázatukat nem fogadták el.
SR: Feltételezzük mi is, hogy ez az indok, hiszen ezt ők is többször kijelentették. A beadott pályázatokat egységes elvek szerint és egységes bírálati szempont rend szerint minősítjük. Ebben van gazdálkodási terv illetve minden más olyan információ, amit saját maguknak nyilatkozattal alátámasztottan meg kell adni. Ennek az értékelésnek alapján nem ők kerültek ki győztesen. Számos olyan pályázatunk van, ahol egynél több pályázó van, itt rend szerint előfordul az, hogy aki nem nyert, az ilyenkor megpróbál különböző utakon, módokon – fogalmazzak így – érvényt szerezni az igényének.

BF: Meggyőződésem, ha egy tisztviselő hivatalos levélben kap egy világos indoklást, hogy az ok, a törvényesség helyreállítása, az ne tételezzen fel mindaddig semmi mást, míg az indok helytállóságát alaposan meg nem vizsgálta! Senki nem tagadja, hogy az akció előtt már azt is elfogadhatatlannak vélte minden pártatlan szemlélő, ezért is panaszkodtak, hogy egyetlen helybéli gazdálkodó sem nyert, csakis 20km távolságban lakosok. Ám az akció – többször kihangsúlyoztuk, jómagam tanúsítom, hiszen szóvivő voltam nem erről szólt, nem arról, hogy kit kellett volna nyertesnek nyilvánítani a pályáztatásban! Az akció annak következménye volt, hogy az NFA nem vette ember számba a már nem először hozzájuk fordulókat, nem volt hajlandó sem megjelenni Kajászón, sem válaszolni a levelekre, sem tájékoztatást adni a felvetések kérdésében, azaz a közismert és bizonyított törvénytelenséget fedezte, fenntartotta, majd fokozta. Akkor is törvénytelen volna ez a szerződés, ha számtalan helybéli gazda nyert volna. Egy köztisztviselő ne beszéljen mellé! A panaszoknak, igen, azoknak valóban az volt az indoka, hogy pl. egy 20km-re lakos és egy helybéli is ugyanannyi pontot kapott a pályázatának azon pontozásában, amelyben a helybéliséget kellett a bírálónak pontoznia, de sehol, senki nem állította, hogy ezért és nem a törvényesség helyreállításáért demonstrált volna. Október 17.-i bejelentésünkre, hogy közbirtokosságba veszi a Gazdatanács a területet, semmilyen válasz nem érkezett. A szerződés nyilvánvalóan semmis volt, a földet pedig ennek ellenére művelni akarta a törvénytelenül (hamisan nyilatkozó) nyertes. Az akció erről szólt.

Rip: Most mi lesz ezzel a bizonyos lefoglalt földterülettel? Én nem tudom, hogy milyen munkálatok kezdődtek el, egyáltalán mi történt ott pontosan a tegnapi nap folyamán? Azt viszont tudjuk, hogy Önök erre válaszként ma már rendőrségi feljelentést tettek.
SR: Így van. Elsődleges feladatunk az, hogy a jogcím szerinti és a jogszerű földhasználat lehetőségét biztosítsuk A HASZONBÉRLŐNEK, hiszen erre bennünket szerződés kötelez, ugyanakkor természetesen ezt nem hagyjuk szó nélkül és AZT SEM TŰRJÜK EL, hogy a magyar állam tulajdonában lévő termőföldeken ilyen akciók megtörténhessenek. Különösen meglepő számunkra és egyben szomorú is, hogy ilyen törvénytelen akciókhoz, adott szituációban, az alkotmányra és a jogszabályokra felesküdött országgyűlési képviselők is jelenlétükkel asszisztáltak.

BF: Igen! Ez volna az elsődleges feladatuk, nem a törvénytelenség álcázása és a kisgazdák vetésének – jogkerülő – legyilkoltatása. Ki és mi itt a társadalomra veszélyes?! A társadalomra rendkívül veszélyes, ha arról győzik meg az állampolgárokat, hogy ne merészeljék szóvá tenni, s a végtelenségig tűrjék, azaz ne akadályozzák meg a törvénytelenségeket, hogy ne teljesítsék alkotmányos kötelezettségeiket. Rendkívül veszélyes, ha a demokratikus intézmények tisztviselői nem tartják kötelességüknek, hogy a tudomásukra jutott törvénytelenségek ellen fellépjenek, s ha a törvényesség helyreállítása ügyében indított pereinket, büntető eljárásokat azzal lehet megszüntetni, hogy csak az perelhet, csak az tehet feljelentést, akivel szemben törvénytelenséget elkövették.

Rip: Országgyűlési képviselők? Egyről tudunk, Magyar Zoltánról, aki ugye a Jobbik országgyűlési képviselője. Ki volt még ott rajta kívül?
SR: Ebben, a tegnapi napon más nem volt, viszont előfordult már ugyanezen a területen kisebb mértékben hasonló jellegű akció, akkor viszont más képviselő ott volt.

BF: Tudnia kellett, mert levelet kapott erről, hogy az „Őszi határszemle” a 0124/1 hrsz.-ú, a pályázatokban érintett (szomszédos) területen történt októberben és a törvénytelen és hamis nyilatkozat miatt semmisnek nyilvánított mindkét szerződés által érintett egybefüggő területet (hrsz: 0124/1 és 0122/1) foglalták le (helyezték ún. közbirtokosságba ideiglenesen) a demonstrálók. Avagy azt a fáradságot sem vette SR, hogy utánanézzen, hol és miért is történt az előző eset? Elfogadható köztisztviselői magatartás ez?
[5]

VÉGSZÓKÉNT ÉS KÖVETKEZMÉNYKÉNT az NFA elképesztően megalapozatlan keresetéhez:
1.      Sem októberben, sem novemberben egy pillanatra sem merült fel sem az NFA, sem fejében, hogy őrző-védő szolgálatot béreljen, mert semmi alapja nem lett volna.
2.      Ezzel szemben az NFA biztatására, azaz nyilatkozatainak hatására – kártérítési igényről szót sem ejtve – „megköszönve a gazdák szántását”, elfogadta a szántást azzal, hogy zavartalanul folytatta ott, ahol Kajászó abbahagyta, s be is fejezte az egész területet.
3.      Hol van itt a ráutaló magatartás, hogy védeni kellene a területet? Nevetséges! Arcátlanul folytatják a törvénytelenséget, provokálják a gazdákat azzal, hogy nem válaszolnak egyetlen levélre sem, s mégsem történt semmi, ami indokolná a terület őrzését-védését a helyi gazdák elől! Sehol egy fenyegetés, semmi jele visszaélésnek.
4.      Ki károsodott az akcióval?! Mert eddig a kajászóiak kivételével csak jogtalan haszonélvezők dolgoztak a területen. A jogtalanok egy cseppet sem károsultak. Kárt a tiltakozó gazdák nem okoztak, de vállalták, hogy ők kárt szenvednek. A törvénytelenség felszámolását szakszerű földműveléssel követelő gazdák jó példát mutattak: földműveléssel tüntettek a törvénytelenség ellen senki törvényest nem sértve.
5.      A kajászóiak fellépése csak hasznára volt minden résztvevőnek. A kajászóiak minden esetben azzal tüntettek, hogy dolgoztak a földeken, azt műveletlenül nem hagyták akkor sem, mikor már az NFA azt sem tudta, hogyan álcázza a nyilvánvalót. A földet elhanyagolta április végéig, mindenre hajlandó volt, csak arra nem, hogy hibáját belássa! Miért? Csak nem provokálni akarta a helyieket az NFA, hátha egyetlen egyszer, csak egy pillanatra is indokolatlanságot tesznek, vagy szabálysértést követnek el? Nem sikerült!
6.      Az NFA csak a „Tavaszi vetés” után keresett – de akkor már hanyatt-homlok – bérlőket mindenhonnan, még véletlenül sem Kajászóról. Honnan? Martonvásárról, Tabajdról, Mezőfalváról, …, csak Kajászóról nem, holott hónapok óta benn volt a kajászóiak igénye, ami ideiglenes megoldást nyújthatott volna az áldatlan állapotra.
7.      Akiket rövid időre meggyőztek, hogy kössenek szerződést, mindegyikőjük megkereste a kajászói gazdákat, s egyiknek sem jutott eszébe megölni az élő vetést, sőt, ki kívánták fizetni, avagy felkínálták, hogy a vetésből származó termés a gazdáké.
8.      Semmilyen bizonyítékát nem tudják annak felmutatni, hogy változott volna a helyzet, hogy bárkitől is védeni kellett volna a területet. Jó hogy nem gyémántkerítést építettek, hogy milliárdokat követelhessenek fogyatékosnak nézve bíróságot és gazdákat, hátha elnézik a törvénytelenségeik csimborasszójaként elkövetett vetésgyilkolást, élő növények ledarálását.

Kelt: Székesfehérvárott, 2014. március 25-én (a régi magyar naptár szerint: Kikelet hava 25., Gyümölcsoltó Boldogasszony napján)

Mellékletek:
1.      A Fejér Szövetség sajtónyilatkozata és 2012. 10. 17.-i tértivevényes levelek: http://fejerszovetseg.blogspot.hu/2012/10/fejer-szovetseg-sajtonyilatkozata.html
2.      Magyaralmási HU21-10005 számú pályázat semmiségét kimondó határozat: https://docs.google.com/file/d/0B2eX2yV7Hp4dWmlYN1htM0RqeEE/edit
3.      A két pályázatban érintett területek térképvázlatai


[1] AK: aranykorona
[2] Idézet a pályázati felhívásból: „12. A pályázat érvényességének feltételei: … 12.2. A pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát arról, hogy: … f) sem a pályázat benyújtásakor, sem a pályázat elnyerése esetén nem esik a Tft 22. § (1), (2) és 21. §-ban foglalt, a haszonbérelhető területek nagyságára vonatkozó korlátozása alá, …”
[3] Idézet a http://fejerszovetseg.blogspot.hu/2012/11/sajtonyilatkozat-kormany-2012-november.html nyilatkozatunkból: A kormány felkéri az illetékes minisztériumokat, hogy tegyék meg a szükséges és indokolt lépéseket a jogállamiság visszaállítása érdekében." (…) „Bízva a kormány józan megítélésében és nyilatkozatának utolsó bekezdése szerinti eljárásfordulatban várjuk a valóban jogkövető intézkedést, amellyel a megindított eljárások megalapozottságának bizonyítékait követeli meg, azaz azonnali hatállyal követeli az NFA elnökétől, hogy tételesen cáfolja meg a kajászói Gazdatanács október 17-én hozzá eljuttatott beadványának állításait, azaz igazolja az állításban érintett két helyrajzi számon szereplő egybefüggő terület törvényes keretek közötti aranykorona értékét, s ne csupán egyikről, avagy másikról nyilatkozzék, hiszen a törvény egy személy által bérelt bármennyi számú terület felső korlátjára tartalmaz egyértelmű előírást.”
[4] az október 17.-i „Őszi határszemle” elnevezésű figyelmeztető akciónk keretében a 0124/1 hrsz.-ú, szomszédos területen szántottak a demonstrálók (lásd: térkép melléklet)
[5] A riport folyt tovább. Jelenleg is megtekinthető az NFA honlapján teljes terjedelmében, vágatlanul. A fentieket csak megerősítő mondatokkal, semmilyen utalást arra vonatkozóan nem tartalmazva folytatódik, mintha a legkevésbé is felülvizsgálták volna vállalkozó bérleti szerződéseit a többször bejelentett tényadatok alapján.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése