2014. október 3., péntek

Hatmillió a "holocaust" áldozat, mielőtt megtörtént volna

Mintha nem volna elég, hogy a bűnt elismerje a világ, a hatmilliós holocaust mítosz úgy lett tananyag. S hogyan lehetséges, hogy azt más népekhez tartozó tömegek élve megégettetésére soha, sehol, senki nem halhatta? Hogy lett egyáltalán a "holocaust" szó egyetlen nép tömeges irtására kialakítva, miközben - talán - nincs is olyan nép a NAP alatt, amely nem szenvedett tömeges élve kivégeztetést. Hogy-hogy nem ismerünk sem egymilliós sem tízmilliós holocaust fogalmat, csak hatmilliósat, s azt is csupán egyetlen népre, fajra, vallásra - s csupán csak hallomásból, hallomásra?!

http://vimeo.com/107730943
A felvétel a képre kattintva indul

Curt Maynard: Holocaust-tagadó vagyok és nem félek!
Nos, miért akarja valaki a tanulmányának ezt a címe adni: "Holocaust-tagadó vagyok"? Engedjék meg, hogy megmagyarázzam. Mindenekelőtt, én nem tagadom, hogy a nemzetiszocialisták kiközösítették és üldözték a zsidókat az 1930-as és 40-es években. Készségesen elismerem ezt a tényt. Nem tagadom, hogy százezreket küldtek "koncentrációs táborokba" Németországban, Ausztriában, Franciaországban és Lengyelországban. Nem tagadom, hogy sok európai a nemzetközi zsidó­ságot problematikusnak és parazitának látta az 1930-as és 1940-es években, és nem tagadom, hogy szá­mos zsidó vesztette az életét a második világháború alatt. Amit én tagadok, az az, hogy hat millió halt meg. Nem vagyok hajlandó elfogadni ezt a számot, első­sorban azért, mert ez az, amit köteles lennék elhinni.

Holocaust-tagadó vagyok, mert számos európai kor­mány gyáván börtönbe csukja polgárait azért, mert megkérdőjelezik (nem tagadják) a holocaustot - egyi­kük sem (senki sem) tagadja, hogy a nácik üldözték és kiközösítették a zsidókat a második világháború előtt és alatt, mindazonáltal kétségbe vonnak bizonyos megle­hetősen valószínűtlen történetet, amik összekapcsolód­nak az úgynevezett holocausttal és emiatt a médiával, amely - mint jól tudják - aránytalanul a cionista zsidók erőszakos uralma alatt áll.

Kanada és sok európai ország - köztük Franciaor­szág, Németország és Ausztria - börtönbe csukja a pol­gárait, mert azok kétségbe vonnak néhányat a holoca­usttal összefüggő legvalószínűtlenebb, a legkétesebb tanúktól és forrásokból származó állítások közül. Néhány példát alább felsorolunk - amikor olvassák őket, emlékezzenek arra, hogy e példák némelyikét, amelyeket állítólagos "szemtanúk" szolgáltattak, a má­sodik világháborút közvetlenül követő Nürnbergi Per folyamán jegyzőkönyvbe foglalták, és arra használ­ták, hogy az emberiség elleni bűnök miatt a náci ve­zetőket elítéljék (és a kivégzésüket igazolják). Az érzel­mi reakcióból eredő válaszaikat félretéve mennyire valószínű, hogy az alábbi példák bármelyike is tényleg megtörtént?

A gonosz nácik megfosztották a szegény szenvedő zsidókat kedvenc háziállataik társaságától. (SZÖRNYŰ KEGYETLENSÉG!)
A gonosz német katona kettészakí­totta a csecsemőt az anyja szeme láttára (fizikai KÉPTE­LENSÉG).
Henry Kissinger rokonaiból szappant főztek. (A szap­pan-mesét már a holocaust-mese "szállítói" sem fogad­ják el igaznak - Jehuda Bauer, aki zsidó és talán a leg­ismertebb élő holocaust-történész, azt állítja, hogy a tör­ténet nem igaz).
A New York Times szerint 1,5 millió zsidó halt meg a majdaneki gázkamrákban. [A New York Times számára sajnálatos módon a történészek, még a zsidó történé­szek is, valamint a "hivatalos" Auschwitz Múzeum a Majdenekben kivégzett zsidók tényleges számát majd­nem 95%-kal lejjebb szállították.]
Az auschwitzi emléktáblát, amely azt állította, hogy 4 millió zsidó halt meg Auschwitzban, 1989-ben szép csendben 1,5 millióra változtatták. (Mi történt a többi 2,5 millióval?)
A gonosz nácik elektromos áramot vezettek a padlóba, hogy megöljék a zsidókat. (Teljesen nevetsé­ges.)
A hitvány nácik egy atombombát használtak a zsidók elhamvasztására Auschwitzban. (Ne nevessenek: ez a tanúvallomás tényleg elhangzott a Nemzetközi Katonai Törvényszéken Nürnbergben, és felhasználták valósá­gos emberek felakasztásának igazolására olyan bűnö­kért, amelyeket azok sohasem követtek el.)
Zsidó vér gejzírjei törtek fel a földből HÓNAPOKIG a gyilkosság után. (Ugyan-ugyan! - A vér nagyon gyor­san megalvad [besűrűsödik]; ez az oka annak is, hogy miért nem vérzünk el halálosan kis ütésektől.]
Egy folyó vörössé vált zsidó vértől (szóról-szóra a St. Petersburg Times szerint).
A hangadó média életben tartja egy zsidó sztoriját, aki túlélte a hatszoros elgázosítást - "esetleg a gyerme­kek szervezete jobban ellenáll a gáznak" - állítja a "túlélő". (A tény az, hogy nem áll jobban ellen - keve­sebb gáz elég ahhoz, hogy megöljön egy gyermeket.)
És hosszasan folytathatnám, de azt hiszem, értik a be­számolók képtelenségét. Mindazonáltal a fontos tény az, hogy ha Önök azt mondanák, hogy a fenti sztorik bármelyike nem igaz, vagy akár kérdéses, börtönbe ke­rülnének Németországban, Ausztriában, Franciaország­ban és számos más európai országban, és még holoca­ust-tagadók is lennének.

Kizárólag ez okból állok a nyilvánosság elé és nyil­vánítom magam holocaust-tagadónak. Nem vagyok haj­landó elfogadni, hogy idegen kormányok kényszerítse­nek (köztük Izrael Állama, amely olyan törvényt hozott, amelyben jogot formál arra, hogy az úgynevezett holo­caust-tagadókat üldözze, bárhol élnek is azok, akár itt, az USA-ban is); nem fogadom el, hogy az alkotmányunk és a szólásszabadság joga átkozott legyen!

Soha többé nem fogom feladni az intellektuális sér­tetlenségemet, és nem fogok meghódolni az olyan gyá­va akadémikusok/tudósok előtt, akik nem engedik meg tanítványainak, hogy minden forrást felhasználva tanul­mányozzák a holocaustot - jómagam is áldozata voltam e gyáva, hazug embereknek. Azt a történelmi szennyet kellett termelnem, amit ők kívántak, hogy megszerez­hessem a jól megérdemelt tudományos fokozataimat (az igazság az, hogy az ő gyávaságuk dönt mindenről). Semmi okunk sincs arra, hogy valaha is valamit várjunk tőlük, és minden okunk megvan arra, hogy eltávolítsuk őket az akadémiáról, mihelyt az igazság mindenütt is­mertté és elfogadottá válik.

Holocaust-tagadónak vallom magamat, nem azért, mintha kétségbe vonnám, hogy a második világháború alatt a nácik kiközösítették és üldözték a zsidókat, ha­nem azért mert kötelességem támogatni azokat, akik beszélni akarnak Önöknek a fentiekről, akik meg akar­ják mutatni Önöknek azt a hatalmas mennyiségű anya­got, amely a kívülálló számára úgy szerepel, mintha evidencia lenne, de ellentmond önmagának, cáfolja ön­magát, és cáfolják a reális tények, a tudományos tények, a realitás!
A holocaust-sztori, ahogy Önök ismerik, hamis, tor­zított, félremagyarázott, gyakran kitalált, és sokszor nem alapszik máson, mint fantasztikus hazugságokon.
Holocaust-tagadó vagyok, mivel Izrael azt mondja, hogy nem lehetek.
Holocaust-tagadó vagyok, mert Németország, Ausztria és Franciaország az emberek tízezreit börtö­nözte be pusztán azért, mert megkérdőjelezték a "hiva­talos" mese néhány szerfölött kérdéses vonatkozását. 
Holocaust-tagadó vagyok, mivel megismertem olyan kiváló embereket, mint Ernst Zündel, David Irving, Germar Rudolf, Siegfried Verbeke, Horst Mahler, Robert Faurisson és másokat, akik pusztán azért bűnösök, mert meg akarják ismertetni Önökkel azokat a tényeket, amelyeket a cionista média és a cinkos nyugati kormá­nyok nem hajlandók Önökkel megismertetni.
Holocaust-tagadó vagyok, pedig nem volna szabad annak lennem, legalábbis a "programozás" szerint, amelynek mindannyian alá vagyunk vetve születésünk­től a halálunkig.
Holocaust-tagadó vagyok, mert nem félek a következményétől - tudom, hogy jó harcot harcolok, és tudom, hogy a becsületes történelmi revizionizmus vé­gül győzni fog. Az igazság mindig diadalmaskodik!
Holocaust-tagadó vagyok; Izrael és a cionizmus le­gyen átkozott!

Curt Maynard 
Politically Correct Apostate
Szittyakürt 2007. július
Fordította: Tudós - Takács János
forrás: Szittyakürt, Hunnianet
--------------------------------------------------------- 
S ehhez utóhangként, avagy tényszerű ismertetésként egy levél a hazai állapotokról:
From: Holocaust Közalapítvány [mailto:oktatas@hdke.hu]
Sent: Tuesday, September 23, 2014 4:30 PM
To: behelyettesítendő
ide [minden iskola @-levél címe]
Subject: Holokauszt Emlékközpont múzeumpedagógiai tájékoztató

logokicsi.jpgTisztelt Intézményvezetők!
Kedves Pedagógusok!

A Holokauszt Emlékközpont a Magyar Kormány által alapított kiemelten fontos közintézmény. Modern épülete, udvarán a Páva utcai műemlék zsinagógával Budapest belvárosában, a Ferencvárosban található. Tudományos, oktatási központ modern, interaktív állandó kiállítással, amely a magyarországi holokauszt történetét mutatja be. Egész évben, de az emléknapok, a tanulmányi kirándulások idején még nagyobb számban érkeznek diákcsoportok hozzánk, mivel igen gazdag programlehetőséget kínálunk a tanáraikkal érkező felső tagozat utolsó évfolyamaiban tanuló, és legfőképpen középiskolai és egyetemi diákcsoportok számára.

Az Országgyűlés idén meghozott határozata alapján ((66/2013 OGY) a kerettanterv ajánlásként írja elő minden köznevelési intézményben tanuló magyar fiatal számára a Holokauszt Emlékközpont meglátogatását.

Előzetes bejelentkezést követően valamennyi foglalkozásunkat 100 Ft/fő belépőjeggyel ajánljuk diákcsoportok és kísérő tanáraik számára. Intézményünk meglátogatásához a MÁV csoportos kedvezményét is igénybe vehetik, mely INGYENES utazást biztosít a tanulmányi kiránduláshoz.
Részletes 2014/15-ös programajánlónkat mellékeltük, illetve az alábbi linken is  http://www.hdke.hu/oktatas/tanaroknak/ajanlatunk

Az őszi félévben a magyar holokauszt 70., tavasszal pedig a II. világháború végének évfordulójára emlékezünk. Kérem, éljenek a tanév tervezésekor az általunk ajánlott lehetőségekkel, s az emlékév során látogassanak el hozzánk diákjaikkal!

Üdvözlettel:
Budapest, 2014. szeptember 22.
Dr. Haraszti György
Kuratóriumi elnök

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése