2012. április 7., szombat

INRI - Írd és mondd, de Ne hamisan! Ródd ahogy volt, Igazan!

"Iesus Nasarenus Rex Iudeorum"

Jézus, a nazarénus, a zsidók királya - írták hajdan a rómaiak arra a keresztfára. Miért is?

Azért, hogy leigázottakat, amennyire csak lehet, megalázzanak. S azért is, hogy szabadokat és szabadosokat meg is osszanak, hogy másokon megosztva uralkodjanak.

Azt hangsúlyozták, amitől a zsidók éppen tőlük kérték, hogy  keresztre feszítsék az ártatlant, az igazat. Olyat neveztek királyuknak, aki nem volt zsidó, sőt, olyat neveztek annak, ki a zsidó vallásvezetők által utálatosként a más hitűként számon tartottak, a nazarénusok fia.

Vagy tán azt akarja valaki bemesélni még mindig, hogy véletlen az, hogy Jézus ekként szerepel a talmudban?
...Te gonosz, te gonosznak fia, az istentelen Nimród fiának fia, aki az ő uralkodása alatt az egész világot ellenem lázította! ... nazarénusok azok, akik annak az embernek tévelyeiben járnak …
Hmmm, "az ő uralkodása alatt": mikor is a büntető Isten helyett Nazar-Nazír-Issa-Jézus-Krisztus, a Messiás az Élő-Jóisten szeretetvallását tanította?! Ez bizony nem fordítási hiba. Ahogy az sem, ami itt, alant a Vizsolyi Bibliából idézve van (János 7:52):
„Vajon te is Galileus vagy-é? Tudakozódjál és lásd meg, hogy Galileából nem támadt próféta.”.
Értsd: "Jézus galileai, ahol tudvalévő, hogy nem zsidók laknak, próféta pedig csak zsidó lehet, nem tudtad?"

S miért hazudnak, hazudoznak még mindig, akik agyonmagyarázzák, amit nem tudnak, vagy tudni sem akarnak? Miért e ferdítés, miért e fordítás, hogy lett a nazarénusból nazareti néhány évszázad alatt? Miért a nagy igyekezet, hogy már nemcsak itt, e mondatban, de az egyre csak "újított" bibliai fordításokban mindenütt, minden eredendően "nazarenust" író mondatban is nazareti van?*
 
Nézzünk csak utána, pl. Máté 2:23-ban, mi is szerepelt még az első magyarul nyomtatott bibliai fordításban (1590),
..."És mikor oda ment volna, lakozék Nazarethnek városában, hogy beteljesednék az, mit az Proféták mondottanak, Nazarénusnak hívattatik."
s egy maiban mi van:
... "Odaérve Názáret városában telepedett le. Így teljesedett a próféták jövendölése: 'Názáretinek fogják hívni.' ..."

Hogy is van ez? Hogy is kell ezt érteni? Názáret, mint olyan ugyanis akkor és még évtizedekig, évszázadokig nem is létezik, egészen a jézusi kereszténység elterjedéséig nem létezik, nemhogy városként nem létezik, de még településként sem említik hosszú-hosszú évtizedekig. Josephus Flavius sem említi.** Akkor nem az volt-e az eredeti szöveg értelme, hogy Jézus a (nem zsidó vérű és/vagy hitű) nazarénusok városában (településén, földjén) lakozik, mielőtt, mint próféta, (ráadásul) nazarénusnak (is) neveztetik?! Nem kell ahhoz nyelvésznek lenni, hogy értsük, e település is azért kapta - jóval később - a Nazaret nevet, mert nazarénusok lakták. Egyszerűen az ókori nyelvi szabályok szerint (Nazari/e tea ~ nazarénusok territóriuma), mint ahogy médek Médeát, pártusok Párthiát, káldok Káldeát, szkíták Szkítiát, ... stb.

* Megjegyzés: A Wikipédiában is szerepel (nem bizonyítékként említendő, de tény), hogy "Megint más magyarázat szerint a nazarénus jelző nem Nazaret településre, hanem a nazireusságra utal ...". A bizonytalanság egyik oka, hogy e szó csak János evangéliumában szerepel a feliratban, s annak görög forrásnyelvű változatában, mint Ναζωραῖος (Nazorajosz), amely igen nehézkesen értelmezhető "Nazaretiként". S a héber és arámi "haNocri / Nacoraja" sem települést sugall, amint ez értelmezett az átiratokban. S látjuk, hogy a latinbeli "Nasarenus" is erőltetetten értelmezhető Nazaretiként. További gond, hogy a nazarénusok között különösen is tisztelt nazireusság, nazírság (egyfajta nőtlenség, isteni elhivatottság) kifejezése is közelebb áll ahhoz, ami a bibliai és apokrif evangéliumokban Jézusról írva van. 

** Megjegyzés: A legújabb fordításban tehát nem egy, hanem ferdítések sorozata van: Názáret település akkor még nem létezett, tehát Jézus nem Názáretbe ment. Akkor viszont hova, ha oda? Oda ment, ahol nazarénusok laktak, abba az életközösségbe (faluba). Názáret város meg - mindennek tetejében - már akkora túlzás, hogy a szándékos ferdítés gyanúja sem megalapozatlan. A próféták pedig egyáltalán nem azt jövendölték, ami az új átiratban van, hanem azt, hogy Nazarénusnak neveztetik az, aki a zsidókat megválthatja (t.i. nem zsidó válthatja csak meg a zsidókat). Mi alapján lett Nazarenus Názáret? Mi igazolja ezt? Miért nem "nazarénus" a "nasarenus" fordítása? Miért inkább egy nem létező város az ókorban. Micsoda különbség! Micsoda átirat! Tessék csak megnézni, hogy a forrásokban (görögül, héberül) mi is van! Ráadásul, egyszer úgyis előkerül egy eredeti, arámi nyelvű kézirat?!

Fordítás-ferdítés: minden más nyelvre átültetés után minden szöveg már egy önálló mű.
Tartalma, mondandója, szerkezete dönti el, nem valamely tekintély, hogy ferde, avagy hű!

Ómagyar Mária-siralom
(vesszőzve, választva, el nem ferdítve Bencsik András jóvoltából és nyomán)


Eredeti átírat
Bencsik András alapján* hűen
Értelmezőn, versesen, hűen**
Volek Syrolm thudothlon
Syrolmol Sepedyk.
buol ozuk epedek
Valék siralom-tudatlan.
Siralommal szepedek,
Bútól aszok, epedek.
Valék siralomtól mentes.
És siralommal szepegek,
És val aszok, epedek.WalaSth vylagumtul
Sydou fyodumtul
ezes urumetuul.
Választ világomtól
Zsidó, fiadomtól,
Ízes örömemtől.
Választ világomtól
a Zsidó. Fiadomtól,
ő Édes örömétől.O en e es urodu
eggen yg fyodum
Syrou aniath thekunched
buabeleul kyniuhhad.
Ó, én édes uradom!
Eggyen egy fiadom!
Síró anyát tekintsed,
Búja belül kinyuhhad!
Ó, én édes uradom!
Egy
etlen egy fiadom!
Síró anyát tekintsd
csak,
Búja belül kinyuvad!Scemem kunuel arad
en iunhum buol farad
the werud hullothya
en iunhum olelothya
Szemem könnyel árad,
Én szívem búval fárad,
Te véred hullása
Én szívem alélása.
Szemem könnyel árad,
' Szívem búval fárad,
Te véred hullása
' Szívem alélása.Vylag uilaga
viragnak uiraga
keSeruen kynzathul
uoS cegegkel werethul
Világ világa,
Virágnak virága,
Keserűen kínzatol,
Vas szegekkel veretöl.
Világnak világa,
Virágnak virága,
Keserűen kínzatol,
Vas szegekkel veretöl.Vh nequem en fyon
ezes mezuul
Scegenul ScepSegud
wirud hioll wyzeul
Oh nekem, én fiam,
Ízes mézül
Szégyenül szépséged,
Véred hull vízül.
Ó', nekem, én fiam,
Édes egy méze
dül
Szégyenül szépséged,
Véred hulla vízül.Syrolmom fuhazatum
therthetyk kyul
en iumhumnok bel bua
qui Sumha nym kyul hyul
Siralmam, fohászatom
Tiértetek kül,
Én szívemnek bel búja,
Ki soha nem kül hül.
Siralmam, fohász'om
Tiértetek k
ívül,
Én szívem' bel-búja,
Mi soha ki nem hűl.Wegh halal engumet
eggedum illen
maraggun urodum
kyth wylag felleyn.
Végy halál engemet!
Eggyedem éljen.
Maradjon uradom,
Kit világ féljen!
Végy halál engemet,
Egyet
lenem éljen!
Maradjon uradom,
Kit
e világ féljen!O ygoz Symeonnok
bezzeg Scouuo ere
en erzem e bu thuruth
kyt niha egyre.
Ó, igaz Simeonnak
Intő szava ére.
Én érzem e bú tőrét,
Kit néha ígére!
Ó, igaz Simeon'
Intő szava ére.
' Érzem e bú tőrét,
Mit hajdan ígére!Tuled ualmun
de num ualallal
hul yg kynzaSSal
fyom halallal.
Tőled válnom,
De nem válással
Hol így, kínzással
Fiam, halállal!
Tőled elválanom,
De nem
e válással,
Hol így, kín
ozással,
Fiam
hal halállal!Sydou myth thef turuentelen
fyom merth hol byuntelen
fugwa huztuzwa
wklel ue ketwe ulud
Zsidó, mit tész törvénytelen?
Fiam mért hal bűntelen
Fogva, hurcolva,
Öklelve, kötve ölöd!
Zsidó, mit tész? Törvénytelen!
Fiam mért hal
így bűntelen?
Mit tész? Fogva-e, hurcolva,
Öklelve, kötve ölöd
-e?Kegug gethuk fyomnok
ne leg kegulm mogomnok
owog halal kynaal
anyath ezes fyaal
egembelu ullyetuk.
Kegyüggyetek fiamnak!
Ne légy kegyülm magamnak!
Avagy halál kínjával,
Anyát ízes fiával
Egyembelű öljétek!
Kegyelmezzetek fiamnak!
Ne legy
en kegyelm magamnak!
Avagy halál kínjával,
Anyját édes fiával
Együtt, egyből öljétek!
     * Bencsik András már édest írt az ízes helyett (itt csak az összefüggés miatt hagytam az ő oszlopában meg)
      ** Dr. Boór Ferenc
betoldásai a rím, ritmus és érthetőség kedvéért, de törekedve az eredeti ízre, kifejezés módra

https://www.youtube.com/watch?v=IHaLwcbzyr4

Jézus, a nazarénus, a "zsidók királya" nem volt zsidó! Ezt bizonyítja minden elfogulatlan bibliai, ó-műveltségi és régészeti emlék és azok magyarázata!
további részletek itt: http://fejerszovetseg.blogspot.com/2011/04/feltamadott.html

Húsvét ünnepén, az igazság feltámadásának ígéretében:
Ferenc (az öreghegyi)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése