2015. május 8., péntek

Ismét ifj. Tompó László lesz a vendégünk!

Ha kedd, akkor Hétvezér Est

ifj. Tompó László: Szűz Mária, Magyarország királynője

A Fejér Szövetség által rendezett Hétvezér Estek visszatérő előadója, ifj. Tompó László irodalomtörténész lesz a 270. Hétvezér Est vendége. Ifj. Tompó László előadásai mindig sok hallgatót vonzanak, amely nemcsak a tartalomnak köszönhető, hanem az előadó különleges egyéniségének is. Ifj. Tompó László irodalomtörténész, keresztény, katolikus bölcseleti gondolkodó, aki a világot és benne a vallást, a vallástörténetet is a maga sajátos, de mindig valós kutatási adatok és történeti alapokon szemléli, értelmezi.


Az alábbi idézettel vezeti be e téma tudományos megközelítését, egyik legújabb publikációjában:  
„Félreértik a theológia igazi természetét. A theológia nem a hit, hanem a hit tudománya. A hitre minden kereszténynek szüksége van, a hittudományra nincs. A hit teremti meg a hívőket, a theológia a hitbölcselkedőket, a hittudósokat. Mit kell tennünk, hogy megszerezhessük a hit tudományát? Felelek: az összes emberi ismereteket az Isten titkainak értelmére kell alkalmazni. A hittudomány első sorban magában zárja a kinyilatkoztatott igazságokat, mindazon következményekkel, mindazon viszonyokkal egyetemben, a melyeket egy logikai értelem jelezni és levezetni képes; másodsorban minden ésszerű magyarázatot, mely a bölcsészeten és a tapasztalati tudományokon alapulva, dogmáink magasztos igazságaira és azoknak az ész elveivel és a természet törvényeivel meglevő belső összhangjára mutat. Nemde így sejtjük a lélek bölcsészeti tanulmányozója alapján a szent Háromság kimondhatatlan titkát? És a tapasztalati tudományok, a geológia, anthropológia, fiziológia nem képezik-e, jóllehet örökké szegényes, mert emberi, de mégis szükséges és nagyon hasznos feltételeit a világ alakulása, az ember teremtése, a feltámadás és sok más titok értelmezésének?


A tudomány, a mint látjuk, kiegészítő részét képezi az egyetemes theológiának. Nélküle lehetünk kazuista, patrológikus theológusok, theológusok a szó szűkebb értelmében, de nem valódi theológusok. A hitben a tudós typusa aquinói szent Tamás. A hit tudományának legszebb emléke „Summa Theologiája és a Pogányok elleni Summája.”  Mind az a fény, a mivel az isteni kinyilatkoztatás, mindazon megczáfolhatatlan igazság, melyekkel a bölcsészet, a felfedezések, a kísérletek és természettudomány a világot gazdagították, mindaz benne foglaltatik e nagy lángész mesterműveiben. (P. Didon: A tudomány Isten nélkül. Fordította meggyesi Dr. Somogyi Aladár premontrei fővárosi tanár. Budapest, 1896. Országgyűlési Értesítő kő- és könyvnyomdája rt. 49-51. old.)
Ezen az esten „Szűz Mária, Magyarország királynője” címmel hallhatjuk az irodalomtörténész izgalmas előadását e tárgyban.


Az előadás ideje: 2015. május 12. kedd 18 óra
Az előadás helye: Székesfehérvár,Ady Endre. u. 32. I. em. 
Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése