2013. november 11., hétfő

Egy csendőrportré a félelemipar rögeszméseinek

Csendőrportré: A "zsidó nemzetiségűekkel a legnagyobb emberséggel bánt" - Értékes József csendőrtörzsőrmester

Egy magyar csendőr mélységes emberségét tanúsító községi bizonyítvány kiadását kezdeményezte az észak-erdélyi Sarmaságban élő Berkovits Ernő és Deutsch Ödön, zsidó nemzetiségű lakosok 1946. januárjában. Értékes József csendőrtörzsőrmester ekkor éppen a kistarcsai internáló táborban várta ítéletét. Az ő története segíti a csendőrségről kialakított kép árnyalását. Az itt nyilvánosságra kerülő  dokumentum fontos adalék Magyarország azon korszakáról, amelyet egyszerűen nácizmusként, fasizmusként szokott megbélyegezni az a társadalmi réteg, amely legszívesebben kitörölné Magyarország történetéből Horthy Miklós kormányzó nevével fémjelzett korszakot.

Kakastollasok - jobbról Értékes József
"Értékes József m. kir. csendőrőrmester x 1905 Solt. Iskolai végzettsége után szülei gazdaságában dolgozott. 1929 szeptember 1-én a Magyar Királyi Csendőrség kötelékébe lépett. Miskolcon és Salgótarjánban végezte el a próbacsendőri iskolát. Működött Mindszent, Kiskundorozsma, Mezőkovácsháza, Orosháza, Gyoma, Endrőd, Vésztő és az uszódi csendőrörsökön. Járőrvezetői tanfolyamot 1938-ban Szombathelyen végezte. A III. osztályú szolgálati jelvény tulajdonosa"  – írja Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye 1939-es adattára. 

Szolgálati helye, 1941-től a szilágyvármegyei Sarmaság községben volt. A háborús front átvonulása után amerikai fogságba került. Hazatérése után a kistarcsai internálótáborba vitték, ahonnan az erdélyi zsidók aláírásával igazolt, 1946. január 29-ei keltezésű, Sarmaság községi bizonyítványa szabadította ki.

A 198/1946 iktató számú községi bizonyítvány, amelyet alább pásztázva, hasonmás változatban is közlünk, így fogalmaz:
„Alulírott Sarmaság községi elöljárósága hivatalosan igazolja, hogy É r t é k e s  J ó z s e f, aki 1941 és 1942 években Sarmaság községben mint csendőrtörzsőrmester teljesített szolgálatot népszerűségével és kifogástalan magatartásával az egész község lakosságának – nemzet különbség nélkül – a közmegbecsülését váltotta ki.
Nevezett, mint csendőrtörzsőrmester a községünkben eltöltött szolgálati ideje alatt, az akkor érvényben levő fasiszta rendeletek alapján a községünkben lakó zsidó nemzetiségűekkel a legnagyobb emberséggel bánt el és a tudomásunkra jutott adatok alapján a zsidóságot elnyomó és egyes előnyökből kizáró rendeleteket sohasem alkalmazta velük szemben szigorral, sőt azoknak következményeiről előzetesen és bizalmasan értesítette, úgyhogy demokratikus magatartásával kiérdemelte az összes lakosság szeretetét.” (kiem. szerk.)

Sarmaság községi bizonyítvány
Sajtószolgálatunk köszönetet mond Értékes József csendőrtörzsőrmester Kalocsán élő lányának, Lakatos Lászlóné született Értékes Eszternek azért, hogy v. Vörösváczky Csaba közvetítésével rendelkezésünkre bocsátotta e fontos dokumentumot, amely Értékes József révén a valósághoz közelebb álló ábrázolásban mutatja be a kommunizmus idején és azt követően sokat kárhoztatott magyar királyi csendőrséget.

MVSZ Sajtószolgálat
8098/131111

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése