2012. szeptember 15., szombat

Mindennek a koronája, ha rádöbbenünk ki volt Arthur, s ki Károly Atilla király árnyékában

Magyarország páratlan Szent Koronája

A Szent Koronát és az Általa meghatározott államot helyezte a magyar nemzet új meghatározásának középpontjába a Magyarok VIII. Világkongresszusa. A Nyitó-konferencián elhangzott programértékű előadásában – A Szent Korona védőburkolata – Kocsis István így fogalmaz: „A Szent Koronát Istentől kapta – meghatározott céllal, meghatározott üzenettel – a magyar nemzet… Az Égből alászállt Szent Korona megerősíti a magyarságot annak hitében, hogy Isten sajátos értelmet szánt a magyar létnek.”

Ám hogy Magyarország Szent Koronájának magasztossága egyetemes, és idegeneket is megérint, jól példázza az Amerikában élő Dr. Balogh Sándor, nyugalmazott politológia-professzor írása, amelyet a világkongresszust követően tett közzé.

Magyarország páratlan Szent Koronája
Balogh Sándor írása

(…)
Nagy Károly megkoronázása

Van két érdekes festmény Európában, amelyek nem csak kiegészítik egymást, hanem történetük is igen érdekes. Bajorországi Lajost 1859-ben koronázták bajor királlyá. Ő megbízta Friedrich Kaulbach német festőt, hogy készítsen egy festményt Nagy Károly megkoronázásáról. Ezt a festményt a saját megkoronázását ábrázoló festménnyel szemben szándékozott elhelyezni. Nagy Károly volt a Szent Német-római Birodalom első császára, Európa atyja. A megbízás lényege az volt, hogy kidomborítsa Nagy Károly megkoronázásának jelentőségét és nagyszerűségét. A művésznek meg kellett találnia azt a koronát, amely alkalmas egy ilyen korszakos esemény bemutatására. Bár létezik egy X. századbeli korona, amely Nagy Károly koronája, avagy császári korona néven vált ismertté. Kaulbach mégsem ezt használta, hanem inkább Szent István Szent Koronáját választotta!
A kép ma is látható a bajor parlament alsóháza, a Landtag előcsarnokában (jobb oldalon)
Nagy Károly megkoronázása – a teljes festmény
Részlet a festményből, külön kiemelve a korona
Artúr király halálos ágya

Ugyancsak a XIX. század közepén egy angol festő, Edward Burne-Jones (1833-1898) mély kiábrándulást érzett a nemesi műveltség, a keresztény erkölcs és mindazon értékek hanyatlása miatt, amelyek a középkori Angliát jellemezték, amelyek helyébe megjelentek a modern izmusok. Hiányérzetét egy festménybe foglalta, amelynek témája Artúr király szellemének halála. Természetesen Artúr király egy kitalált személy, aki az angol lovagok és Camelot jóságát és nemességét jelképezi, abban a királyi udvarban, ahol az erény virágzott. A festmény Artúr király utolsó éjszakáját ábrázolja. Halálos ágyán a fejénél egy angyal ül, koronája pedig az ágy előtt, a földön van. De Artúr királynak nem volt valóságos koronája, amelyet meg lehetett volna festeni, ezért Burne-Jones ugyanúgy, mint Kaulbach, meg kellett találja a megfelelő koronát. Az olvasóra bízom annak eldöntését, hogy a véletlen műve volt-e, vagy valami más, hogy Burne-Jones ahelyett, hogy valamelyik brit birodalmi vagy más koronát használt volna, Artúr király mellé ugyanazt a koronát ábrázolta, amelyet Kaulbach Nagy Károly megkoronázásához. Igen, Szent István Szent Koronája hever Artúr király ágya előtt. Ekképp a Szent Korona és a két királyt ábrázoló kép a középkori európai keresztény civilizáció kezdetét és végét jelképezi.
„Artúr király végső elalvása” – Edward Burne-Jones (1833-1898) Pre-rafaelita festő alkotása
Artúr király halálos ágya előtt a Szent Korona – részlet Edward Burne-Jones festményéből
Érdemes megjegyezni, hogy mindkét festmény olyan részletesen mutatja be a Koronát, hogy lehetetlen nem felismerni. Burne-Jones még a csüngőket is odafesti, pedig ebben a korban nem valószínű, hogy fénykép állt volna rendelkezésére, a Szent Korona pedig lakat alatt volt elzárva. A korabeli magyar ábrázolások is mind egyszerűsített formában ábrázolják a Szent Koronát.
The Unique Holy Crown of Saint Stephen of Hungary
Article by Sandor Balogh

(…)
The Coronation of Charlemagne
There are two interesting paintings in Europe that not only complement each other, but tell an. interesting story. Ludwig of Bavaria was crowned Bavarian king in 1859. He commissioned a German painter, Friedrich Kaulbach, to paint a picture of Charlemagne’s coronation. The painting would be placed across a painting of Ludwig’s coronation. Charlemagne was the First Holy Roman Emperor, and is considered the Father of Europe, Pater Europae. The task was to show the importance and magnificence of Charlemagne’s coronation, so the artist had to find a crown suitable for such a dignified event. There is a crown known as the Crown of Charlemagne or the Imperial Crown from the 10th Century. Yet Kaulbach did not use it. Instead, he had chosen the Holy Crown of Saint Stephen of Hungary!
The picture is still in the Hall of the Bavarian Landtag
Detail of the painting. Inset shows the Crown in some detail
Full view of Charlemagne’s Coronation.
The Death Bed of King Arthur
Also in the middle of the 19th Century an English painter, Edward Burne-Jones (1833–1898), was disappointed by the demise of the noble culture, Christian morality and values that characterized England of the middle ages, and the appearance of the various modern isms. He expressed his frustration by painting a picture, with the theme that the spirit of King Arthur is dead.. Of course, King Arthur is an invention that became the symbol of the good and noble in the English knights, and of Camelot, the Court where virtue flourished. So he painted the last night of the dying King Arthur in bed, an angel at his head, and his crown was on the floor, in front of the bed. But Arthur did not have a real crown that he could paint . Therefore Burne-Jones, just like Kaulbach, had to find a proper Crown. I let the reader to decide if it was coincidence, or something more, that Burne-Jones, instead of picking one of the British Imperial or other crowns, painted the same Crown for King Arthur that Kaulbach used for his Coronation of Charlemagne. Yes, it is the Holy Crown of Saint Stephen that lies in front of King Athrur’s bed. So, the Holy Crown and the image of the two kings symbolizes the beginning and the end of the medieval Christian civilization of Europe.
"The Last Sleep of Arthur" by the Pre-Raphaelite painter Edward Burne-Jones (1833–1898
Section of "Arthur’s last sleep” with the Holy Crown
It is interesting to note that the two paintings present the Holy Crown in detail, and the image on both painting is surprisingly accurate. It makes one think that in an age when photography did not exist yet, and the Crown was locked of under guard, both painters could paint such an accurate picture, when even in Hungarian literature one finds only simplified images of the Crown.
MVSZ Sajtószolgálat
7602/120914

Vonatkozó bejegyzésünk: A történelmi események sokszorozása is olyan, mint a rák ...

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

7 megjegyzés:

 1. Ajánlom figyelmükbe Tóth Gyula blogját, amelyben a kitalált középkor összekuszált történelmi eseményeit bogozta ki 12 év alatt. Rendkívül érdekfeszítő olvasmány arról a döbbenetes csalásról, amelynek célja a Római Birodalom restaurációja. A nagy naptárhamisítás - 532 fiktív év betoldása az idővonalba - oka a mi Atilla királyunk, aki a kereszténység védelmében leverte a Római Birodalmat, és Európa népeit felszabadította a rabszolga sorsból. Bemásolok egy részletet a fenti téma kutatási eredményeiből. Hihetetlennek fog tűnni, pedig igaz. Aki nem hiszi, járjon utána! Azaz olvassa el az elejétől Tóth Gyula rendkívül alapos nyomozását!

  VálaszTörlés
 2. "Most gondoljunk vissza mindarra, amit az Angolok és saxonok c. fejezetben feltártunk! Ott azzal a feltételezéssel éltünk, hogy az anglo-saxon hódítás nem egy Attila nyugati hadjáratától független eseménysorozat volt, hanem éppen annak részét képezte. Ezek az angolok és saxonok éppen Attila utasítására hódították meg a haldokló Róma eme távoli tartományát. Az angol népnévben saját ungár – hungár nevünk R–L hangváltozáson átesett változatát ismertük fel, a saxon névben pedig – Sharon Turner nyomán – a sakai-suna, vagyis a „szakák fiai” megnevezést találtuk meg. Még Varga Csaba Az angol szókincs magyar szemmel c. munkájára is hivatkoztunk, melyben az angol és magyar nyelvek mélyreható kapcsolatát tanulmányozva a szerző világosan megfogalmazta, hogy hajdan egy nép volt az angol és a magyar."

  VálaszTörlés
 3. "
  A fent elmondottak fényében teljesen egyértelmű tehát, hogy Attila nyugati hadjáratát az anglo-saxon hódítás tette teljessé. Az anglo-saxon hódítók Attila hungár és szkíta katonái voltak, akiket Attila küldött a szigetek elfoglalására. Az összefüggésekből immár az is egyértelmű, hogy ezeket az anglo-saxon hódítókat éppen Attila idősebbik fia, Aladár vezette, aki seregeivel át is kelt a Brit-szigetekre. Mivel a szigetek elfoglalásával a nyugati hódítás teljessé vált, napirendre került az újonnan meghódított területek felügyeletének kérdése. Egyáltalán nem véletlen tehát, hogy Aladár éppen itt, a Brit-szigeteken lett királlyá! Ennek az eseménynek a történelmi lenyomatát őrizte meg Nagy Konstantin britanniai trónra lépése és ugyanez az esemény köszön vissza a vandál hadjárattal azonos esztendőben Britanniában bíborba öltöztetett Constantinus nevű közember felbukkanásában is!

  De még valami érthetővé válik a fenti gondolatmenet nyomán. Megértjük ugyanis, hogy ki volt a legendás Arthur király! Arthur neve teljesen problémamentesen, szabályos hangváltozásokon keresztül vezethető le Aladár nevéből. Az ALADÁR név ugyanis az R–L hangváltozáson és a mássalhangzó-torlódás jól ismert jelenségén átesve már ARTUR formában jelenik meg."

  VálaszTörlés
 4. "Úgy tűnik Attila éppen idősebbik fiára bízta az újonnan meghódított területek felügyeletét. Aladár egyfajta alkirályi, illetve gyermek-királyi rangot kapott, amelynek halvány emlékezete a Childerik névben maradt fenn. A Britanniai trónra lépés motívuma Nagy Konstantin történetében is és a száz évvel később, a vandál hadjárattal azonos esztendőben felbukkanó „Constantinus nevű közember” történetében is megőrződött. Láttuk, hogy mind Nagy Konstantinnak, mind pedig a „Constantinus nevű közember”-nek ugyanaz volt az első cselekedete:

  „Mindazáltal Constantinus nem volt épen tehetségtelen ember s első pillanatra észrevette, hogy ha a hatalom birtokában meg akar maradni, katonáit foglalkoztatnia kell. Galliába vezette tehát a sereget s a lakosság nem mint lázadót, hanem mint szabadítót üdvözölte.”

  Vagyis Britanniai trónra lépése után azonnal Galliába ment, ahol felszabadítóként üdvözölték. Ekkortól váltott át a személye britanniai Arthurból frank Childerikbe, egy szeleukidányi szöktetéssel (azaz 311 évvel) később pedig Nagy Károlyba."

  VálaszTörlés
 5. "Ezen a ponton emlékezzünk vissza Heribert Illig Kitalált középkor c. könyvének eredeti, német nyelven megjelent kiadására! A könyv borítóján Friedrich Kaulbach német festő Nagy Károly megkoronázása c. festménye volt látható. A magyar nyelvű olvasóközönség mély megdöbbenéssel eszmélt rá, hogy a festményen ábrázolt korona éppen a mi Szent Koronánk! Ez a festmény a bajor parlament alsóházának, a Landtagnak az előcsarnokában ma is látható. Akkor még rejtély volt számunkra, hogy mit keresett a mi koronánk a frankok uralkodójának a fején. Amikor azonban a Nagy Károly c. fejezetben rámutattunk, hogy Károly valójában Attila idősebbik fia volt, egy csapásra érthetővé vált minden.

  Igen ám, de nem Nagy Károly volt az egyetlen nyugati uralkodó, akit a magyar Szent Koronával ábrázoltak! Egy XIX. századi angol festő, név szerint Edward Burne-Jones ugyanis az Artúr király végső elalvása c. festményén úgy ábrázolta a halottas ágyán fekvő Arthurt, hogy az ágy mellett jól kivehető módon éppen a mi Szent Koronánk látható! Vegyük észre: mintha valami rejtett tudás lapult volna meg a mélyben hosszú-hosszú évszázadokon keresztül, ami Arthur és Nagy Károly személyét éppen a mi Szent Koronánkon, vagyis Attila koronáján keresztül kapcsolta össze! Ha mi nem értjük meg, hogy Arthur is és Nagy Károly is Attila idősebbik fiának, Aladárnak a történelmi emlékét őrizte meg, akkor saját eltagadott történelmünk rejtett összefüggései örökre homályban maradnak!" http://maghreb.blog.hu/2012/10/16/arthur_kiraly#comments

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Kedves lelkes Névtelen! Köszönjük a kimerítő hozzászólásokat. Ajánljuk figyelmébe mi is a Történyelem rovatunkon megtalálható írásokat, amelyből világossá válhat, hogy mindezekkel, amit figyelmünkbe ajánlott, természetesen - többek között - mélyen és kimerítően tisztában voltunk már születésük közben és azóta.
   http://fejerszovetseg.blogspot.hu/p/nem-jottunk-mi-sehonnan-sem.html
   Amint látszik Önt is megfogta Tóth Gyula elmélete. Éppen ezért is ajánljuk ezt is elolvasni a mélyebb és tágabb értelmezés érdekében.
   Szarmata gepidák (a Catalaunumi csata évfordulójára emlékezve írt bejegyzés melléklete)
   https://drive.google.com/open?id=0B2eX2yV7Hp4dQjNWblVZd3luY3c
   Népvándorlás avagy más (a 2015.07.21.-i 280. Hétvezér Est vetített anyaga - jegyzettel)
   https://drive.google.com/open?id=0B2eX2yV7Hp4dNVF4QzdkeEdFSGs

   Törlés
 6. Ezt a megjegyzést eltávolította a szerző.

  VálaszTörlés