2014. július 4., péntek

Fejér Szövetség üzenete: Pásztort leköpni nem kell félnetek jó lesz ... !

A Fejér Szövetség - igen, plagizált - üzenete minden értelmes magyar ember számára

„Pásztort leköpni nem kell félnetek jó lesz
 ha mindnyájan beleegyeztek én nem ellenzem

közlemény: 2014-06-27

56-os ÁVÓS IDŐKET IDÉZŐ KONCEPCIÓS PERT INDÍTOTTAK
DR. GAUDI-NAGY TAMÁS ELLEN

Vajdasági magyar szervezetek közleménye a 2014. május 06-án a Kossuth téren, valamint az ezzel kapcsolatos hatósági eljárásban történtekkel kapcsolatban

Alulírott délvidéki magyar szervezetek megdöbbenéssel és felháborodással értesültünk arról, hogy Pásztor István, VMSZ elnök idén május 6-án a budapesti Kossuth téren tartott földvédő tüntetéshez közel (nem a tüntetés területén) történt leköpése miatt garázdaság és személyi szabadság megsértése bűncselekményekkel korábban már meggyanúsított két személyt követően, 2014.06.24-én dr. Gaudi-Nagy Tamás volt országgyűlési képviselőt, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetőjét felbujtóként gyanúsította meg a magyar rendőrség.

A vak is láthatja, hogy a gyanúsítás minden alapot nélkülöz és leginkább politikai leszámolásnak mondható, amely a régi, a legsötétebb egypárti diktatúrát juttatja eszünkbe.

A volt képviselő panasszal élt, szerinte és a mi megitélésünk szerint is, közvádas bűncselekmény nem történt, Pásztor jelenlétére való figyelemfelhívása nem felbujtás, még akkor sem, ha lesúlytó véleményt fogalmazott meg. Ráadásul az országgyűlési képviselőt képviselői véleménye, tevékenysége miatt felelősségre vonni utólag sem lehet. Gaudi-Nagy Tamás senkit nem szólitott fel semmilyen cselekedet elkövetésére, mindössze egy nyilvánvaló információt tett közzé, amelyet maga Pásztor István provokált ki – nem lehetetlen, hogy szándékosan - azzal, hogy megjelent a tüntetés szinhelyén. Pásztor – a sajtó szerint sem – egy naiv, felkészületlen politikus, hiszen egyenesen a vajdasági magyarság egyetlen képviselőjének kiáltották ki, akár ez a valóságn, akár nem. Biztonsággal állithatjuk, hogy nem informálatlan, pontosan tudhatta, hogy a hatodikai tüntetés hazaárulónak kiáltotta ki azokat – egyébként az őt meghivó vendéglátó politikusokat -, akik megszavazták a földtörvényt, amely alapján eladhatóvá vált a magyar föld. Jogos a kérdés, hogy akkor mégis miért ment ki a tüntetésre, tudván, hogy az ott egybegyűltek rossz véleménnyel vannak róla.

Szeretnénk egyértelművé tenni, hogy a politikai viták elintézési módjának a kemény, nyílt vitákat és a nemzet szolgálatát tartjuk, amely felett a választók ítélnek. Elfogadhatatlan az a tény is, hogy a belföldi és külföldi – jószerével egypárti - magyar politikai hatalom, valamint ennek a politikai uralomnak a függőségében senyvedő sajtó Pásztor Istvánból érdemtelenül nemzeti hőst próbál faragni.

Ugyanakkor, az elcsatolt magyar területeken élő magyar közösségekért és különösen a délvidéki magyarságért ellenszolgáltatás nélkül, sőt saját költségén rengeteget és eredményesen dolgozó neves jogvédőt, aki május 6-án a magyar föld megvédése érdekében szervezett tüntetés szervezője volt – hisztérikus, boszorkányüldözéses módszerekkel, lincshangulatot keltve - koncepciós büntetőeljárással hurcolják meg nyiltságáért, őszinteségéért.

Gaudi-Nagy Tamás, az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése magyar delegációjának egykori tagja nevéhez fűződik többek között az Európa Tanács azon határozata (1832/2011), amely szerint területi autonómiát kell biztosítani minden őshonos, kisebbségi sorba kényszerített nemzeti közösségnek. Jelentős részben az általa készített filmnek és a velünk közösen az Európa Tanácsban és Európai Parlamentben megvalósított tavalyi délvidéki akcióinak köszönhető a szerb hatóságok által meghurcolt hét új temerini fiú szabadlábra helyezése, amelyet most már, bár érdemtelenül a Magyar Nemzeti Tanács is a magáénak kiált ki, miután annak idején maga Pásztor István károsnak minősitette ezt a szó szoros értelmében életmentő akciót.

Mindezért visszautasítjuk azt, hogy politikai véleménye és nemzetet szolgáló, földvédő és nemzeti jogvédő  munkássága miatt kreált, valótlanságokra épülő büntetőjogi eszközökkel lépjenek fel Gaudi-Nagy ellen, ahelyett, hogy magas szinten elismernék érdemeit és tudását, tapasztalatát igénybe vennék a szétszabdalt nemzetünk sorsának jobbra fordítása és önrendelkezési jogunk érvényesítése érdekében.

Aki magához ragadja a hatalmat, elfogadja azt, az magára veszi a felelősséget, és azt a lehetséges következményt is, hogy munkáját, akár túlfűtött indulatokkal véleményezzék az emberek. Következésképpen, -  ha nem is vetjük fel az áldatlan nemzeti érdekeink ellen valóban elkövetett tevékenységét -, Pásztor István és az általa irányitott Vajdasági Magyar Szövetség kiemelten felelős a délvidéki magyarság jelenlegi drámai helyzetéért, egyre gyorsuló számbeli pusztulásáért, jogfosztottságáért és reményvesztettségért. A Magyar Szent Korona tulajdonaban lévő területek magyartalanitása, annak földjének idegen kezekre való átjátszása, eladása, vagy abban való segédlet kimeriti a haza és nemzetárulás fogalmát.

Pásztor láthatóan nem a magyar érdekek mellett politizál, hanem a szerbek elvárásai szerint szolgál, miközben az elnyert mandátumot a pénznek, a magyar állam támogatásának, a magyarok kiszolgáltatott szegénységének (aprópénzen vásárolható szavazatoknak) köszönheti, és nem a nemzetmentő munkájának.

A hatalom nála összpontosul, tehát felelős a magyarság soha nem látott elvándorlásáért, a magyarverésekért, a vajdasági magyarság megalázásáért, szegénységéért, azokért a valótlan állításokért, miszerint megtörtént a magyar-szerb megbékélés, azért, mert a magyarok nem kaphatták vissza a vagyonaikat, mert nem történt meg a rehabilitáció a törvények meghozatala után sem (közülünk még ma is ártatlanul sokan háborús bűnösökként vannak számontartva). A szerb Haladó párttal kötött koaliciót, amely párt a Seseljféle szerb ultranacionalisták utódpártja. Ők üldöztek volna bennünket “haza” egy szendvics kiséretében, nem kevesen közülük felelősek a kitört polgárháborúért, emberek megkinzásáért, meggyilkolásáért. A VMSZ támogatásával egy sor lényeges jogosultságtól fosztották meg a vajdasági “autonómiát”, valamint a nemzeti tanácsokat, azaz az MNT-t is, pedig ez a csodásnak hazudott törvény eddig se jelentett nemzeti autonómiát.

Pásztor, a vajdasági magyar néppel szemben azzal követte el a legnagyobb bűnt – ha úgy tetszik, árulást -, hogy minden szinten alkalmazza az elnyomástechnológia legperfidebb eszközét. Valótlan állitásaival becsapja, félrevezeti a magyarországi és a világpolitika szereplőit is, akik emiatt azt hiszik, hogy Szerbiában jó (a legjobb) a magyarok helyzete, miközben másod, harmadrendűként kezelnek bennünket a saját szülőföldünkön, munkát hatszor nehezebben kapunk, mint a szerbek, emberi jogainkat nem tartják tiszteletben, a számunkra pozitiv törvényeket nem tartattják be, a nemzettársainkat ártatlanul is bebörtönzik csupán azért, mert magyarok.

A fentiekkel indokolva, tiltakozunk a Dr. Gaudi-Nagy Tamással szemben inditott koncepciós eljárás miatt, és kérjük annak azonnali megszüntetését.

Túlkapásra egy állam nem reagálhat túlkapással. Az elkövetéssel gyanúsított hölgyet már több, mint egy hónapja előzetes letartóztatásban tartják. A cselekmény valóban gusztustalan, de annak súlyossága megközelítőleg sem olyan mértékű, ahogyan azt a hatóságok kezelik.

Megítélésünk szerint a hatósági eljárás súrolja annak határát, ahogyan a szerb rendőrség reagált a temerini fiúk esetében. Bízunk abban, hogy Magyarország nem alacsonyodik le egészen odáig, ahol ma a szerb “igazság”szolgáltatás tart.

– Magyar Polgári Szövetség, Rácz Szabó László elnök
– Barangoló – Civil Szervezet, Miklós Éva, elnök
  Wass Albert Követőinek Asztaltársasága – Czabafy Ágnes , elnök
– Nagy Sándor Műemlékvédő és Hagyományápoló Egyesület, Papp Ferenc, elnök
- Szabó Dénes Egyesület

közlemény:  2014.05.15

PÁSZTOR ISTVÁNT, A VMSZ ELNÖKÉT KÁRTÉKONY POLITIKÁJA MIATT VONTÁK FELELŐSSÉGRE  A KOSSUTH TÉREN

Vajdasági magyar szervezetek közleménye a 2014. május 06-án a Kossuth téren történtekkel kapcsolatban
Alulírott szervezetek megvárták, hogy az eseményről való közös megnyilatkozásuk előtt, a tisztánlátás érdekében, lecsendesedjenek az indulatok, ezért most teszik közzé álláspontjukat Pásztor István Kossuth téri leköpésével kapcsolatban.

2014. május 06-án a  Magyar Országgyűlés előtt, az alakuló ülés időpontjában, dr.  Gaudi-Nagy Tamás volt országgyűlési és Európa Tanács-i képviselő tiltakozó tüntetést szervezett a kétharmados kormánytöbbség erejével – még az előző parlamenti ciklusban –  meghozott földtörvény ellen, amely 2014 május 1-jétől lehetővé teszi külföldiek számára Magyarország földjének megvásárolását. A közel 8 órás tüntetésen számos gazda és határon túli magyar is felszólalt, illetve petíciót fogadtak el a magyar termőföldért és a nemzet jövőjéért aggódó tüntetők, amely az Országgyűlésnek 15 napot adott arra, hogy megtiltsa a termőföld külföldiek általi megszerzését és az EU csatlakozási szerződés nemzeti érdek alapú felülvizsgálatát kezdeményezze. 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség és a Tartományi Képviselőház elnöke ezen, hazaárulás ellen szervezett kemény hangú és indulatos tüntetés közepébe csöppent bele, amikor provokatív módon átsétált a heves hangulatú tüntetők között. Hatalmas sajtókampányt gerjesztettek abból, hogy - miután a tüntetős szervezője mikrofonján megszólította a politikust és nemzetáruló tevékenységével való elszámolásra szólította fel, a tüntetőket pedig véleményük szabad kifejtésére - a tüntetők közül kivált két nő, akik a tüntetés helyszínén már kívül eső területen, rendőrök passzív jelenlétében és elébe álltak, szidalmazták, hazaárulónak nevezték és leköpték. 

A tények tükrében szervezeteink elítélik és elfogadhatatlannak tartják az ilyen fellépést közszereplőkkel szemben, de ugyanakkor érthető az indulat. Aggodalmunkat fejezzük ki amiatt, hogy mind az anyaországi, mind a szerbiai és a vajdasági magyar közéletben is jelentkezik a gyűlöletbeszéd, a politikai másként gondolkodók megalázása és megbélyegzése. Pásztor István is hozzájárult ehhez, nem egy alkalommal haza- és nemzetárulóknak, kártékonyoknak nevezve azokat, akik bírálni merészelték a VMSZ politikáját vagy éppen az ő személyes tevékenységét, amely bizonyithatóan káros a nemzetre.

Szervezeteink 2012. szeptember 27-én Újvidéken 15 pontban fogalmazták meg a a vajdasági magyar közösség azonossága megőrzésének és fejlődésének alapkövetelményeit, amelyet kizárólagosan a Vajdasági Magyar Szövetség nem fogadott el.

A dokumentum sarkalatos kitétele a délvidéki magyarság területi és személyi elvű autonómiájának, akár önrendelkezésének a megvalósítása, amelyet a VMSZ ugyancsak elutasít a bizalom erősítésére hivatkozva és sajnos a magyar kormányt is ebbe a zsákutcába csalta. Szerencsére a kárpátaljai magyarok tekintetében a magyar kormányfő határozottan kiáll önrendelkezési joguk mellett. Délvidéki magyarként elfogadhatatlan különbségtétel, hogy az Európai Unióba igyekvő Szerbiától miért nem követeli a területi autonómiát a magyar kormány, amit csak azzal tudunk magyarázni, hogy a döntést a VMSZ befolyása miatt hozta meg a FIDESZ.

Az idei szerbiai parlamenti választások után a VMSZ elnöke a magyarság számára hátrányos koalíciós szerződést irt alá a Szerb Haladó Párttal. Pásztor azzal indokolta ezt a lépését, hogy a szerb radikálisokból lett haladók megváltoztak – jók lettek –, miközben azzal ijesztgeti, tántorítja el a vajdasági magyarokat az autonómköveteléstől, hogy félni kell a szerb radikális nacionalizmustól – amelynek legerőteljesebb képviselője éppen a Szerb Haladó párt -, mert különben fizikailag leszámolnak a magyarokkal.

Következésképpen a két kijelentésből az egyik nem lehet igaz. Nem lehet valaki egy időben jó és rossz. Tudvalevő viszont, hogy a Szerb Radikális Párt valamint a Haladó Párt egyebek között a kisebbségek, a magyarok elleni uszításról híresült el. Pásztor és a VMSZ mindezt támogatva nem a magyarok érdekeit képviselik, hanem veszélybe sodorják a délvidéki magyarokat, akiknek száma az elmúlt 10 évben több mint ötvenezer fővel csökkent az üldöztetés, magyarverések, a hátrányos megkülönböztetés miatt és egyre nagyobb köreinkben a munkanélküliség, elkeseredés és a kivándorlás.

A VMSZ elnöke kijelentette azt a nyilvánvaló valótlanságot is, hogy Szerbiában nincsenek magyarverések, amikor számos konkrét bizonyíték cáfolja az állítását.

Sorsára hagyta a 61 évre ítélt öt temerini fiút is, akik közül hárman még börtönben sínylődnek, és azt a hét délvidéki fiatalt is, akiket – mint bebizonyosodott – önkényesen és jogellenesen tartottak fogva 13 hónapon keresztül a szabadkai börtönben. Szabadulásuk jelentős mértékben dr. Gaudi-Nagy Tamás és dr. Morvai Krisztina által az Európa Tanácsban, illetve Európai Parlamentben tavaly ősszel végrehajtott - tüntetésekből, közmeghallgatásokból, célzott felszólalásokból, filmbemutatókból és kétoldalú találkozókból  álló - délvidéki magyarság helyzetére és követeléseire figyelmet irányító akciósorozatnak köszönhető. Pásztor István ezt is károsnak nevezte.

E két, elkötelezett nemzeti jogvédő - akiket most Pásztor leköpése miatt támadnak - bár nem ők  követték el a tettet - rengeteget küzdöttek és nagy eredményeket értek el az elcsatolt magyar nemzetrészeken önrendelkezési törekvéseinek előmozdításáért, erről mindenki meggyőződhet honlapjaikról (www.gaudinagytamas.hu és www.morvaikrisztina.hu). A már említett délvidéki fiatalokért végzett szabadító munkájuk mellett többek között nevükhöz fűződik a 2012 óta állami forrásból működő, jogfosztott határon túli magyarok jogvédelmét biztosító jogsegélyszolgálat létrejötte – amely pénzt biztosit a meghurcolt magyarok jogi védelmére - , az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlés területi autonómiát kötelezővé tevő 1832/2011. sz. határozata, több sikeres emberi jogi monitorozó tényfeltáró út, a magyar ügy következetes és határozott napirenden tartása az Európa Tanácsban és az Európai Parlamentben és az önrendelkezési jogi küzdelem nélkülözhetetlen kézikönyvévé  vált, "Magyar önrendelkezés, emberi jogok és jogvédelem a Kárpát-medencében" c. kötet tető alá hozása. 

A budapesti tüntetésen voltak részvevők és felszólalók a Délvidékről, Felvidékről és Erdélyből is, de közülük senkire nem támadtak, sőt szeretettel köszöntötték őket, rendbontás nem volt, csupán kormánypárti és baloldali politikusok kaptak személyre szabott bírálatot a tüntetés résztvevőitől, mert lehetővé tették a magyar föld kiárúsitását külföldiek számára.  Mindezért érthető, hogy a Pásztor Istvánt inzultáló emberekben, a most éppen a magyar kormány által "hős hazafinak" feltüntetni kívánt politikus fentebb felsorolt kártékony tettei váltották ki az elkeseredett és fékevesztett, dühös reakciókat. Az eseményből mindenkinek le kell vonni a tanulságot, hogy ne ismétlődhessen meg. És főként: az elcsatolt magyar területeken élő magyarok a Kárpát-medencében végre élvezhessék az önrendelkezési jog áldásait, hasonlóan az elmúlt évtizedek szerencsésebb népeihez: koszovóiakhoz, horvátokhoz, szlovénekhez,  macedónokhoz, montenegróiakhoz, bosnyákokhoz, észtekhez, litvánokhoz, lettekhez, csehekhez, szlovákokhoz, kelet-németekhez ukránokhoz, örményekhez, azeriekhez és még hosszan folytathatnánk a sort. A magyarokat megilleti az egyenjogú, emberhez méltó élet, és az ezt lehetővé tevő önrendelkezési jog. Egyetértünk Orbán Viktor miniszterelnök úr beiktatási beszédében kimondott fontos céllal: a magyar ügy végre rendezést kíván, enélkül nem létezhet egy stabil és demokratikus, magyar nemzetrészt birtokló állam, így Szerbia sem.

– Magyar Polgári Szövetség, Rácz Szabó László elnök 
– Barangoló – Civil Szervezet, Miklós Éva, elnök
Wass Albert Követőinek Asztaltársasága – Czabafy Ágnes , elnök
– Nagy Sándor Műemlékvédő és Hagyományápoló Egyesület, Papp Ferenc, elnök
Szabó Dénes Egyesület

Fejér Szövetség Sajtószolgálat

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése